PROJEKTY ROK 2018 / 2019

1. Šablony, setkávání, spolupráce a čtení

vstiek


Naše škola úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), která je podpořena z Evropských strukturálních a investičních fondů, a podařilo se jí získat grant pro projekt Setkávání, spolupráce a čtení (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006375). Projekt je realizován ve školním roce 2017/18 a 2018/19.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemové výuky a vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, tak posílení znalostí a dovedností žáků školy a opatření k prevenci školního neúspěchu.

 


 

2.

ERASMUS+ KA1

 

logoerasmus

 

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 bude v naší škole realizován projekt Erasmus+ KA2 umožňující další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ABA (aplikovaná behaviorální analýza) terapie. Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej již 15 let zaštiťuje tuto metodiku v Polsku a školí kvalifikované terapeuty. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují kurzy a stínování, budou šířit své zkušenosti na metodických setkáních pedagogických pracovníků a mentorovat své kolegy na svých pracovištích. Povedou také práci s rodiči, kteří se rozhodnout aplikovat principy této metodiky i při domácí práci s dítětem, a případnými dalšími zájemci.
Od projektu očekáváme rozšíření portfolia metod používaných na naší škole a další zkvalitnění práce s žáky s poruchou autistického spektra.

  

3. 

ERASMUS+ KA2

logoerasmus

ERASMUS+ projekt: FUTURE FOR THE PLANET, FUTURE FOR US


Naše škola získala grant pro realizaci projektu spolupráce škol Erasmus+ FUTURE FOR THE PLANET – FUTURE FOR US – Budoucnost pro planetu – budoucnost pro nás. V rámci projektu bude naše škola spolupracovat se speciálními školami v Německu, Polsku, Švédsku, Norsku, Rumunsku a na Kypru.


Projekt je plánován jako dvouletý: v prvním roce se budou žáci věnovat otázkám ochrany přírody pro budoucnost, ve druhém roce budou rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim umožní lépe se uplatnit po ukončení školní docházky (péče o zdraví, prevence šikany, závislostí a dalších sociálně patologických jevů, finanční gramotnost, volba povolání…).


Své poznatky a zkušenosti budou sdílet s žáky partnerských škol online i během projektových setkání a zlepšovat tak i své dovednosti v oblasti ICT a jazykové dovednosti.


Aktuality k tomuto projektu naleznete v této sekci školních internetových stránek, na facebooku školy
a na nástěnce ve vstupních prostorách.

Podrobnosti o projektových aktivitách probíhajících ve všech zapojených zemích můžete také sledovat na blogu projektu.

                                  blog

 

V týdnu od 12. do 16. 11. 2017 přivítala naše škola žáky a učitele z partnerských škol našeho Erasmus+ KA2 projektu FUTURE FOR THE PLANET - FUTURE FOR US. Cílem tohoto setkání bylo seznámit se s různými typy krajiny a jejich specifiky, srovnat možnosti a tradice ochrany přírody v partnerských zemích a v neposlední řadě se seznámit s dětmi z partnerských zemí a navázat přátelské vztahy.

První den byl věnován poznávání mokřadů. Po vzájemném seznámení se jsme se společně prošli přírodní rezervací Rezavka a pozorovali rostliny a živočichy. Cestou zpět kolem řeky a svinovských tůní jsme nasbírali materiál na výplň tzv. hmyzích hotelů, které jsme pak ve škole společně vyrobili. Práce v jazykově smíšených skupinách přispěla k bližšímu seznámení dětí a prolomení zbytků ostychu před návštěvníky.

day1-collage

Druhý den jsme zahájili v ostravské ZOO, kde jsme měli objednaný vzdělávací program na téma Zvířata v ČR a jejich ochrana. Děti měly možnost srovnat to, co se dověděli, se svými znalostmi o fauně svých zemí, sáhnout si na preparáty i pomazlit se s živými zvířaty, která ZOO chová. Přes špatné počasí si užily i následující prohlídku ZOO. Odpoledne jsme strávili v areálu Dolní oblasti Vítkovic, který jsme si prošli, ujasnili si obsah pojmu brownfields a diskutovali o tom, jak se tato problematika řeší v partnerských zemích. Následně jsme navštívili expozici v U6, kterou si užili jak žáci bez ohledu na věk, tak učitelé.

