PROJEKTY ROK 2017 / 2018

1.   "Celé Česko čte dětem".

Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Kliknutím na aktivní logo získáte informace o hlavní myšlence projektu, aktivitách a soutěžích. Kontaktní osobou ve škole je Mgr. Táňa Dohnalová. Součástí projektu je  aktivní účast rodičů ve formě každodenního krátkého čtení dětem. Věříme, že se do této akce zapojíte. 

rodina na kole big

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".

Stačí 20 minut denně. Každý den. 


 
PRŮBĚH PROJEKTU
V úterý, 5.6. se  žáci 4.A. třídy zúčastnili moc pěkné akce v rámci projektu Visegrád čte dětem. Čtení se konalo v Knihcentru v Ostravě.  Hlavní aktér , zpěvák Petr Bende, dětem nejen četl , ale také jim zopakoval, jak důležité je číst, jaké knihy si čte se svými dětmi a co zajímalo jeho, když byl malý kluk. Odpovídal dětem na všetečné otázky, zahrál a zazpíval několik svých písniček. Děti byly nadšené,některé si zkusily předčítat z knihy, soutěžily, zpívaly a tančily  Měly také možnost , díky online spojení, slyšet své vrstevníky v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku. A navíc si každý odnesl domů pěknou knihu. 
dsc 0064   dsc 0127
dsc 0144 dsc 0178


V pondělí, 20.11. proběhlo na 1. stupni, v rámci projektu Celé Česko čte dětem, Pohádkové čtení.  Dětem přišly přečíst pohádky žákyně 7.- 9. třídy ZŠ Valčíka v Ostravě - Porubě. Prvňáčkům četly pohádku O neposlušných kůzlatech a větším dětem příběhy o Pinochiovi. Pohádky si děti nejen poslechly, ale také si o nich povídaly a zazpívaly si písničku. Čtení bylo tak poutavé, že děti opravdu pozorně, se zaujetím, poslouchaly. Všichni pozorní posluchači dostali od děvčat sladkou odměnu a těší se na příští setkání. Společné čtení je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dětí. Věříme, že se spolu s námi zapojí do této aktivity také rodiče..
 
img-20171121-wa0005  

img-20171121-wa0006

img-20171121-wa0007

img-20171121-wa0008

img-20171121-wa0009 img-20171121-wa0010

2. 

ERASMUS+ KA1

logoerasmus

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 bude v naší škole realizován projekt Erasmus+ KA2 umožňující další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ABA (aplikovaná behaviorální analýza) terapie. Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej již 15 let zaštiťuje tuto metodiku v Polsku a školí kvalifikované terapeuty. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují kurzy a stínování, budou šířit své zkušenosti na metodických setkáních pedagogických pracovníků a mentorovat své kolegy na svých pracovištích. Povedou také práci s rodiči, kteří se rozhodnout aplikovat principy této metodiky i při domácí práci s dítětem, a případnými dalšími zájemci.
Od projektu očekáváme rozšíření portfolia metod používaných na naší škole a další zkvalitnění práce s žáky s poruchou autistického spektra.


3. 

ERASMUS+ KA2

logoerasmus

ERASMUS+ projekt: FUTURE FOR THE PLANET, FUTURE FOR US


Naše škola získala grant pro realizaci projektu spolupráce škol Erasmus+ FUTURE FOR THE PLANET – FUTURE FOR US – Budoucnost pro planetu – budoucnost pro nás. V rámci projektu bude naše škola spolupracovat se speciálními školami v Německu, Polsku, Švédsku, Norsku, Rumunsku a na Kypru.


Projekt je plánován jako dvouletý: v prvním roce se budou žáci věnovat otázkám ochrany přírody pro budoucnost, ve druhém roce budou rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim umožní lépe se uplatnit po ukončení školní docházky (péče o zdraví, prevence šikany, závislostí a dalších sociálně patologických jevů, finanční gramotnost, volba povolání…).


Své poznatky a zkušenosti budou sdílet s žáky partnerských škol online i během projektových setkání a zlepšovat tak i své dovednosti v oblasti ICT a jazykové dovednosti.


Aktuality k tomuto projektu naleznete v této sekci školních internetových stránek, na facebooku školy
a na nástěnce ve vstupních prostorách.

