ERASMUS KA1 - popis projektu

logo erasmus

I v tomto školním roce pokračuje projekt mobility pedagogických pracovníků, v rámci kterého mají učitelé naší školy možnost vycestovat do zahraničí na odborné kursy či stínování v institucích pracujících s obdobnou strukturou žáků. V tomto školním roce byly zatím uskutečněny tři mobility pedagogických pracovníků, další čtyři se připravují. Získané zkušenosti učitelé sdílejí se svými kolegy s cílem zvyšovat kvalitu služeb, které škola poskytuje.

 


 ART AS THERAPY

Asistentky z 2. stupně naší školy, Alena Vlčková a Ing. Aneta Stanovská, absolvovaly  v závěru školního roku 2016/2017 šestidenní kurz Art as Therapy. Účastnice kurzu si cení ukázky možností využití arteterapie jako jedné z expresivních terapií v práci s žáky se speciálními potřebami v nejrůznějších situacích včetně emočně vypjatých, které jako asistentky pedagoga často řeší. Techniky, které si osvojily, jsou použitelné pro děti s různými typy handicapu, pro individuální i skupinovou práci a nejsou závislé na výtvarně nadaném terapeutovi. Jako neobvyklé, ale velmi atraktivní pro žáky vidí možnost využití tabletů k arteterapeutické fotografii. 

art1   art2

 


 SOCIAL MEDIA IN THE CLASSROOM

Ve stejném termínu se Jarmila Stanovská a Mgr. Eva Čaplová účastnily šestidenního kurzu Social Media in the Classroom. Kurz byl věnován fungování sociálních médií (Facebook, Tumblr, Layout, Pinterest, Studystack, Voki aj.) a jejich využití ve školní praxi jako aktivizačního a motivačního nástroje. Velmi přínosný byl také workshop na téma bezpečí žáků na internetu, prevence kyberšikany a kybergroomingu, kdy byla příležitost sdílet zkušenosti s ostatními pedagogy z různých evropských zemí a společně hledat funkční řešení a metody.

social1   social2

 


 ABA TERAPIE

Skupina šesti pedagožek 1. stupně se v červnu 2017 ve dvou pětidenních turnusech vystřídala na stínování ve škole v Rybniku, kde již několik let úspěšně využívají metody ABA terapie pro děti s poruchami autistickéhospektra. Poměrně vysoký počet účastnic umožnil každé z nich se v poměrně krátkém časovém úseku soustředit na jeden aspekt používání ABA terapie: zabývaly se tedy organizací výuky, metodou řešení nežádoucího chování, rolí ABA terapie v systému fungování školy, spoluprací školy s rodinou, přínosem ABA pro inkluzí žáků s PAS do mainstreamových aktivit a ABA prvky v nácviku sebeobsluhy. Možnost vidět tuto metodu ve školní praxi a na místě konzultovat s kolegyněmi z polské i naší školy je velkou motivací pro využívání prvků této metodiky i v práci s našimi žáky.

polsko1   polsko2

 

polsko3   polsko4

 

Prezentace k projektu:


 GLOTTODRAMA

V květnu 2017 se Bc. Hana Veselá zúčastnila metodického kurzu glottodrama v Itálii. Tento pětidenní kurz byl zaměřen na metodu glotto-drama, čili využití prvků dramaterapie při výuce cizího jazyka. Potenciál této metody v podmínkách naší organizace zejména jako prostředek pro rozvoj měkkých dovedností zejména žáků s poruchami komunikace a poruchami autistického spektra, které mohou využít i v komunikaci v mateřském jazyce v běžných životních situacích.

Prezentaci z kurzu naleznete zde: Glottodrama Itálie


JOB-SHADOWING_APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY 

Ve dnech 25.4 až 4.5. 2016 absolvoval Mgr. Petr Musálek job-shadowing v Tondergardskole og ressurssenter v norském Molde. Tondergardskole je škola pro žáky se speciálními potřebami, složením žáků podobná té naší. Mgr. Musálek se zaměřil především na oblast aplikovaných pohybových aktivit a jejich místo v kurikulu školy; měl možnost porovnat organizaci aplikovaných pohybových aktivit v ČR a v Norsku. Z prvků, které lze aplikovat v našich podmínkách, si odnesl nové uvědomění si významu osobnosti učitele pro třídu žáků se speciálními potřebami. Zjistil také, že řada úspěchů ve vzdělávání žáků se speciálními potřebami a jejich přípravě na samostatný život, pro které jsme si tuto školu pro job-shadowing vybrali, se přímo odvíjí od počtu asistentů pedagoga, který je v Norsku významně vyšší, a systému organizace jejich práce, kterou se naše škola bude inspirovat.

norsko1   norsko2
norsko3   norsko4

 Prezentaci z kurzu naleznete zde: Norway


 INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ KURZ

Mgr. Kateřina Krupová absolvovala v Londýně čtrnáctidenní intenzivní kurz anglického jazyka zakončený zkouškou, kterou úspěšně složila. Významným způsobem zlepšila své komunikační dovednosti v anglickém jazyce včetně mluvené komunikace, ke které měla vzhledem k jazykovému prostředí mnoho příležitostí, a bude významnou posilou týmu pedagogů pracujících na mezinárodních projektech.

Prezentaci z kurzu naleznete zde: English

londn1   londn2

londn3  

londn4

 JOB-SHADOWING MULTIKULTURNÍ TŘÍDA

 

Pavlína Dohnalová, asistentka z 1. stupně naší školy, měla příležitost v rámci stínování na Schule an der Rolansdsmauer v Osnabrucku v Německu v říjnu 2016 možnost sledovat práci učitele v multikulturní, vícejazyčné a víceúrovňové třídě. Zaměřila se zejména na metody organizace samostatné práce, organizaci učebních materiálů a pomůcek. Za největší přínos svého pracovního pobytu pokládá motivační metodu cíleného vyhledávání pozitivních prvků v chování žáků, kterou viděla jako velmi funkční pro děti s poruchami chování a ze sociokulturně nepodnětného prostředí a jeví se jí jako dobře použitelná i pro žáky naší školy.

nmecko1   nmecko2

 


 JOB-SHADOWING TŘÍDA ŽÁKŮ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

V září 2016 strávil Mgr. Alexandr Gebauer čtrnáct dní stínováním v jednotce Aspen na Gransaterskolan ve švédské Balstě.  Jednotka Aspen pracuje s žáky s Aspergerovým syndromem, často v kombinaci s ADHD. Mgr. Gebauer získal přehled o švédských metodách práce s danou skupinou žáků -  řešení rušivého chování, organizace hodin i volného času žáků, praktické vyučování a rozvoj sebeobsluhy, fyzická aktivita jako nástroj redukce projevů ADHD u žáků s PAS – které jsou inspirativní pro práci s žáky naší školy s obdobnou diagnózou.

svedsko1   vdsko2

 Zde naleznete videa a fotografie z job-shadowingu...


 ICT FOR TEACHING

Během letních prázdnin absolvovaly Mgr. Kateřina Marečková a Bc. Hana Butková  kurs ICT for Teaching. Ve čtrnáctidenním kurzu zaměřeném na metody a aplikaci vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se věnovaly nejen možnostem využívání programů jako powtoon, padlet, photopeach aj., ale také aplikacím pro online testování a otázkám autorských práv v oblasti ICT. Velmi si cenily také možnosti sdílet zkušenosti ze speciálními pedagogy z dalších evropských zemí.

dublin1   dublin2

 Prezentaci z kurzu naleznete zde: ICT for teaching


 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.