day2-collage

Dopoledne třetího dne strávili naši hosté u nás ve škole. Poté, co jsme si společně prošli prezentace partnerských zemí formou Country in a box,  jsme se rozdělili - každá ze tříd 2. stupně naší školy měla na starost skupinu návštěvníků, pro kterou si připravila program a občerstvení. Strávení dopoledne v takto malé skupině bylo pro mnohé z dětí příjemným oddechem v polovině náročného týdne. Po obědě jsme navštívili Landek, seznámili se s fenoménem hald a způsobem, jak těžba uhlí proměňuje krajinu. Navštívili jsme také expozici báňského záchranářství a sfárali do dolu.

day3-collage

Čtvrtý den jsme se vydali mimo Ostravu. Lanovkou z Trojanovic jsme se dostali na Pustevny, kde si děti užily první sníh - pro některé první tuto zimu, pro jiné první v jejich životě. Prošli jsme se k soše Radegasta a pokochali se výhledy do kraje. Odpoledne jsme strávili ve Štramberku - navštívili jsme jak Trúbu, tak kopec Kotouč s jeskyní Šipkou. Výšlap na kopec i prohlídka jeskyně proběhly vzhledem k brzkému stmívání již za tmy, pouze za světla baterek a mobilů a byla nejdobrodružnější aktivitou celého pobytu.

day4-collagePoslední den jsme opět vyrazili mimo Ostravu, ale opačným směrem: navštívili jsme komplex opevnění z první republiky v Hlučíně-Darkovičkách. Po po diskuzi na téma, jak válka či přípravy na ni ovlivňují a proměňují krajinu, jsme si prohlédli jak interiér pevnosti a seznámili se s jejím fungováním, tak v okolí vystavenou vojenskou techniku. Pak jsme se přesunuli do Kravař, kde jsme zakončili společný týden pobytem v místním akvaparku.

p1013104-collage


 Čistíme rybník, pomáháme přírodě 

Využili jsme jednoho z posledních mrazivých dní a vyzbrojeni pytli a pracovními rukavicemi jsme se vypravili k rybníku u školy. Vybrali jsme nejen odpad ze dna rybníka, ale také z rákosí, keřů a prostoru okolo. Trochu jsme vymrzli a trochu se zmazali, ale doufáme, že se budeme moci alspoň nějaký čas těšit z kousku čisté přírody.

 

Akce proběhla v rámci projektu Erasmus+ KA2 FUTURE FOR THE PLANET - FUTURE FOR US

e1 ka2 rybnk kol


4.   Projekt Vzdělávání cizinců

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

logo-msmt
vstiek-a

  

vstiek-b 

 


 

5. Projekt Celé Česko čte dětem

Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Kliknutím na aktivní logo získáte informace o hlavní myšlence projektu, aktivitách a soutěžích. Kontaktní osobou ve škole je Mgr. Táňa Dohnalová. Součástí projektu je  aktivní účast rodičů ve formě každodenního krátkého čtení dětem. Věříme, že se do této akce zapojíte. 

rodina na kole big

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".

Stačí 20 minut denně. Každý den. 


 
PRŮBĚH PROJEKTU
V úterý, 5.6. se  žáci 4.A. třídy zúčastnili moc pěkné akce v rámci projektu Visegrád čte dětem. Čtení se konalo v Knihcentru v Ostravě.  Hlavní aktér , zpěvák Petr Bende, dětem nejen četl , ale také jim zopakoval, jak důležité je číst, jaké knihy si čte se svými dětmi a co zajímalo jeho, když byl malý kluk. Odpovídal dětem na všetečné otázky, zahrál a zazpíval několik svých písniček. Děti byly nadšené,některé si zkusily předčítat z knihy, soutěžily, zpívaly a tančily  Měly také možnost , díky online spojení, slyšet své vrstevníky v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku. A navíc si každý odnesl domů pěknou knihu. 
dsc 0064   dsc 0127
dsc 0144 dsc 0178


V pondělí, 20.11. proběhlo na 1. stupni, v rámci projektu Celé Česko čte dětem, Pohádkové čtení.  Dětem přišly přečíst pohádky žákyně 7.- 9. třídy ZŠ Valčíka v Ostravě - Porubě. Prvňáčkům četly pohádku O neposlušných kůzlatech a větším dětem příběhy o Pinochiovi. Pohádky si děti nejen poslechly, ale také si o nich povídaly a zazpívaly si písničku. Čtení bylo tak poutavé, že děti opravdu pozorně, se zaujetím, poslouchaly. Všichni pozorní posluchači dostali od děvčat sladkou odměnu a těší se na příští setkání. Společné čtení je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dětí. Věříme, že se spolu s námi zapojí do této aktivity také rodiče..
img-20171121-wa0005  

