Školy při zdravotnických zařízeních

 

Základní škola při zdravotnickém zařízení ve FNsP v Ostravě – Porubě

 

- Klinika dětského lékařství

 

Kapacita oddělení je 12 dětí. Třídy při zdravotnických zařízeních jsou účelově vybaveny. Mají dostatek pomůcek a školních potřeb pro žáky různých ročníků a různých vzdělávacích programů. Výuka je zcela podřízena hygienickým normám platných pro zdravotnická zařízení. Spolupráce se zdravotníky je velmi dobrá, vycházejí požadavkům školy vstříc.

 

- Klinika dětské neurologie – mladší děti, starší děti

Na oddělení jsou hospitalizovány děti předškolního a mladšího školního věku s různými neurologickými problémy, děti staršího školního věku a adolescenti. Výuka probíhá, dle zdravotního stavu dětí, buď v učebně, nebo na pokojích.  Spolupráce se zdravotníky je dobrá. Rodiče, kteří doprovázejí své dítě při pobytu v nemocnici, práci učitelů vítají.

 

- Oddělení chirurgie, popálenin, léčebné rehabilitace, traumatologie 

Děti jsou vyučovány na oddělení dětské chirurgie, popálenin, neurochirurgie, léčebné rehabilitace a traumatologie, dialýzy.

 

Chirurgie

 • zlomeniny, slepé střevo, kýla, autonehody, pády z oken atd.
 • na oddělení jsou děti od kojenců až po střední školu (včetně)
 • děti po zlomeninách se na oddělení vracejí na vytahování drátů nebo bývají přeřazovány na oddělení léčebné rehabilitace
 • hospitalizace je při zlomeninách dolních končetin dlouhá, děti se vracejí na další operace nebo přecházejí na jiná oddělení (léčebná rehabilitace)

 

Popáleniny

 

 • popálení ohněm, elektrickým proudem, vodou, pyrotechnikou.
 • na oddělení jsou děti od kojenců až po střední školu (včetně)
 • hospitalizace je dlouhodobá, děti se vracejí na plastiky a lasery a hospitalizace se opakuje po dobu několika let

 

Léčebná rehabilitace

 

 • dlouhodobá hospitalizace dětí, které již byly vyučovány na oddělení chirurgie

 

Traumatologie

 

 • dlouhodobá hospitalizace dětí po úrazech
 • každé oddělení má k dispozici speciálně upravenou učebnu, neustále dochází k modernizaci oddělení. Součástí učebny je i herna vybavená hračkami, které jsou každoročně obměňovány. Děti, které nemohou chodit, se učí na pokoji. Mají zde i televizi a pojízdné stolky, na kterých mohou pracovat.

 

Materiální vybavení je dostačující. K dispozici jsou učebnice všech ročníků a programů.

 

Technické, hygienické a prostorové vybavení je standardní.

 

Spolupráce s veškerým personálem v nemocnici je velmi dobrá.

 

Vyučování je přizpůsobováno průběhu léčby a zdravotnímu stavu žáků.

 

  

 

Mateřská škola při nemocnici v Ostravě – Vítkovicích

Dětské oddělení Vítkovické nemocnice zajišťuje kompletní diagnostiku a léčbu onemocnění


dýchacího ústrojí, ledvin i močových cest, zažívacího traktu, problémů s pomočováním,


bolestmi břicha apod. a pooperační péči pro dětské pacienty.


Hlavním cílem činnosti mateřské školy je vytvořit méně stresové prostředí pro hospitalizované děti a svým přístupem přispívat ke zdárné léčbě. Pedagogická péče je zajištěna jedním speciálním pedagogem.

 

Umístění a dostupnost:

 

Mateřská škola při nemocnici v Ostravě – Vítkovicích se nachází v klidné lokalitě v areálu nemocnice. Dostupnost MHD a osobními auty je velmi dobrá. Budova s dětským oddělením ve Vítkovicích je šestipatrová. Dětské oddělení se nachází v pátém patře společně s dětskou JIP, probíhá mezi nimi intenzivní spolupráce. 

 

MŠ při nemocnici spolupracuje s :

 

-          odbornými lékaři (pediatr, rehabilitační sestra, …) 

-          s matkami, které v některých případech děti doprovází 

-          MŠ Ukrajinská

-          zdravotnickými klauny

 

-     dobrovolníky z ADRA o.p.s.

