Projekt ZDRAVÁ ŠKOLA I.

Termín realizace: leden - červen 2016

Celkový rozpočet projektu: 76 000,-Kč, z toho dotace MŠMT 49 000,-Kč

Poskytovatel dotace: Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy České republiky


logo-msmt

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj pozitivních vztahů v třídním kolektivu a mezi vrstevníky jako prevence šikany, prevenci netolismu, kyberšikany, kybergroomingu,prevenci závislosti na vybraných omamných látkách ohrožující cílovou skupinu, prevenci rasismu a xenofobii, vlivu hnutí a nových subkultur, ultrapravicových hnutí.  Během druhého pololetí školního roku budou uspořádány besedy odborníků z praxe s cílovou skupinou:

  • leden 2016 - šikana (přednášky Policie ČR), 1.projektový den
  • únor 2016 - alkohol a drogy (přednáška „Co si myslím o drogách“, Renarkon), 2.projektový den
  • březen 2016 - rizika virtuální komunikace, kyberšikana ( PPPP Ostrava, Bc.Tomáš Velička), 3.projektový den
  • duben 2016 - rasismus, xenofobie, diskriminace (PPP Ostrava - Zábřeh), 4.projektový den
  • květen 2016 - extremismus, rozmáhající se terorismus (Ing. Rostislav Chobola, Moravskoslezský kraj Policie ČR), 5.projektový den
  • červen 2016 -  Tvoření pozitivního třídního a školního klimatu a atmosféry, shrnutí programu prevence a to na každoročně pořádaném Rehabilitačním pobytu školy (školní metodik prevence)

Po každé besedě bude následovat projektové vyučování s cílem zopakovat a upevnit získané informace pomocí prožitků, učení hrou, tvorbou informačních tabulí atd. Veškeré informace o projektu a shrnutí poznatků z projektových dnů bude rovněž zveřejněno na webových stránkách školy. Pro žáky a jejich rodiče bude publikována brožura základních informací a poznatků z projektu. Veškeré získané informace ověříme a procvičíme na Rehabilitačním pobytu. Pro zjištění úspěšnosti projektu bude provedeno dotazníkové šetření před a po skončení projektu.

 


 

TÉMA PRVNÍ: ŠIKANA

Šikana – beseda s Policií ČR

 

Ve středu 13.1. jsme měli ve škole návštěvu. Přišla k nám Policie České republiky – pán a paní, kteří nám vysvětlovali, jak může být šikana vážná. Bavili jsme se o tom, jak se šikana projevuje a jak se proti ní bránit, jak můžu někomu pomoct. Dozvěděli jsme se, že když nenahlásíme šikanu (rodičům ani učitelům), může šikana skončit klidně až sebevraždou. Bavili jsme se o tom, jak poznat násilníka, oběť, spolupracující dav. Jako pomůcku jsme dostali návodný pracovní list. Přečetli nám příběh o šikaně a taky nám vypravovali nejrůznější příběhy šikany, se kterými se setkali. Když se nás zeptali, jestli jsme se někdy stali obětí šikany, někteří spolužáci se přihlásili. Beseda se mi líbila.

 

Radek Škrabola, Martin Sobotka, 7.B

img 9901   img 9902

 

Dne 13. ledna jsme měli ve škole besedu s Policií České republiky na téma Šikana. I přesto, že o šikaně toho vím hodně, dozvěděla jsem se hodně nových věcí. Nejvíc mě překvapilo, že i když mi ještě není 15 let, můžu být na policii vyslýchaná a taky to, že šikana se může objevovat i mezi dospělými. Když se nás zeptali, kdo se už setkal se šikanou, přihlásilo se celkem hodně spolužáků a to mě zarazilo. Vyprávěli nám různé příběhy o šikaně, se kterými se na různých školách setkali a i o holčičí šikaně, kdy se mezi sebou šikanovaly jen holky. Beseda se mi líbila, příště bych chtěla besedu o kyberšikaně.