img-20171121-wa0006

img-20171121-wa0007

img-20171121-wa0008

img-20171121-wa0009 img-20171121-wa0010

Dne 21.3.20019 v rámci projektu Celé Česko čte dětěm navštívil naší školu místostarosta MÚ Poruba pan Mgr. Martin Tomášek, PhD.Vybral si pohádku, kterou předčítal sám svým vlastním dětěm- Medvídka Pů. Téměř okamžitě si naše děti získal nejen proto, že pohádku znaly,ale také hlavně svým vtipem, dramatičností a milým přístupem. Ke konci pan místostarosta odpovídal na všetečné otázkynašich žáčků. Jako poděkování ho děti odměnily vlastními výrobky. Rozloučili jsme se se slibem, že brzy naplánujeme další setkání.

 

ten s panem mistostarostou   ten s panem mistostarostou.jpg1   ten s panem mstostarostou2

6.  Projekt Interreg

INTERREG

logo-interreg

Zde je realizován projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

 

Název projektu: Bez hranic a bez bariér

 

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001370

 

Harmonogram realizace projektu: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019

 

 

Hlavní cíl projektu: 

 

Projekt "Bez hranic a bez bariér" je spoluprací dvou institucí: ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19 a Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku. Obě školy vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - s mentálním a tělesným postižením, autismem, mozkovou obrnou. Žáci se během projektu seznámí s novými sportovními aktivitami, kulturou a přírodním bohatstvím partnerské země. Dále budou v kontaktu s vrstevníky z partnerské školy rozvíjet své komunikační a sociální dovednosti.

 

Dalším cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností mezi speciálními pedagogy zúčastněných škol, a to nejen v oblasti sportovních aktivit pro žáky se speciálními potřebami, ale v problematice vzdělávání těchto žáků obecně, a rozvíjení již existujících vazeb a spolupráce mezi školami.

 

 

Klíčové aktivity projektu: 

 

KA č. 0 – Příprava projektu (1/2017-10/2017)

 

KA č. 1 – Řízení projektu (19/2018-6/2019)

 

KA č. 2 – Seznamovací setkání na Čantoryji (9/2018), CZ a PL

 

KA č. 3 – Sportovně-poznávací pobyt ve Wisle (10/2018), PL

 

KA č. 4 – Lyžování na Červenohorském sedle (1/2019), CZ

 

KA č. 5 – Lezení v Ostravě (5/2018), CZ

 

KA č. 6 – Lezení na Kružberku (5/2019), CZ

 

KA č. 7 – Poznejme Rybnik (6/2019), PL

 

KA č. 8 – Lokální aktivity (9/2018-6/2019), CZ

KA č. 9 – Den otevřených dveří Interreg (6/2019), PL

 

Partneři projektu:

 

Žadatel/Vedoucí partner: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba,

 

Ukrajinská 19, příspěvková organizace

 

PL projektový partner: Miasto Rybnik (realizátor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku) 

 

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

 

Celkové výdaje projektu: 13 030,95 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 11 076,3 EUR

 

 

 

 


 

 

7. Projekt Výukový koutek pro handicapované děti v zahradě

 

 Název projektu: Výukový koutek pro handicapované děti v zahradě

 

Termín realizace: leden - červen 2019

 

Výše dotace MSK: 43 000,-Kč

 

                                    logo-msk

 

  • S účelovým příspěvkem Moravskoslezského kraje v rámci EVVO zbudujeme výukový koutek, tvořený venkovními výukovými tabulemi s multifunkčním využitím. Tyto tabule by vhodně doplnily vybudované zastřešení terasy, které plánujeme postavit na jaře roku 2019. Tabule budou sloužit jak k výuce environmentální problematiky, tak k vyplnění volného času handicapovaných dětí hrou, mohou posloužit jako výstavní plocha, držáky truhlíků s okrasnými květinami či plodinami a současně umožní využití venkovní učebny od jara do podzimu, protože tyto tabule zároveň poslouží jako zábrana proti povětrnostním vlivům. Některé tabulové segmenty jsou z laťoví, aby bylo možné na ně uchycovat různé výukové materiály a současně stran zahrady truhlíky s okrasnými rostlinami či plodinami pro dokonalou souhru a studium přírody. Další tabulové segmenty jsou tvořeny dřevěnými tabulemi, jež lze opatřit háčky pro upevnění komponent, jako jsou hodiny, magnetická tabulka, výukové plakáty apod. 