 

-     babičkami na čtení

 

-     zdravotními klauny  

 

-     klauny z Balónkova


 

 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, věcné vybavení školy odpovídá zdravotním,

hygienickým a individuálním potřebám dětí. Je přizpůsobené tak, aby bylo maximálně dostupné a

využitelné. Herna je vybavena pracovními stolky, herními koutky, dětským dřevěným domkem a

dětskou kuchyňkou. V herně jsou barevné dřevěné police, v nichž jsou umístěny hračky a pomůcky,

které jsou průběžně obnovovány, doplňovány a pedagogem plně využívány. V herně jsou také

klávesy, které jsou rovněž využívány při hudebních činnostech s dětmi.

 

Chod MŠ je podřízen hygienickým normám pro zdravotnická zařízení a režimu dětského oddělení

nemocnice.

 

Práce pedagoga je založena na flexibilitě a individuálním přístupu ke každému dítěti, se kterým


pracuje. V návaznosti na jeho dosavadní znalosti, které upevňuje, mu dále zprostředkovává nové


poznatky a možnosti rozvoje jeho dovedností.


Zajímá se o jeho tělesný i duševní stav, aby dokázal naplnit jeho potřeby a podle nich volit aktivity


po dobu jeho hospitalizace. Otevírá dítěti nové obzory a zapojuje ho do kolektivu ostatních dětí,


vytváří pocit důvěry a přátelských vztahů s ostatními dětmi, s pedagogem samotným i se


zdravotnickým personálem. Podněcuje u dítěte kladné charakterové vlastnosti a dostatečně jej


oceňuje.

 

Pro zpestření výuky pedagog používá tablet a také využívá možnosti promítání pohádek nebo


vzdělávacích pořadů na televizních obrazovkách v pokojích dětí. Dále tablet aktivně slouží k poslechu


hudby nebo vyhledávání informací v rámci výuky.

 

Výuka probíhá podle zdravotního stavu dětí v herně nebo na pokojích.


Rodiče se mohou činností v herně účastnit se svými dětmi.


Na pokojích mají děti k dispozici stolečky a děti na JIP, které nemohou z postele ke stolečku


ani do herny, mají k dispozici přenosné stolky do postele, na kterých se mnou věnovat


herním nebo výtvarným aktivitám.

 

 


Základní škola a Mateřská škola při Městské nemocnici OstravaV rámci dětského oddělení MNO jsou umístěny dvě třídy, které jsou využívány jako herna pro MŠ a učebna pro ZŠ.


Cílem celkového vzdělávacího programu je:


- umožnění vzdělávání dítěte hospitalizovanému v nemocnici tak, aby se mohlo bez větších problémů zapojit do výuky na své kmenové škole


- zvládnutí vytržení z domácího prostředí, tj. snaha o vytvoření atmosféry, ve které je dítě ve fyzické a psychické pohodě 


- zajištění dostatku podnětů v průběhu nemoci, které rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti


- vytváření a rozvíjení vzájemných vztahů vedoucích k podpoře pocitu bezpečí, vzájemné důvěry nejen mezi dětmi, ale veškerým nemocničním personálem pečujícím o nemocné děti včetně pedagogických pracovníků


- zaměření pozornosti na celkový rozvoj dětské osobnosti dítěte a působení na všechny sféry dětské psychiky, která sehrává v nemocničním prostředí velmi podstatnou roli.

 

            Průběh výuky je plně podřízen zdravotnímu stavu dětí a lékařskému doporučení zátěže dětí.


Denně musíme reagovat na měnící se okolnosti a podmínky, z nichž mnohé se dají jen těžko předpokládat.


V důsledku toho je práce v tomto různorodém kolektivu založena převážně na individuální práci s jednotlivými dětmi a žáky, případně je využívána forma výuky na malotřídních školách (využití znalostí dětí k prohloubení nebo poučení ostatních, či seznámení s novým učivem a  z toho vyplývající opakování již naučeného pro různorodou skladbu školních ročníků nebo otevření nových obzorů učení v budoucnu).  

