Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Cílem předmětu je kultivování historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti, a které se promítly do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen zejména na moderní dějiny, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. K pochopení historických dějů a jevů je nutné rozvíjet časové a prostorové představy žáků. Je třeba vést žáky k poznání, že historie není uzavřenou minulostí, ale její důsledky nás provázejí v současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k dějinám regionu, znalost osobností i památek. Při práci s dětmi je důležitý individuální přístup a přiměřené tempo při probírání nové látky. Práce s mapou je pro žáky velmi obtížná, vyžaduje nápomoc pedagoga. Důležité je používání vizuálních, ale i prostorových pomůcek (kartičky, tabulky, obrázky). Vhodné jsou manipulace doplňováním, vyhledáváním, spojováním, zaškrtáváním jednotlivých pojmů. Opakování učiva je třeba naplánovat s náležitou přehledností požadavků a ověřením porozumění zadání. Alternativou zkoušení mohou být dějepisné soutěže a kvízy.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět Dějepis je vyučován na II. stupni Základní školy od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 2 vyučovací hodiny za týden. V 9. ročníku je využita 1 disponibilní hodina. Časová dotace předmětu Dějepis u dětí, které jsou vzdělávány podle vzdělávacího programu ZŠ LMP je na II. stupni od 7. do 9. ročníku 1 hodina týdně. Vyučovací hodina Dějepisu může být realizována v počítačové učebně za použití internetu, nebo i mimo areál školy návštěvou muzea, galerie či výstavy. Informace mohou být čerpány z různých zdrojů, např. promítání filmů s historickou tematikou.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

učitel:

- vyhledává a třídí informace o probíraných oblastech

- seznamuje žáky s běžně užívanými termíny a uvádí je do souvislostí

- vytváří pozitivní vztah k učení

- klade důraz na porozumění při práci s historickým materiálem

- rozvíjí zájem žáků o současnost a minulost vlastního národa

Kompetence k řešení problémů

učitel:

- vnímá nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji a přemýšlí o jejich příčinách

- získává orientaci v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních i ekonomických faktech tvořících rámec každodenního života

- při řešení problémů objevuje spojitosti s historií

- hledá paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnává je v evropském a celosvětovém měřítku

Kompetence komunikativní

učitel:

- uplatňuje vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a k přiměřenému obhajování práv

- vyjadřuje své názory na společenské dění

- vede žáky k odolnosti vůči myšlenkové manipulaci

- umí naslouchat a porozumět argumentaci druhých

- formuluje a vyjadřuje myšlenky v historicky logickém sledu

Kompetence sociální a personální

učitel:

- chápe potřebu spolupráce se spolužáky při řešení určitého úkolu

- je odpovědný za kvalitu společné práce

- uvědoměle přijímá určité role ve skupině

- vytváří příjemnou atmosféru v kolektivu

- má ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi

Kompetence občanské

učitel:

- přijímá základní principy na kterých spočívají zákony a společenské normy

- formuje úctu žáků k vlastnímu národu a rozvíjí respekt ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i společenství

- aktivně zapojuje žáky do kulturního dění

- má schopnost vcítit se do situace jiného člověka, příp. osobnosti známé z historie

Kompetence pracovní

učitel:

- využívá znalostí a zkušeností získaných při výuce historie v zájmu rozvoje každého žáka a v přípravě na budoucí povolání

- vede žáky k ochraně kulturních a společenských hodnot

- chápe podstatu, cíl a riziko povolání

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

Hodnoty, postoje, praktická etika - vlastní a cizí postoje a hodnoty, jejich projevy v chování lidí zejm. za 2. světové války (holocaust, …)

Výchova demokratického občana

Občan, občanská společnost a stát - stoletá válka, vznik USA – Listina základních práv a svobod, občanská práva, revoluční rok 1848, sjednocení Evropy, mezinárodní organizace, totalitní režimy, rasismus, holocaust, ideologie, občanská společnost

Formy participace občanů v politickém životě - volební systém, formy vlády, vznik Československa

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie, despocie, tyranie, řecký městský stát, Velká Francouzská revoluce, Napoleonova vojenská diktatura, politické změny po 1. světové válce, 2. světové válce, na přelomu 80. a 90. let, ústavy, zákony

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá - kulturní odkaz starověkých států, zvyky a tradice jednotlivých národů, objevné plavby

Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace, starověké státy, stěhování národů, formování evropských států, křížové výpravy, mírové poselství Jiřího z Poděbrad, osvícenství, uspořádání světa po jednotlivých válkách, vznik SN, integrační proces EU

Multikulturní výchova

Kulturní diference

- člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky

– kalokaghatia v Řecku

Lidské vztahy

- náboženství, sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, stereotypy katolické církve, husitství, poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita

Etnický původ

- rovnocennost etnických skupin, Islámský svět, rasová diskriminace, otrokářství, antisemitismus

Princip sociálního smíru a solidarity

- diskriminace, předsudky vůči etnickým skupinám za 2. světové války a otázka lidských práv

Environmentální výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

- průmyslová revoluce, demografický vývoj, vynálezy a objevy

Mediální výchova

Fungování a vliv médií ve společnosti

- vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy (propaganda, vliv politiky na média,..)

 

5. Práce s dětmi s podpůrnými opatřeními 

Výuka předmětu Dějepis u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
V předmětu Dějepis využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody práce, materiály a pomůcky, s cílem umožnit žákům dosahovat obdobných cílů jako jejich vrstevníci bez handicapu. Tato opatření by měla napomoci k tomu, aby žáci dosahovali co nejlepších výsledků ve vzdělávání, rozvíjeli také měkké dovednosti uplatnitelné v mnoha jiných oblastech a měli možnost zažívat úspěch a radost z práce.
 
Žáci s PAS a ADHD


Struktura pracovní hodiny respektuje specifické potřeby žáků s PAS. Jsou využívány myšlenkové mapy, přehledy, časové osy, filmový, mapový a obrazový materiál; pro větší názornost a aktivizaci žáků jsou využívány výukové materiály na interaktivní tabuli.  Pracovní listy, se kterými žáci pracují, splňují zásady práce s dětmi s PAS. 


Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností


U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány stejné metody jako u žáků s PAS. Ve zvýšené míře je využíván názorný materiál: přehledy, obrázky, mapový materiál a video ukázky k probíranému učivu. Texty, se kterými žáci pracují, jsou kratší, strukturované, s jednodušší slovní zásobou, jednoduše formulovanými dotazy.

Žáci s tělesným postižením


Pracovní listy jsou upraveny tak, aby měli žáci dostatečný prostor na psaní odpovědí (větší velikost písma, řádkování, ...); možno je využívat také práce na PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem. Na psaní využívají žáci psací pomůcky upravené pro lepší úchop. Žáci při některých úkolech pracují ve dvojicích či skupinkách s žáky s jinými diagnózami, čímž se u nich podporuje schopnost požádat o fyzickou dopomoc. 

Žáci s mentálním postižením


Těmto žákům připravuje učitel výukové materiály podle očekávaných výstupů žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Tyto materiály obsahují menší množství textu, jsou jasně strukturovány, doplněny obrázky, přehledy a jiným názorným materiálem. Jsou využívány materiály určené pro interaktivní tabuli pro větší aktivizaci žáků.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Dějepisu můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / DĚJEPIS / PROCVIČOVÁNÍ


pyramidy       

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.