Mediální kroužek se představuje

Kroužek mediální výchovy je charakterizován prací na PC, prací s denním tiskem, s fotografiemi, obrázky, vytvářením vlastních mediálních sdělení, kreseb a ilustrací. Finálními výsledky ergoterapie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou školní časopisy, almanachy, příspěvky na webových stránkách školy, prezentace toho nejlepšího na nástěnkách školy. Zdařilé literární žánry jsou prezentovány formou autorského čtení před spolužáky, ale také před širší veřejností. Jednotlivé pracovní činnosti rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K žákům je využíván individuální přístup. Práce v mediálním kroužku rozvíjí kreativitu žáků, jejich myšlení v globálních souvislostech , kritické postoje ke čtenému a čtenářskou gramotnost.

Celá řada účastníků si zvýší své sebevědomí prezentací jimi vytvořených prací, a to jak  autorským čtením, tak publikováním ve školním časopise a almanachu, jejich umístěním na webových stránkách školy a na nástěnce mediální výchovy.

Kroužek letos probíhá každé liché pondělí pod vedením paní Aleny Kanclířové a paní Marcely Sadílkové.


V kroužku se soustředíme především na tyto činnosti:

 

l        Sledování aktuálního dění doma i v zahraničí prostřednictvím internetu a denního tisku -

l         kritické čtení.

l         Tvorba vlastních zpráv nápodobou.

l         Psaní názorů na akce pořádané naší školou.

l         Psaní krátkých zpráv o dění ve škole, i ve vyučovacích předmětech s cílem prezentace.

l         Tvorba veršů a příběhů, hra na básníky a spisovatele.

l         Hry se slovy.

l         Věnování se kreslení obrázků, a tak podpořit a rozvíjet dětskou fantazii. 

Školní časopis se nazývá „Dětský sen“. 

a7   a8
a9

a10

 

a11 a12

 


 


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.