 

Organizace a řízení mateřské školy

 

Prostorové podmínky

 

Mateřská škola – je umístěna v druhém patře Dětského lékařství MNO na oddělení malých dětí ve věku 0 – 6 let. Využívá prostoru na oddělení kojenců a batolat, který je dostatečně velký (6 x 5 metrů) a velmi dobře materiálně vybaven - barevným nábytkem, dětskými stolečky, židličkami a herním vybavením odpovídajícím věku hospitalizovaných dětí.

 

 

Základní škola – je umístěna v prvním patře kliniky Dětského lékařství MNO na oddělení větších dětí, tj. dětí ve věku 6  - 18 let. Využívá stejně velkého prostoru jako MŠ.

Učebna je vybavena školními stoly a židlemi, vestavěnými skříněmi, které slouží k uložení učebnic, školních pomůcek a potřeb, skříňkami a policemi, kde jsou uloženy hry, hračky a knihy pro děti.

Oba prostory – herna MŠ a třída ZŠ – jsou v odpoledních hodinách využívány hospitalizovanými dětmi na oddělení.

Součástí materiálního vybavení je sborovna školy a sklad školy umístěných v sklepních prostorech dětského oddělení. 


 

Technické podmínky 

 

Učitelé mají k dispozici kopírku, která je umístěna ve sborovně školy a slouží ke kopírování materiálu pro výuku dětí a k množení materiálu pro výtvarnou a pracovní výchovu. Také je využívána k množení písemností pro učitele.

 

K výuce a relaxaci jsou využívány radiomagnetofony s CD přehrávačem, které byly zakoupeny z finanční částky darované ZŠ Šenov a jsou umístěny v jednotlivých třídách. Jsou zapůjčovány v dopoledních hodinách dětem upoutaných na lůžko k poslechu hudby nebo pohádek. V herně i učebně je umístěna televize a DVD přehrávač (majetek nemocnice), která bývá využívána převážně v odpoledních hodinách. V MŠ děti ráno občas sledují pořad „Kouzelná školka“, v ZŠ sledujeme s žáky televizní přírodovědné nebo vzdělávací pořady vztahující se k výuce.

 

Součástí vybavení učebny ZŠ je počítač s tiskárnou a notebook s možností připojení na internet, které poskytuje MNO. Jsou využívány ke zpestření výuky, k prohloubení probíraného učiva, k vyhledávání informací týkajících se daného tématu apod. Učitel může být ve spojení s kmenovou školou žáka pomoci webových stránek škol (přístup k týdenním plánům, a tím lepší orientace o právě probíraném učivu nebo spojení přímo s učitelem žáka – zejména při dlouhodobých hospitalizacích).

 

Materiální podmínky

  

ZŠ je vybavena učebnicemi pro 1. – 9. ročník zejména pro výuku jazyka českého a matematiky, prvouky a přírodovědy, encyklopediemi a výukovými materiály pro práci na PC.

 

Spotřební materiál pro výtvarnou a pracovní výchovu a učební pomůcky (sešity, psací potřeby, pracovní listy…) je zajišťován nákupem školních potřeb z nabídkových katalogů či volným nákupem v prodejnách. Dále je využíváno sponzorských darů firem a organizací, které předávají buď finanční částku nebo již konkrétní materiálové vybavení (např. televize, hry, hračky, pastelky…), a také darů dětí ze sbírek v základních školách nebo od rodičů hospitalizovaných dětí či samotných zdravotních pracovníků, kteří přinášejí starší hračky, hry nebo knížky.

 

 

Struktura vyučovaných dětí 

 

Za školní rok se učitelé setkají asi s 500 až 600 žáky, kteří na dětském oddělení tráví kratší či delší čas daný závažností jejich zdravotního stavu. Každý den se mění složení třídy a počet dětí v ní. Potkávají se zde děti z různých společenských vrstev, etnických skupin, „zdraví“ žáci s žáky se speciálními potřebami (mentálně, tělesně nebo s onemocněním trvalého charakteru – diabetes, Crohnova choroba, astma…), žáci s poruchami učení včetně ADHD a v neposlední řadě s různým onemocněním či poraněním následkem úrazů, a z toho vyplývajícími možnostmi zapojení se do výchovně - vzdělávacího procesu.

 

V MŠ jsou vyučovány děti ve věku 2,5 – 6 let. Dětem, které se nemohou zúčastnit výuky v herně, se věnuje učitelka individuálně na pokoji, kam průběžně dochází a plní naplánovaný program. Programu se mohou účastnit i rodiče, kteří jsou hospitalizováni společně s dětmi.

