Projekty - BES - 2019/20

1. Projekt VÝUKOVÁ ZAHRADA PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI

 

veolia

 

  

Termín realizace: září 2019 - květen 2020

Výše dotace Nadačního fondu Veolia: 14 000,-Kč

CÍL PROJEKTU:

Díky Ing. Tomáši Heřmanovi a Nadačnímu fondu Veolia jsme získali finanční prostředky na vybudování relaxační a výukové zahrady pro handicapované děti na pozemku elokovaného pracoviště ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p.o. na ul. K. Pokorného 1742. Pozemek na tomto odloučeném pracovišti, který v odpoledních hodinách Sdružení – BES z.s. využívá od července 2015, byl uklizen, zbaven přerostlých náletových rostlin a připraven k dalšímu využití. Na jeho části by měla vzniknout  zahrada.

 

Nový projekt, podpořený finančním příspěvkem z Minigrantu Veolia, se zaměřuje na zbudování zahradní miniučebny pro děti s poruchami autistického spektra. Tyto děti ulpívají na zdánlivých maličkostech jako je speciálně upravený pracovní prostor, struktura pracovního místa, použitý materiál a stereotypizace ve všech oblastech života. Právě z tohoto důvodu jsem se, po konzultaci s odborníky na diagnózu klientů s PAS, rozhodl vytvořit pro tyto postižené děti bezpečný prostor. Základní body projektu:

 

• vybudování zahradní miniučebny, která sestává ze 3ks betonových lavic a 1ks betonového stolu s plastovými latěmi, pro dlouhou životnost a snadnou údržbu

 

• zbudování živého plotu z habrů pro imitování bezpečného prostoru dětí s PAS, oddělení od okolního rušného světa, pro zachování repetitivních vzorců chování, zájmů a aktivit těchto dětí

 

• nákup materiálu pro zbudování venkovních betonových truhlíků k osázení užitkovými či okrasnými rostlinami, zbudování ptačích obydlí, krmítek pro možnost pozorování ptáků v jejich přirozeném prostředí (beton, dřevěné desky, latě, kamínky apod.)

 

• nákup nářadí (konve, kopačky, hrábě, kbelíky, lopaty apod.)

 

• zbudování hmyzího hotelu, který má za úkol přilákat různé hmyzí představitele a živočichy do zahrady a poskytnout tak možnostdětem studovat tvory v jejich přirozeném prostředí. Konstrukci plánujeme vytvořit bytelným dřevěným rámem, chráněným před deštěm stříškou a vyplněn bude vhodnými přírodními materiály.

 2.  Podpora volnočasových aktivit Sdružení-BES, z.s.

Termín realizace: leden - prosinec 2019

Výše dotace MSK: 60 000,-Kč

Spoluúčast Sdružení - BES, z.s.: 10 000,-Kč

                                    logo-msk


Projekt podpoří neformální vzdělávání a volnočasové aktivity handicapovaných dětí  v kroužcích. Dotace bude použita 

na nákup materiálu pro chod aktivit a na doplnění materiálně-technického zázemí pro tvorbu v kroužcích.

Cílem projektu je zkvalitnění volnočasových aktivit Sdružení-BES, z.s., snaha o zajištění pravidelné činnosti handicapovaných dětí 

se specifickými vzdělávacími potřebami, smysluplné trávení jejich volného času tak, aby byly děti schopné odolávat negativním 

vlivům společnosti a touto dlouhodobou činností napomáhat zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji neformálního vzdělávání v organizaci 

ZŠ a MŠ Ostrava -Poruba, které by mělo zároveň doplňovat a navazovat na formální vzdělávání žáků. Za pomocí klíčových aktivit 

projektu chceme realizovat nové cesty v neformálním vzdělávání dětí s kombinovaným charakterem postižení a snahou by mělo být 

rovněž zajistit rodinám těchto dětí oddechový čas, nutný pro jejich psychickou, ale i fyzickou kondici. 