Podrobnosti o projektových aktivitách probíhajících ve všech zapojených zemích můžete také sledovat na blogu projektu.

                                  blog

 

V týdnu od 12. do 16. 11. 2017 přivítala naše škola žáky a učitele z partnerských škol našeho Erasmus+ KA2 projektu FUTURE FOR THE PLANET - FUTURE FOR US. Cílem tohoto setkání bylo seznámit se s různými typy krajiny a jejich specifiky, srovnat možnosti a tradice ochrany přírody v partnerských zemích a v neposlední řadě se seznámit s dětmi z partnerských zemí a navázat přátelské vztahy.

První den byl věnován poznávání mokřadů. Po vzájemném seznámení se jsme se společně prošli přírodní rezervací Rezavka a pozorovali rostliny a živočichy. Cestou zpět kolem řeky a svinovských tůní jsme nasbírali materiál na výplň tzv. hmyzích hotelů, které jsme pak ve škole společně vyrobili. Práce v jazykově smíšených skupinách přispěla k bližšímu seznámení dětí a prolomení zbytků ostychu před návštěvníky.

day1-collage

Druhý den jsme zahájili v ostravské ZOO, kde jsme měli objednaný vzdělávací program na téma Zvířata v ČR a jejich ochrana. Děti měly možnost srovnat to, co se dověděli, se svými znalostmi o fauně svých zemí, sáhnout si na preparáty i pomazlit se s živými zvířaty, která ZOO chová. Přes špatné počasí si užily i následující prohlídku ZOO. Odpoledne jsme strávili v areálu Dolní oblasti Vítkovic, který jsme si prošli, ujasnili si obsah pojmu brownfields a diskutovali o tom, jak se tato problematika řeší v partnerských zemích. Následně jsme navštívili expozici v U6, kterou si užili jak žáci bez ohledu na věk, tak učitelé.

day2-collage

Dopoledne třetího dne strávili naši hosté u nás ve škole. Poté, co jsme si společně prošli prezentace partnerských zemí formou Country in a box,  jsme se rozdělili - každá ze tříd 2. stupně naší školy měla na starost skupinu návštěvníků, pro kterou si připravila program a občerstvení. Strávení dopoledne v takto malé skupině bylo pro mnohé z dětí příjemným oddechem v polovině náročného týdne. Po obědě jsme navštívili Landek, seznámili se s fenoménem hald a způsobem, jak těžba uhlí proměňuje krajinu. Navštívili jsme také expozici báňského záchranářství a sfárali do dolu.

day3-collage

Čtvrtý den jsme se vydali mimo Ostravu. Lanovkou z Trojanovic jsme se dostali na Pustevny, kde si děti užily první sníh - pro některé první tuto zimu, pro jiné první v jejich životě. Prošli jsme se k soše Radegasta a pokochali se výhledy do kraje. Odpoledne jsme strávili ve Štramberku - navštívili jsme jak Trúbu, tak kopec Kotouč s jeskyní Šipkou. Výšlap na kopec i prohlídka jeskyně proběhly vzhledem k brzkému stmívání již za tmy, pouze za světla baterek a mobilů a byla nejdobrodružnější aktivitou celého pobytu.

day4-collagePoslední den jsme opět vyrazili mimo Ostravu, ale opačným směrem: navštívili jsme komplex opevnění z první republiky v Hlučíně-Darkovičkách. Po po diskuzi na téma, jak válka či přípravy na ni ovlivňují a proměňují krajinu, jsme si prohlédli jak interiér pevnosti a seznámili se s jejím fungováním, tak v okolí vystavenou vojenskou techniku. Pak jsme se přesunuli do Kravař, kde jsme zakončili společný týden pobytem v místním akvaparku.

p1013104-collage


 Čistíme rybník, pomáháme přírodě 

Využili jsme jednoho z posledních mrazivých dní a vyzbrojeni pytli a pracovními rukavicemi jsme se vypravili k rybníku u školy. Vybrali jsme nejen odpad ze dna rybníka, ale také z rákosí, keřů a prostoru okolo. Trochu jsme vymrzli a trochu se zmazali, ale doufáme, že se budeme moci alspoň nějaký čas těšit z kousku čisté přírody.

Akce proběhla v rámci projektu Erasmus+ KA2 FUTURE FOR THE PLANET - FUTURE FOR US

e1 ka2 rybnk kol


4. 