 

Vendula Štěrbová, 7.A

Fotodokumentace z besedy: ZDE


1. PROJEKTOVÝ DEN - ŠIKANA

 

V pondělí 25. ledna jsme uskutečnili v rámci projektu Zdravá škola první projektový den, tentokrát na téma Šikana. Děti již měly o šikaně určité vědomosti, které získaly nejen dlouholetým působením v oblasti prevence ve škole, ale také na besedě s PČR, která tomuto projektovému dni předcházela. Projektové vyučování kladlo důraz zejména na práci samotných žáků, kteří pracovali na zadaných úkolech s podporou učitele. Pracovali s pojmy agresor, oběť apod. a předkládali své vlastní návrhy k řešení šikany. Součástí dne byla i část „praktická“, kde jsme pomocí aktivit pracovali na tvoření a upevnění pozitivních vztahů mezi vrstevníky. Aktivity byly náročné na splnění a bez společné domluvy a kooperace nebylo možné aktivity úspěšně dokončit. Jednotlivé třídy tak získaly také zpětnou vazbu o tom, jaké vztahy se mezi spolužáky vyskytují, jestli umí či neumí spolupracovat, domluvit se, podpořit se. 

 

img 0197

img 0220
p1010007   p1010054

 

FOTOGRAFIE Z PROJEKTOVÉHO DNE NALEZNETE: ZDE

 


 TÉMA DRUHÉ: ALKOHOL A DROGY

2. PROJEKTOVÝ DEN - ALKOHOL A DROGY

V pondělí 29.2.2016 jsme navázali na besedu pořádanou Renarkonem a uskutečnili jsme projektový den na téma Alkohol a drogy. Pracovali jsme s informacemi nabytými na besedě a snažili jsme se především pracovat s postoji žáků k návykovým látkám. Součástí dne byla aktivita Človíček jde do světa, při níž bylo cílem, uvědomit si, čím nás do života může vybavit droga (závislost) a naopak, jaké výhody v životě máme, pokud závislí nejsme. Důležitým tématem v této oblasti je naučit se říci „ne“, pokud nám drogu někdo nabízí. Také toto jsme si v rámci projektového dne nacvičili. Projektový den byl plný nejrůznějších aktivit a můžu jej hodnotit jedině pozitivně J

img 1214   img 1242

 Fotografie z Projektového dne naleznete: ZDE

 


 

TÉMA TŘETÍ: KYBERŠIKANA

3. PROJEKTOVÝ DEN - KYBERŠIKANA

 

Ve středu 30.3. 2016 jsme měli ve škole projektový den na téma kyberšikana. Protože jsme před projektovým dnem měli už besedu s panem Veličkou, věděli jsme, co to kyberšikana je, i jak se proti ní můžeme bránit. Nyní jsme se seznámili s jednotlivými příběhy kyberšikany, které se ve skutečnosti opravdu staly, a které skončily smrtí. Na tento jediný den jsme měli ve škole odblokovaný Facebook  a paní Katka nám ukázala, jak vypadá správné zabezpečení osobní stránky na FB a taky to, jak si např. nastavit soukromí; jak si odebrat označení z fotky, která se nám nelíbí; jak si někoho, kdo nás třeba obtěžuje, zablokovat; jak si nastavit, kdo uvidí naši fotku atd. Hodně informací o nastavení byly pro nás nové.

 

By: Radek Škrabola a Martin Sobotka.

img 2146   img 2150
img 2152 img 2164

Fotografie z projektového dne naleznete: ZDE


 TÉMA ČTVRTÉ: RASISMUS, DISKRIMINACE, MENŠINY

 

Projektový den č. 4 –  Rasismus, diskriminace, menšiny

Dne 29. 4. 2016 proběhl na naší škole další projektový den v rámci projektu Zdravá škola I s názvem Menšiny, diskriminace, rasismus. Projektového dne se zúčastnily sedmé až deváté třídy. Pozadu nezůstaly ani šesté třídy, které se k starším spolužákům s radostí přidaly. V rámci projektového dne si žáci utřídili znalosti o lidských rasách, menšinách, lidských odlišnostech; vyřešili rébus s pojmy, které společně prodiskutovali a dle prezentace správně zařadili. Nechyběly hudební ukázky ve spojitosti s odlišnými národnostmi, dramatické ztvárnění lidských ras s líčením, sociální hry, pohádky jiných kultur. Jako každý projektový den byl k dispozici dokument, tentokrát o vietnamské komunitě. Závěrem jednotlivé třídy své poznatky prezentovali pomocí svých billboardů. Celý projektový den si naši žáci moc užili.