Sdružení-BES, z.s. nabízí dětem výběr z těchto volnočasových aktivit:

 • Hudební kroužek
 • Výtvarný kroužek
 • Fotografický kroužek
 • Sportovní kroužek
 • Taneční kroužek
 • Teraristický kroužek 
 • Novinářský kroužek
 • Kreativní kroužek
 • Kroužek lezení 
 • Kulinář 

Většina kroužků je v současné době provozována s frekvencí dvakrát do měsíce našimi dobrovolníky a to bezúplatně. 

Cílem projektu je nákup materiálních potřeb nutných

k provozování volnočasových aktivit. Celý projekt bude průběžně medializován prostřednictvím webových stránek sdružení (školy),

bude vyrobena informační nástěnka, výstupem celoroční práce s postiženými dětmi budou elektronická portfolia vytvořená dětmi, 

která budou mapovat jejich činnost v kroužcích a dotazníkové šetření pro rodiče dětí.

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

• Všechny kroužky (hudební, výtvarný, fotografický, sportovní, taneční, novinářský, teraristický, kreativní, lezecký a kulinář) budou v kalendářním roce 2019 realizovány s četností 2hodiny měsíčně. 

• Nákup materiálu pro provoz kroužků je plánován na období červen – listopad 2019. 

• V listopadu 2019 plánujeme vydat pro rodiče a děti kuchařku Kulináře. 

• V listopadu 2019 budou připravena elektronická portfolia dětí, která mapují práci a činnost v kroužcích, na jejichž tvorbě se budou přímo podílet děti a elektronicky budou zaslány na email zákonných zástupců dětí s logem MSK. 

• V prosinci 2019 je plánováno vystoupení hudebního a tanečního kroužku pro rodiče a prezentace výrobků handicapovaných dětí kreativního a výtvarného kroužku. 

• V prosinci 2019 bude provedeno dotazníkové šetření spokojenosti rodičů s průběhem realizace projektu a činnosti v kroužcích. 

• Celý průběh projektu bude průběžně zveřejňován na webových stránkách sdružení a školy, v prostorách sdružení a školy bude umístěna informační nástěnka o průběhu realizace projektu.

FOTODOKUMENTACE K PROJEKTU:

Dramatický kroužek opět v plném proudu

I letos je realizován v rámci volnočasových aktivit Dramatický kroužek. Po mírném začátku roku, kdy jsme se v kroužku zaměřovali na dramatické inscenace, hry se slovy a rozvíjení pohybově- dramatických činností, se opět vracíme k nácviku divadelní hry. V prosinci nás totiž společně čeká divadelní přehlídka, kde naposledy zahrajeme naši pohádkovou inscenaci SHREK VE ŠKOLE


kaca1   kaca2
kaca3   kaca4


Hudební kroužek s prvky muzikoterapie

I v letošním roce 2019/2020 se pravidelně schází parta nadšených dětí, které ze všeho nejvíce baví hraní na hudební nástroje... A jak nám to šlo?

bubny   bubny2
bubny3 bubny4

 


 

Kulinář v roce 2019-20

I letos si rádi uvaříme dobré jídla v oblíbeném kroužku Kulinář. Děti se zábavnou formou učí připravit jednoduché pokrmy studené i teplé kuchyně a své výrobky si také hned snědí................

foto111   foto444
fotto2 fotto333

 

 KREATIVNÍ KROUŽEK

V kroužku navazujeme na výuku Výtvarné výchovy a Pracovních činností a využíváme prvky ergoterapie. Podílíme se také na přípravě upomínkových předmětů pro potřeby sdružení BES a školy a organizujeme společná výnoční a velikonoční tvoření s rodiči.

collage


Výtvarný kroužek s prvky arteterapie

Výtvarný kroužek je pro děti, které mají zájem o výtvarnou činnost v širším rozsahu než je v osnovách školy. S dětmi se věnujeme nejen tvorbě s přírodními materiály, jako jsou sklo, keramika, hedvábí, dřevo aj. Ale také na prohlubování dovedností při malbě, kresbě, grafice či pastelu.