 

V ZŠ jsou vyučovány děti ve věku 6 – 15 let, tedy děti prvního až devátého ročníku různých typů škol a studenti ve věku 15-18 let středních škol a středních odborných učilišť. Výuka žáků probíhá ve třídě a na pokojích, na žádost zdravotníků docházíme i na oddělení jednotky intenzivní péče – vyplývá to ze zdravotního stavu žáků.


 

Spolupráce

 

Spolupráce ZŠ a MŠ při MNO s jinými subjekty je velmi bohatá a různorodá. Přesto se nebráníme možnosti spektrum spolupráce rozšířit o nové nabídky.

 

Každodenní je spolupráce se zdravotnickým personálem, která je velmi dobrá. Práce je týmová. Učitelé dále spolupracují s rehabilitační pracovnicí, psycholožkou, každodenně je konzultován zdravotní stav a vřazení dítěte do vyučování s lékařem popřípadě staniční sestrou. Vřazení dítěte do výchovného a vzdělávacího programu je zpracováno písemnou formou.

 

K tradičním formám spolupráce patří spolupráce se základními školami z Ostravy a okolí. Jedná se o ZŠ Ostrčilovu a ZŠ gen. Janka v Ostravě, ZŠ Radniční v Šenově.

 

Spolupracujeme také se zdravotními klauny v rámci projektu Dr. Klaun realizovaným Chance 4 Children (C4C), kde jsme v rámci workshopů získali certifikát „Léčba úsměvem a Lego play agent“. 

 

 

 Základní potřeby dítěte v nemocnici

 

Udržení styku dítěte s rodinou

 • rodiče jsou členy týmu, který se o dítě stará
 • rodičům je umožněna účast ve výuce
 • rodičům je umožněno denně (pokud to zdravotní stav dovoluje) své dítě navštívit během odpoledních návštěv
 • pedagog komunikuje s rodiči prostřednictvím zdravotníků , nebo osobně, pokud si rodič přeje s pedagogem hovořit
 • rodičům je vysvětleno, jak pečovat o své nemocné dítě v prostředí nemocnice
  a po propuštění domů

 

Vytvořit prostředí, které by dítěti připomínalo domov

 • dítě je hospitalizováno na dětském oddělení
 • výzdoba a zařízení oddělení je přizpůsobená potřebám dítěte
 • režim oddělení je přizpůsoben zvykům dítěte (doba spánku, strava)
 • oddělení je vybaveno tak, aby si děti mohli kdykoli hrát
 • je zabezpečena školní i předškolní výuka dětí

 

 

Dítěti je daná možnost porozumět tomu, co se s ním děje a možnost účastnit se rozhodování

 • dítě je připraveno před plánovaným přijetím do nemocnice
 • příjem dítěte v doprovodu rodičů je přímo na oddělení, na pokoj, případně do herny
 • dítě a rodiče jsou seznámeni s ošetřujícím personálem a provozem na oddělení
 • dítě je vyšetřeno v přítomnosti rodičů
 • dítěti je vysvětleno, co se s ním bude dít
 • dítě je seznámeno s pedagogem a formou hry připraveno na vyšetření, léčbu, operaci
 • je připraven program hry na další dny
 • porozumění strachu dítěte a zmírnění nepříjemných pocitů
 • vysvětlení vyšetřovacích výkonů a léčebných zákroků
 • vysvětlení života na oddělení pomoci informačních materiálů (fotografie)
 • průběžné informování dítěte a rodičů o výsledcích vyšetřování a přípravě léčebného plánu 
 •  Psychosociální podmínky

  • klidné, bezpečné, pohodové prostředí s dostatkem soukromí
  • adaptační program - pedagog se snaží dětem maximálně zpříjemnit a ulehčit adaptaci na nemocničním oddělení
  • pedagog respektuje individuální potřeby dítěte, reaguje na ně a napomáhá v jejich uspokojování
  • spolupráce pedagoga s ostatními odborníky (pediatr, rehabilitační lékař, klinický psycholog…)
  • k dítěti přistupujeme s úctou a důvěrou, klademe na něj jen přiměřené požadavky
  • dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.