CHEMIE

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Cílem je podchycení a rozvíjení zájmu o obor chemie. Seznamujeme žáky s chemickou terminologií, poznáváním chemickými látek, jejich vlastností a reakcí, které mezi nimi za daných okolností probíhají, učíme je porozumění základním chemickým pojmům a zákonitostem, schopnosti vysvětlit a zdůvodnit chemické jevy, přiblížit využití v chemickém průmyslu a uvědomit si každodenní setkávání s chemickými látkami v běžném životě a bezpečně s nimi manipulovat.Do předmětu Chemie je jsou zařazena některá témata z předmětu Výchova ke zdraví, který není vyučován jako samostatný předmět.

Zařazená témata: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (auto-destruktivní závislosti – návykové látky, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech).

2. Časové a organizační vymezení

Chemie je vyučována jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku u žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ , s časouvou dotací 2 hodiny týdně v obou uvedených ročnících, a v 8. a 9. ročníku u žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP s časovou dotací 1hodina týdně. Výuka probíhá v učebnách, laboratorní práce jsou prováděny pod přímým vedením učitele, s jeho menší či větší dopomocí, popřípadě s pomocí pedagogického asistenta či vychovatelky. Experimenty s rizikovými či zdraví nebezpečnými látkami provádí pouze učitel. Náročnost laboratorních prací je přizpůsobena individuálním možnostem tělesně či mentálně handicapovaných žáků.

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví,  fyzika – vlastnosti látek; a z části s matematikou – chemické výpočty.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení:

Učitel:

- vede žáky k vyhledávání, třídění, propojování a porovnávání informací, používání odborné terminologie a aplikaci poznatků v praxi

Kompetence k řešení problémů:

Učitel:

- zadává úlohy tak, aby bylo možno použít více postupů

- umožní řešit problémové situace, konfrontace výsledků, obhajobu stanoviska

- učí respektování názorů druhých

Kompetence komunikativní:

Učitel:

- umožňuje skupinovou spolupráci, konfrontaci názorů, stanovisek žáků

- volí témata blízká běžnému životu, která v žácích podněcují různé asociace vhodné k vzájemné diskusi

Kompetence sociální a personální:

Učitel:

- vede žáky k dodržování pravidel slušného chování

- pochopení nutnosti ochrany zdraví svého i druhých

Kompetence občanské:

Učitel:

- vyžaduje uplatňování pravidel ochrany ŽP, vede k uvědomění důležitosti čistoty ŽP pro tělesné i duševní zdraví každého jedince

- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a problémy životního prostředí

Kompetenci k práci:

Učitel:

- nabádá žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s chemickými látkami, laboratorními pomůckami a přístroji

 

4. Průřezová témata

Do předmětu chemie jsou zařazena průřezová témata obsahově blízké učivu daného předmětu. Učivo doplňují především o konkrétní situace z běžného života a pomáhají k utváření postojů a hodnot.

Osobnostní a sociální výchova  (OSV) v předmětu především pomáhá utvářet praktické životní dovednosti. Naplňovány jsou tyto okruhy:

  • Rozvoj schopnosti poznávání 
  • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Prostřednictvím Environmentální výchovy (EV) učitel přibližuje žákům složitost a závažnost vztahů člověka a životního prostředí, jeho závislost na životním prostředí, a proto také zodpovědnost za jednání společnosti i jedince v každodenním životě. V předmětu chemie jsou naplňovány tyto tématické okruhy:

  • Základní podmínky života (voda, ovzduší, půda, energie, přírodní zdroje);           
  • Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava, průmysl  a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady).5. Práce s dětmi s podpůrnými opatřeními

Výuka předmětu Chemie u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními


V předmětu Chemie využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody a pomůcky, které žákům umožní dosahovat podobných cílů bez překážek jako u jejich vrstevníků. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby dosáhl co nejlepších výsledků ve vzdělávání, budou vyzdvihovány jeho kladné vlastnosti ve vztahu ke vzdělávání a bude slovně chválen, aby zažíval pocit úspěchu.


Žáci s PAS a ADHD


Učitel pracuje se strukturou vyučovací hodiny.  Práce je uzpůsobena schopnostem žáka, je zohledněno jeho pracovní tempo, jsou vyzdvihovány jeho kladné návyky. Žáci mají vytvořené individuální pracovní listy, které splňují hlavní zásady práce s dětmi s PAS.  Učitel využívá a tvoří výukové materiály žákovi na míru, zohledňuje individuální přístup k žákovi. Učitel využívá výukové materiály v digitální podobě a také práci na PC.

Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností


Žáci pracují s pracovními listy s jednoduššími texty. Učitel využívá interaktivní tabuli a dotykový počítač. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány stejné metody jako u žáků s PAS. Výuka je přizpůsobena k doplňování slov do přetištěného textu, diktování kratších vět, diktování vět vytvořených žáky apod. Procvičování na výukových programech. Práce na PC.


Žáci se tělesným postižením


Učitel využívá práce na PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem, interaktivní tabuli a prezentace na ní. Na psaní využívají žáci psací pomůcky upravené pro lepší úchop, dopomoc a asistence druhé osoby. Pracovní listy tvoří učitel s menším množstvím textu s větší velikostí písma a řádků pro jednodušší doplnění. Žáci pracují ve skupinách s žáky s jinými diagnózami, čímž se u nich vytváří schopnost říct si o fyzickou pomoc. Současně sami procvičují dovednost sebeprezentace. 


Žáci s mentálním postižením


Těmto žákům připravuje učitel pracovní listy podle očekávaných výstupu žáků s přiznanými podpůrným opatřením. Volí menší množství textu.  Texty jsou podpořeny obrázky a tematicky jsou propojeny s názornými příklady, pro lepší porozumění. Žáci využívají výukové pomůcky (např. převodní tabulky jednotek, Periodickou tabulku prvků ,kalkulátory apod.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Chemie můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / CHEMIE / PROCVIČOVÁNÍ


pokusssss          

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.