Výsledkem našeho snažení jsou malá umělecká díla, která slouží pro výzdobu školy a propagaci naší školy v rámci projektů.

vv1   vv2
vv3 vv4


LEZENÍ

Lezení je jednou z nejoblíbenějších činností našich dětí. Nejdříve si nazujeme lezečky, potom si navlečeme sedáky. Dospěláci nás zajistili lany. A můžeme začít. Ti, co se nebáli, šli na těžší stěnu, všichni se moc snažili vylézt až na vrchol stěny. Ti, kteří zrovna nelezli, povzbuzovali lezoucí kamarády.  

1.1   1.2

1.3  


1.4


Pozvánka na akci:

pehldka

Divadelní přehlídka talentů aneb každý jsme originál!!!

dp1   dp2   dp3

V pátek 13.12.2019 se v komunitním centru Všichni spolu uskutečnila dlouho očekávaná divadelní přehlídka, na které vystoupili žáci několika základních škol včetně té naší. Na programu kromě divadelních představení nechyběla ani recitace básní a zpívání koled v předvánočním čase. Pro všechny účastníky bylo nachystané občerstvení a drobné odměny. 
Děkujeme tímto společnosti ČEPS a.s. a Moravskoslezkému kraji za možnost tuto akci zorganizovat. 

dp4   dp5   dp6
dp7 dp8 dp9

Informační brožura ve formátu pdf k tisku: ZDE

Fotogalerii z akce naleznete na tomto odkaze: ZDE

VIDEOZÁZNAM Z AKCE VE ZKRÁCENÉ PROMO VERZI NALEZNETE: ZDE

video

 

3. Dramatický kroužek handicapovaných dětí

logo ceps

Termín realizace: červen 2019 - prosinec 2019

Výše finančního daru společnosti ČEPS a.s.: 74 580,-Kč

Spoluúčast Sdružení-BES, z.s. : 3 000,-Kč

Cíl a stručný obsah projektu:

Naše sdružení hodlá v měsíci říjnu 2019 uspořádat divadelní soutěž handicapovaných dětí s názvem ,,DUHOVÁ přehlídka talentů aneb každý jsme originál!“ Cílem projektu bylo tedy zajistit finanční prostředky pro ozvučení divadelní přehlídky. Akci plánujeme jako podzimní každoroční setkávání handicapované mládeže.

Oslovili jsme emailem celou řadu neziskových organizací a základních škol, které se zabývají výchovou a vzděláváním tělesně i mentálně handicapovaných dětí, volnočasovými aktivitami těchto dětí, a tyto organizace projevily zájem se akce účastnit.

Plánujeme realizovat talentovou soutěž pro handicapované žáky základních škol, jejichž postižení je pro ně značně omezující a v mnoha případech stigmatizující, ale přesto mají chuť ukázat svůj talent a naučit se něco nového od svých vrstevníků z jiných škol či organizací. V rámci přehlídky budou mít možnost vystoupit divadelní skupiny i jednotlivci s předem připraveným programem, a to pěveckým, tanečním, recitačním či divadelním.

Sdružení – BES, z.s. realizaci přehlídky zajistí a současně si Dramatický kroužek sdružení připraví divadelní představení. Akci plánujeme uskutečnit v Komunitním centru Všichni spolu na adrese Pokorného 447/52, 708 00 Ostrava-Poruba, kde se nachází velký společenský sál s podiem, zázemí bezbariérových toalet a šaten i dostatečná parkovací plocha pro handicapované účastníky přehlídky. Akce bude otevřena veřejnosti, rodinným příslušníkům, přátelům i spolužákům účinkujících dětí.