                                                                                                                   Mgr. Helena Šťastná

img 3142   img 3172
img 3177 img 3117

Fotografie z projektového dne naleznete: ZDE


TÉMA PÁTÉ - EXTREMISMUS

 

5. projektový den - Extremismus

 

Ve čtvrtek 19. května 2016 proběhl u nás ve škole projektový den na téma Extremismus. Pár dní před tím jsme měli skvělou besedu s kapitánem Rostislavem Chobolou z Policie České republiky. Díky poznatkům, které jsme získali na této besedě, jsme úkoly projektového dne zvládli levou zadní J. Protože extremismus je příliš rozsáhlé téma, zaměřili jsme se v rámci dne jen na pár základních: nacismus a neonacismus, bolševismus – stalinismus. Více nás bavil nacismus. Také proto, že se objevuje i v dnešní době. V rámci nacismu jsme si měli třeba představit, že jsme Židé žijící v Praze za druhé světové války a přišel nám povolovací rozkaz do koncentračního tábora. Měli jsme se zamyslet, co bychom si s sebou zabalili, přitom jsme měli k dispozici jen jeden kufr. V rámci dne jsme se seznámili i s některými Norimberskými zákony, které jsme dosud neznali. Potom jsme měli za úkol vytvořit si vlastní chartu lidských práv naší třídy. Vytvořili jsme si vlastní stát a vlastní pravidla, která měla být humánní a mírová pro celou naši třídu. Myslíme, že jsme úkol splnili na 100%.

 

žáci 9. třídy

  

charta 9.tdy   kufr

 

Rehabilitační pobyt 2016

Pětidenní rehabilitační pobyt jsme využili k tvoření nebo podpoře již vytvořeného pozitivního třídního klimatu a pozitivních vztahů mezi vrstevníky. Každý večer jsem věnovali čas setkání jednotlivých tříd. Tento prostor využily jednotlivé třídy dle vlastních potřeb – některé věnovaly čas aktivitám uvolňujícím, relaxačním, jiné zase zátěžovým, rozvíjející spolupráci, aktivitám sebepoznávacím apod. Kromě již výše zmíněných psychosociálních her a aktivit, jsme pro děti připravili také další, při kterých dochází k navazování pozitivních vazeb mezi spolužáky – diskotéku, wellness, sportovní a týmové hry a soutěže, tvorbu vlastního lampionu štěstí, který společně jako třída vypustili apod. Každý den byl zakončen aktivitou zaměřenou na vzájemné pozitivní oceňování.   

 

wellness   hdej kdo_jsem

Ve dnech 13. - 17. 6. 2016 se konal rehabilitační pobyt. Ten letošní se konal ve Frýdlantu nad Ostravicí. Bydleli jsme v ubytovacím středisku Budoucnost, pokoje byly velmi pěkné a útulné. Velkou výhodou bylo to, že ubytování bylo bezbariérové. Celý pobyt měl velké téma Toulky přírodou aneb záchrana světa. Každý den jsme měli projektové vyučování, které bylo zábavné. Odpoledne jsme hráli hru, která trvala celý pobyt. Museli jsme plnit různé úkoly a za ně jsme dostávali dílky puzzle, které jsme skládali. Puzzle mělo dohromady 2000 dílků, které zobrazovalo krásnou přírodu se zvířaty, stromy, duhou… I když jsme večery trávili se třídou, kde jsme plnili různé aktivity zaměřené na stmelení kolektivu, zlepšení spolupráce apod., přesto jsme měli dostatek času na výběr odměn v podobě např. diskotéky, návštěvy wellness nebo stezky odvahy. Nejvíce se mi líbilo ve wellness. Byla tam super velká vířivka, různé typy saun – finská, parní a mořské klima. Ve čtvrtek jsme šli na výšlap na Lysou horu. To se mi líbilo úplně nejvíc, i když nahoře bylo celkem zima. Ještě ve čtvrtek jsme měli táborák, opékali jsme špekáčky a zpívali jsme. Dokud bylo světlo, hráli jsme fotbal, nohejbal a další hry. Když už byla velká tma, vypustili jsme velké lampiony štěstí, na které jsme se třídou napsali naše přání, a i přesto, že některé lampiony nevzlétly, byla to nádhera. V pátek jsme se už jen sbalili, přijel pro nás autobus a mohli jsme vyrazit domů. Myslím, že tato škola v přírodě byla nejlepší ze všech! Kdyby mohl jet i příští rok, pojedu!

Michal Rypel, 9. tř. 

sportovn aktivita   tda

Fotografie z Rehabilitačního pobytu naleznete: ZDE


 INFORMAČNÍ BROŽURA pro žáky a jejich rodiče ke stažení ve formátu pdf: ZDE

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.