 

  • Dalším bodem projektu je zbudování laťového podbití uchyceného ke střeše již postaveného zastřešení venkovního koutku a jejího posezení (viz. nákres). Toto podbití z latí má sloužit k zavěšování modelů přírodnin a živočichů zhotovených handicapovanými dětmi a jejich rodinami při společném zkoumání přírody.

 

  • Důležitým bodem projektu je vybudování hmyzího hotelu. Hmyzí hotel má za úkol přilákat různé hmyzí představitele a živočichy do zahrady a poskytnout tak možnost dětem studovat tvory v jejich přirozeném prostředí. Konstrukce bude tvořena bytelným dřevěným rámem, chráněným před deštěm stříškou a vyplněna bude vhodnými přírodními materiály.

 

  • Rovněž plánujeme ve výukovém koutku zbudování vyvýšených záhonů pro imobilní děti a to tak, aby se svými invalidními vozíčky mohly bez obtíží zajíždět až k truhlíkům a osazovat je plodinami či okrasnými květinami jako ostatní děti.

 

  • Plánujeme také zakoupit sadu kompostérů s provzdušňováním pro rychlou tvorbu humusu, jež bude následně využit k osazování závěsných truhlíků i vyvýšených záhonů.

 

  • Aby bylo možné dlouhodobější pozorování chování rostlin a živočichů v přírodě, plánujeme zakoupení betonových lavic, které následně rozmístíme v celém areálu zahrady. 
REALIZACE PROJEKTU:
Nejprve jsme spolu s handicapovanými dětmi zpracovali návrhy uspořádání výukového koutku, co vše by měl obsahovat a čím se děti chtějí zabývat při bádání v zahradě.
obr1   obr2   obr3   obr4
 
Dále jsme zakoupili betonový nábytek do zahrady, který je standardně dodáván v demontu. Nábytek jsme společnými silami smontovali a umístili v zahradě.
bn1  

bn2

bn3 bn4
 
 
Dalším bodem je zbudování zastřešení výukvého koutku. Nejprve jsme osadili pomocí chemické kotvy ocelové kotvení pergoly...
obr5   obr6 
obr7 obr8 
 
Dalším krokem je osazení nosných kůlů a zavětrování celé nosné konstrukce...
obr9   obr10 
perg1 perg2 
 
Dalším bodem projektu bylo zbudování vyvýšených truhlíků a jejich zavezení zeminou.. Jelikož nám počasí příliš nepřálo a neustále prší, montovaly děti kompostér v tělocvičně. Byl to pro nás velký oříšek, návod nebyl moc přehladný, ale zvládli jsme to...
truh1   truh2

truh3

truh4
 
 

Kolem venkovní učebny se zbuduje dřevěný závěsný systém z roštů, na něž budeme moci zavěšovat truhlíky, výukové tabule a současně bude sloužit jako ochrana proti povětrnostním vlivům..
 
rost1   rost2
 
Vše dřevěné je rovněž třeba opatřit nátěrem proti povětrnostním vlivům. Do truhlíků děti zasadily aksamitníky. A dospěláci musí celý výukový koutek zastřešit...
natir  

natir2

beton1

beton2

perg1 perg2
A pak už jen poslední úpravy, osázení závěsných truhlíků a zbudování hmyzích domečků. Zde je výsledek:
perr1   perr2
perr3 perr4


8. Finanční dar od společnosti LEO EXPRESS

logo-leo-ex

Přepravní společnost Leo Express se stala partnerem Naší školy, umožnila nám registraci a členství ve SMILE CLUBU, které opravňuje k čerpání celé řady výhod z věrnostního programu. Za nabídnutou spolupráci velmi děkujeme. Díky společnosti Leo Express cestují naše handicapované děti s výraznou slevou či zcela zdarma. Za vše velmi děkujeme.

TŘÍDNÍ VÝLET 7.A - OLOMOUC

Jako první vyzkoušela výhody cestování sedmá třída. V pondělí  3.6.2019 v 8:12 hod cestovaly handicapované děti vlakem Leo Express do Olomouce. Shlédly Chrám sv. Mořice, Chrám sv. Michala, sloup Nejsvětější Trojice, katedrálu sv. Václava, Olomouckou radnici. Děti si prošly Bezručovy sady a Výstaviště Flora Olomouc. Vše zakončily pozdním obědem v Obchodním centru Šantovka. Návrat opět Leo Expressem téhož dne v 16:20 hod. z Olomouce zpět do Ostravy. 

vylet14

vylet12

vylet13

vylet11SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.