Divadelní přehlídku posoudí pětičlenná komise, složená z dobrovolníků Sdružení – BES, první tři místa budou oceněna speciální věcnou cenou, všichni ostatní zúčastnění obdrží drobné upomínkové předměty, vše opatřeno logem společnosti ČEPS. Dále připravíme pro všechny účastníky upomínkové reklamní placky se spínacími špendlíky, taktéž s logem společnosti ČEPS.

Z celé akce bude pořízen VIDEOZÁZNAM, který bude v souladu s GDPR prezentován na webových stránkách sdružení a školy www.specialniskola.cz spolu s popisem celé přehlídky, všichni účastníci i diváci divadelní přehlídky rovněž obdrží informační brožuru. Tato brožura bude v tištěné podobě připravena dobrovolníky sdružení – BES a bude obsahovat základní informace o akci a rovněž informace o finanční podpoře společnosti ČEPS. Na divadelní přehlídce budou prezentována loga společnosti ČEPS, které vyrobí naše postižené děti v rámci výtvarného a kreativního kroužku na papírový karton, textilie. V budově školy a Sdružení – BES, z.s. bude umístěna informační nástěnka s logem společnosti ČEPS a podrobnými informacemi o realizaci projektu.

FOTODOKUMENTACE K PROJEKTU:

Dramatický kroužek opět v plném proudu

I letos je realizován v rámci volnočasových aktivit Dramatický kroužek. Po mírném začátku roku, kdy jsme se v kroužku zaměřovali na dramatické inscenace, hry se slovy a rozvíjení pohybově- dramatických činností, se opět vracíme k nácviku divadelní hry. V prosinci nás totiž společně čeká divadelní přehlídka, kde naposledy zahrajeme naši pohádkovou inscenaci SHREK VE ŠKOLE


kaca1   kaca2
kaca3   kaca4


  

Pozvánka na akci:

pehldka

Divadelní přehlídka talentů aneb každý jsme originál!!!

dp1   dp2   dp3

V pátek 13.12.2019 se v komunitním centru Všichni spolu uskutečnila dlouho očekávaná divadelní přehlídka, na které vystoupili žáci několika základních škol včetně té naší. Na programu kromě divadelních představení nechyběla ani recitace básní a zpívání koled v předvánočním čase. Pro všechny účastníky bylo nachystané občerstvení a drobné odměny. 
Děkujeme tímto společnosti ČEPS a.s. a Moravskoslezkému kraji za možnost tuto akci zorganizovat. 

dp4   dp5   dp6
dp7 dp8 dp9

Informační brožura ve formátu pdf k tisku: ZDE

Fotogalerii z akce naleznete na tomto odkaze: ZDE

VIDEOZÁZNAM Z AKCE VE ZKRÁCENÉ PROMO VERZI NALEZNETE: ZDE

video


 

 


 4. 

LYŽE 2020

Lyžařská sezóna 2020 zahájena.

Akce realizována díky podpoře města Ostravy.

image large

Červenohorské sedlo nás v týdnu od 13.-17.1.2020 odměnilo příznivými podmínkami pro lyžování a pobyt na horách. Přes nedostatek sněhu jsme mohli využít přístup ke sjezdovkám už od hotelu, kde máme obrovské zázemí a podporu pro naše lyžaře. Personálu patří obrovské poděkování za služby a pochopení s náročností organizace kurzu. Odměnou bylo rovněž nadšení a zájem dětí o zlepšení lyžařských dovedností, které byla znatelné už po třech dnech na svahu. Úspěšnost lyžařského kurzu a prospěšný pobyt na horách potvrdila i přízeň počasí, které jsme si s velkým nadšením užili. Velkým překvapením bylo setkání s naším nejúspěšnějším lyžařem Ondrou Bankem. Ondrovi děkujeme za krásnou fotografii, a milou vzpomínku na lyžařské zážitky.


bank

O celé akci informoval i časopis VOZKA, čtvrtletním magazínu pro tělesně postižené občany.