ACES - popis projektu

logoaces

ACES – act local je organizace pod záštitou ERSTE Stiftung (Vídeň, Rakousko) a je řízena Interkulturním Centrem (Vídeň, Rakousko) ve spolupráci s Nadácií Slovenskej sporitel'ne (Bratislava, Slovensko). Již deset let nabízí školám střední a jihovýchodní Evropy spolupráci na projektech, které propojují komunity škol v mezinárodním měřítku. 

sponzoring

Letos se naše škola ucházela o grant s projektem Into the World. Cílem projektu je podpořit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v lepším zapadnutí do společnosti. Hlavními aktéry jsou žáci 9.A, kteří si vzali projekt na starost.

Program projektu:

  •          návštěvy pacientů Dětského neurologického oddělení FNO (tvoření výrobků, hraní her, povídání si)
  •          návštěvy dětí v partnerské mateřské škole logopedické – U Školky 1621, Ostrava-Poruba, www.skolkauskolky.cz
  •          besedy pro žáky 7. - 9. ročníků na témata: kyberšikana, netolismus, vztahy (šikana, sexualita…)
  •          besedy pro rodiče žáků na témata: syndrom vyhoření, sociální patologie dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, sexuální výchova v rodinách

Celý projekt můžete sledovat na našem blogu -

                                         blog

http://aces-intotheworld.blog.cz/ nebo na oficiálních ACES stránkách, kde najdete i ostatní projekty zapojených škol http://www.act-local.aces.or.at/project-detail?projid=1238. Všechny akce projektu jsou ve společném kalendáři k nahlédnutí zde:

 http://www.act-local.aces.or.at/eventcalendar#detail

rucelogo


5. 

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

ckp1
ckp2


Naše škola se stala spolupracující organizací v systému právě vzniklých Center kolegiální podpory.
Tato Centra jsou součástí aktivit projektu „
Metodická podpora sítě inkluzivních škol“
 (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004021), jehož nositelem je Ústav speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Cílem projektu je

1.       vybudovat platformy pro pravidelné setkávání pedagogických pracovníků škol umožňující diskusi nad otázkami společného vzdělávání,

2.       revidovat obsah Katalogu podpůrných opatření, který vznikl v letech 2013-15 (dostupný na www.katalogpo.cz) a doplnit jej o část věnovanou podpoře žákům se specifickými poruchami a učení a chování a o metodiku aplikace podpůrných opatření v předškolním vzdělávání).

 

Centra kolegiální podpory vznikla v listopadu roku 2017 na šesti školách v pěti krajích České republiky.

„Vaše“ Centrum kolegiální podpory je zřízeno při Základní škole Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, a kromě pedagogů z Vámi řízené školy se zde budou při řešení otázek společného vzdělávání setkávat ještě pedagogové ze:

·         Základní školy Hlučín – Rovniny

·         Církevní základní školy a mateřské školy Přemysla Pittra

·         Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace

·         Základní školy, Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace

·         Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2

 

Centrum kolegiální podpory bude fungovat tři roky. Pedagogové se budou setkávat zpravidla 1x měsíčně (žádoucí je, aby každý zapojený pedagog navštívil CKP minimálně 10X). Obsahem setkávání bude řešení konkrétních problémů, se kterými se setkáváte ve Vašich školách v oblasti společného vzdělávání. 1x ročně si může CKP zvolit odborné téma a zajistit k němu vybraného odborníka, průběžně je možné konzultovat aktuální problémy s metodiky projektu – pracovníky Ústavu speciálně pedagogických studií a předními odborníky z řad pracovníků speciálně pedagogických center.  Jednání CKP je otevřené i dalším (nejen pravidelným) pedagogům z Vašich škol.  

 


6. 

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

logo-msmt
zaver-zprava-cizinci
zaver-zprava-cizinci2

7. 

Šablony, setkávání, spolupráce a čtení

vstiek


Naše škola úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), která je podpořena z Evropských strukturálních a investičních fondů, a podařilo se jí získat grant pro projekt Setkávání, spolupráce a čtení (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006375). Projekt je realizován ve školním roce 2017/18 a 2018/19.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemové výuky a vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, tak posílení znalostí a dovedností žáků školy a opatření k prevenci školního neúspěchu.


 

 

 

 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.