vozka1   vozka2

Jak jsme se měli na lyžáku

Od 13. do 17. ledna 2020 jsme byli na lyžařském výcviku na Červenohorském sedle. Vyjížděli jsme v pondělí o půl jedné od školy a cesta trvala přes dvě hodiny. Po příjezdu jsme se ubytovali na pokojích. My jsme spali v přízemí v apartmánech s paní Petrou, Dášou a Martinou. První den jsme ještě nelyžovali. Teprve úterý, středu a čtvrtek jsme věnovali lyžování v monoski. Julča jezdila s paní Dášou, Honzík s paní Jaruškou a Dalibor jezdil v biski s panem Petrem. Na kopec nás vyvezla čtyřsedačková lanovka. Měli jsme možnost lyžovat na modré nebo žluté sjezdovce. Nejlépe se nám lyžovalo ve středu, protože bylo nejhezčí počasí. Lyžování bylo dopoledne i odpoledne, mezi tím byla krátká pauza na oběd a odpočinek. Vleky jezdily do 4 hodin. Po návratu na pokoj jsme se osprchovali a šli na večeři. Večery jsme trávili hraním her (šprtec, pink-ponk, stolní fotbal) a ve čtvrtek jsme šli na bazén. V pátek po snídani jsme sbalili všechny věci a jeli jsme zpět ke škole. Tady si nás vyzvedli rodiče.

Lyžák byl super!!!

Julča, Honzík a Dalibor z 9. D

foto sedlo banner

Fotogalerii z akce naleznete: ZDE


Ohlédnutí za lyžařským výcvikem 2020

lyzak2020

Klikni na obrázek pro shlédnutí VIDEA.


 5. 

RP H-RESORT

Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnýmmi tématy.

Projekt realizován díky podpoře města Ostravy.

image large


Výše dotace Statutárního města Ostrava: 81 000,- Kč

Termín realizace: říjen 2020

 

harry
harry1
harry2
harry3

Seznam věcí na rehabilitační pobyt

 • 5x spodní prádlo, ponožky
 • 3x tričko-krátký rukáv, 3x tričko-dlouhý rukáv
 • Termo prádlo (punčocháče)
 • 2x mikina, teplý svetr
 • 3x tepláky nebo kalhoty do přírody
 • Převlečení do budovy
 • Teplé pyžamo
 • Bunda (teplejší), pláštěnka, tenká čepice, rukavice, šátek na krk
 • Hygienické potřeby (žínka,kapesníky,ručník)
 • Přezůvky, pevná obuv, náhradní obuv !!!
 • Příruční batůžek, PET láhev 0,5 l (cykloláhev)
 • Kartička pojištěnce, léky (které žák užívá)
 • Čelovka (baterka)
 • Maska na téma“ Harry Potter“ bude diskotéka
 • Společenské oblečení – bude také společenský ples
 • Mobilní telefon a jiné cennosti na vlastní zodpovědnost!!!
 • PODEPSANÉ VŠECHNY VĚCI !!!!!6. Aplikované pohybové aktivity dětí s handicapem - volnočasové aktivity dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt realizován díky podpoře města Ostravy.

image large • lezení na umělé lezecké stěně, 
 • lyžování na monoski, 
 • hipoterapie

Výše dotace Statutárního města Ostrava: 80 000,- Kč

Termín realizace: leden 2020 - prosinec 2020


Hurá na svah!

Ve středu 22.1.2020 jsme zahájili pravidelnou výuku lyžování na Vaňkově kopci po jednotlivých třídách.

vank2  

 Fotogalerii z akce naleznete: ZDE

 


7. Sportují i děti s handicapem - volnočasové sportovní aktivity dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt realizován díky podpoře města Ostravy.

image large

 • speciální plavání, 
 • lezení na umělé lezecké stěně a skalní lezení, 
 • lyžování na monoski

Výše dotace Statutárního města Ostrava:  20 000,- Kč

Termín realizace: červen 2020 - květen 2021


8. Vznik výukového domku zaměřeného na podporu badatelství

Termín realizace: leden - listopad 2020

Výše dotace MSK: 70 000,-Kč, spoluúčast Sdružení-BES, z.s.: 30 000,-Kč

                                                     logo-msk 

Snahou všech dobrovolníků sdružení je poskytnout možnost handicapovaným dětem se specifickými vzdělávacími potřebami zapojit se do environmentálních aktivit, které doposud neměly možnost provádět vzhledem ke svému handicapu. V průběhu celého roku budou děti pozorovat přírodu, změny v ní, její vývoj, seznámí se se zvířaty, rostlinami, vodou, se způsoby ochrany životního prostředí. Hlavní prioritou projektu je děti co nejvíce aktivně zapojovat do všech činností. Své poznatky a zkušenosti budou dále zpracovávat, zapisovat a vést v badatelském deníku či vyrábět herbář nebo jiné výrobky z přírodních materiálů.

 • S účelovým příspěvkem Moravskoslezského kraje v rámci EVVO bylo možné zakoupit dřevěný zahradní domek – klubovnu, ve kterém budou probíhat badatelsky orientované aktivity zaměřené na environmentální problematiku. Tento domek bude rovněž sloužit jako prostor k využití volného času handicapovaných dětí v přírodě.

vd1  

vd2

vd3

vd4

vd5   vd6

Celou fotogalerii z akce naleznete: ZDE


 • Dalším bodem by bylo vybudování jednoduchého posezení. Pro lehkost, skladnost, nízkou cenu a snadnou manipulovatelnost i dětmi s postižením by posezení bylo sestaveno z 10 jednoduchých plastových židlí a 2 plastových stolů. Zakoupení plastového nábytku bude hrazeno z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnuto do rozpočtu projektu.


 • Plánujeme vybavit výukový domek – klubovnu závěsným úložným systémem. Je důležité, aby pomůcky potřebné pro badatelskou činnost měly děti ihned k dispozici, a také tyto pomůcky musí být uloženy vhodným a bezpečným způsobem.


 • Chtěli bychom výukový domek – klubovnu doplnit o další výukové možnosti, a to zakoupením venkovních výukových tabulí s multifunkčním využitím. Tyto tabule budou sloužit jak k výuce environmentální problematiky, tak k vyplnění volného času handicapovaných dětí hrou. Mohou také posloužit jako výstavní plocha, na které budou děti prezentovat své obrázky, pracovní listy, různé zajímavosti ze světa přírody. Výukový domek – klubovna pak může sloužit jako učebna od jara do podzimu. Výukové tabule s multifunkčním využitím budou hrazeny z peněžních prostředků Sdružení-BES a nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu.


 • Důležitým bodem je vybudování konstrukcí vyvýšených bylinkových, květinových a zeleninových záhonů, aby byly dostupné i pro děti na invalidních vozících. V těchto konstrukcích budou založeny záhony, aby také děti imobilní mohly sázet, okopávat, zalévat. Tyto vyvýšené záhony budou vyrobeny z palet, které jsme obdrželi jako sponzorský dar. Hlína nutná k sázení vznikla v našich kompostérech, není nijak chemicky ošetřena, naopak jedná se o čistě přírodní zeminu s prvky humusu. Další materiál nutný k realizaci vyvýšených záhonů bude hrazen z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnut do rozpočtu projektu.


 • Dále bychom chtěli upravit nejbližší okolí, a to osázením jednoletými a dvouletými rostlinami, keři, ovocnými či okrasnými stromy. Zaměřit se také chceme na obnovu či založení nového trávníku a jeho udržování. I při této činnosti bude využita hlína z našich kompostérů.


 • Dalším bodem našeho projektu je vybudování senzorického chodníku z pilin, šišek, mulčovací kůry, kamínků různých průměrů, písku, jehličí apod. Chození bez bot po nerovném terénu je zdravé, uvolňující, nabíjí energií a radostí. Děti se učí vnímat teplotu, vlhkost i proměny terénu. Zároveň začnou vnímat kde a po čem chodí, vyhýbají se zvířatům a více vnímají přírodu kolem sebe. Vybudování senzorického chodníku je plně hrazeno z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnuto do rozpočtu projektu.


 • Dále bychom chtěli vybudovat venkovní výběh pro zvířata, o která se starají děti navštěvující Teraristický kroužek. Jedná se o králíčky, morčátka a činčilu.


 • Plánujeme také vyrobit hmyzí hotel, do kterého se slétává užitečný hmyz, zejména čmeláci, slunéčka sedmitečná, včelky a jiní tvorové, kteří se starají o opylování rostlin, hubení škůdců a o tvorbu přirozeného prostředí na zahradách. Další výhodou hmyzího hotelu je možnost snadného pozorování hmyzu bez jeho vyrušení. Děti i dospělí se díky tomu mohou učit environmentální výchově a ekologii. Konstrukce bude tvořena bytelným dřevěným rámem, chráněným před deštěm stříškou a vyplněna bude vhodnými přírodními materiály. Vybudování hmyzího hotelu bude hrazeno z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnuto do rozpočtu projektu.


 • Dalším bodem projektu je výroba ježkovníků. Ježek je živočich pro zahradu velmi důležitý, jelikož požírá takové druhy hmyzu, které ptáci a jiní hmyzožraví živočichové neloví. Abychom mu pomohli přezimovat, vyrobíme pro něho úkryt. Což je bedýnka napůl zahrabaná pod zemí, vyrobená z dřevěných prkýnek, vystlaná senem a spadaným listím. Tuto jednoduchou konstrukci zvládnou samy vyrobit i postižené děti za použití vhodného nářadí. Materiál na výrobu ježkovníků bude hrazen z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnut do rozpočtu projektu.


 • Také chceme zhotovit ptačí budky pro pozorování ptáčků v jejich přirozeném prostředí. Samozřejmostí bude také následná péče o tyto tvory – přikrmování v zimním období. Materiál na výrobu ptačích budek bude hrazen z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnut do rozpočtu projektu.


 • Abychom u dětí rozvinuli takové vlastnosti, jako jsou pracovitost, snaživost, vytrvalost, plánujeme nákup skleníku. Děti si samy zasadí a zasejí plodiny, které pak budou zpracovány v kroužku Kulinář. Jedná se např. o salát, ředkvičku, špenát, bazalku. Děti tak uvidí růst rostlinu od semínka. Mohou ve skleníku předpěstovat venkovní okrasné květiny (muškáty, aksamitníky), které pak zasadí do okrasných truhlíků. Ve skleníku se kromě tepla drží i vlhkost a jsou tam nejlepší klimatické podmínky pro život rostlin během celého roku. Zemina použitá do skleníku bude z našich kompostérů, tudíž nebude nijak chemicky ošetřena.


 • K badatelské činnosti i k práci na pozemku Sdružení-BES je nutné nářadí (hrábě, lopaty, rýče, nástroje k odstraňování plevele, aj.). Plánujeme nákup tohoto nářadí různé velikosti, aby se do badatelství i práce mohly zapojit všechny děti bez rozdílu handicapu.


 • Kromě nářadí je nutné zakoupit i aku-nářadí. Akumulátorové nářadí má bezpečné napětí 20V, tudíž ho mohou používat i naše děti, kterým určitě usnadní práci. Také má toto aku-nářadí široké spektrum použití a vysoký výkon.


 • Nákup aku-nářadí je nutné doplnit i nákupem prodlužovacích kabelů.


 • Dalším bodem projektu je nákup mikroskopů a zvětšovacích skel, které jsou nezbytné pro badatelskou činnost. Děti si tak mohou zblízka a velmi podrobně prohlédnout a prozkoumat stavbu těla rostlin a živočichů, ale také ostatní složky přírody. Např. kousek dřeva, kamínek, kapku vody, hlínu, aj.

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.