Český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Obsahem vyučovacího předmětu Český jazyk je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Český jazyk má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech, jsou důležité pro každodenní praxi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Vzdělávací obsah má v osnovách ZŠ a ZŠ LMP komplexní charakter, člení se do tří složek:

 Jazyková výchova

 Literární výchova

 Komunikační a slohová výchova

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 1.stupeň

Na 1. stupni je prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Důraz se klade na čtení s porozuměním. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáka k rozvoj již získaných komunikačních dovedností, k obohacování slovní zásoby a seznamování se se spisovnou podobou českého jazyka, především hravou formou. Celým 1.stupněm se do všech ročníků, v předmětu český jazyk , prolínají komunikativní dovednosti.

Přistupuje se individuálně ke každému žákovi s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti. Podle jednotlivých forem postižení jednotlivých žáků obsahují komunikativní dovednosti:

 dechová,fonační a artikulační cvičení /žáci s řečovými obtížemi/,

 speciální výcvik čtení /žáci s SVPU, poruchami jednotl. analyzátorů, autismem/,

 grafomotorická cvičení, speciální výcvik psaní /žáci s SVPU, DMO/,

 výuka psaní při jednotlivých tělesných a zrakových vadách,

 komunikační a sociální trénink /žáci s PAS/.

PC ve třídách je využíváno jako kompenzační pomůcka pro žáky,kteří:

 nejsou schopni komunikace,

 nejsou schopni psát rukou ani s běžnými pomůckami či ortézami,

 si nemohou osvojit učení obvyklým způsobem a mohou si své postižení kompenzovat pomocí PC.

 

2. stupeň

Na 2. stupni je hlavním cílem zdokonalování srozumitelného vyjadřování, vést žáky k logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni vnímat umělecká díla a získávat vztah k umění. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. Ke způsobům naplňování cílů předmětu patří návštěvy knihoven, práce s knihou a práce s texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Žáci se učí komunikovat vlastním prožitkem.

2. Časové a organizační vymezení předmětu:

Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně ZŠ a ZŠ LMP s pevně stanovenou časovou dotací:

1.stupeň ZŠ - ročník počet hodin ZŠ                     - LMP - ročník počet hodin

1.ročník – 9 hodin                                                   1.ročník - 6 hodin

2.ročník – 9 hodin                                                   2.ročník - 7 hodin

3.ročník – 9 hodin                                                   3.ročník - 10 hodin

4.ročník – 9 hodin                                                   4.ročník - 9 hodin

5.ročník – 8 hodin                                                  5.ročník - 8 hodin

celkem – 43 hodin                                                  40 hodin

2. stupeň ZŠ – ročník počet hodin ZŠ                 - LMP – ročník počet hodin

6.ročník - 4 hodiny                                               6.ročník - 4 hodiny

7.ročník - 4 hodiny                                              7.ročník - 5 hodin

8.ročník - 4 hodiny                                              8.ročník - 5 hodin

9.ročník - 4 hodin                                                9.ročník - 6 hodin

celkem - 16 hodin                                               20 hodin

Výuka probíhá v kmenových třídách, na 2. stupni také v počítačové učebně a v muzikoterapeutické místnosti, v letních měsících jsou využívány terasy školy. Na 1. stupni bude využito 8 disponibilních hodin , protože výuka českého jazyka slouží k rozvoji komunikace a grafomotoriky. Na 2. st. bude využito 1 disponibilní hodiny k zmírnění přechodu žáků k náročnějším požadavkům předmětu na 2. stupni.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků:

Kompetence k učení

Učitel :

 motivuje žáky ke kooperativnímu učení

 rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva

 předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech

 vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací

 vede žáky k aplikaci naučených pravidel českého pravopisu a jejich vzájemnému propojování

 seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem

 naučí žáky pracovat s textem, dělat výpisky a referáty

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

 vede žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy

 vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení

 zadává problémové úkoly, a tak rozvíjí jejich tvořivost a kreativnost

 učí žáky pracovat s chybou /příležitost k ukázání cesty ke správnému řešení/

Kompetence komunikativní

Učitel:

 nabízí žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů

 pomocí literárního, gramatického učiva i slohového výcviku rozšiřuje slovní zásobu žáků

 zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků

 vede žáky ke správné stavbě větných celků

 vede žáky ke správné formulaci věcných otázek

 umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity

 zapojuje co nejvíce žáků do publikační činnosti (školní časopis)

Kompetence sociální a personální

Učitel:

 vytváří příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat ve dvojicích, v malých skupinkách i v rámci celé třídy

 vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc

 umožňuje žákům reflexi dosažených úspěchů i neúspěchů

Kompetence občanské

Učitel:

 seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětluje jim jeho význam

 podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby

 učí žáky formulovat vlastní názory, směruje žáky ke správnému rozhodování v krizových situacích

 vede žáky k tomu, aby se nebáli vystoupit na veřejnosti a předvedli své komunikativní, recitační a herecké schopnosti

Kompetence pracovní

Učitel:

 vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní

 sleduje dílčí úspěšnost jednotlivých žáků, dovede ocenit jejich pokrok

 učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků, podle druhu postižení

 studijní materiály a zdroje / i kompenzační pomůcky / zpřístupňuje ve výuce žákům v dostatečném počtu

 učitel se zajímá o to, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky

 umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce / výstupní hodnocení, sebehodnocení, dále výstavy, soutěže, publikování – časopisy, almanachy /

4. Průřezová témata

Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují tématické okruhy průřezových témat:

 Osobnostní a sociální výchova

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / jen 2. stupeň/

 Multikulturní výchova

 Mediální výchova

 

1. Osobnostní a sociální výchova /OSV/

OSV má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka,jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka, prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace, rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti.

Tematické okruhy průřezového tématu:

1. Osobnostní rozvoj:

 rozvoj schopností poznávání  sebepoznání a sebepojetí

 psychohygiena / jen1. st./

 kreativita

2. Sociální rozvoj: - poznávání lidí / jen 2.st./ - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice

3. Morální rozvoj: - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika

2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Rozvíjí vědomí evropské identity, při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života  v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů. Tematické okruhy průřezového tématu 1. Evropa a svět nás zajímá

3. Multikulturní výchova /MkV/

Umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Žáci si uvědomují svou kulturní identitu, rozvíjejí si smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů /žák-žák, žákučitel,škola-rodina,…/ a zejména vzájemné tolerance.

Tematické okruhy průřezového tématu

1. Kulturní diference: /1.st./ - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti - poznávání vlastního kulturního zakotvení

2. Lidské vztahy: /1.st./  mezilidské vztahy a vzájemná spolupráce  základní morální normy  empatie

3. Multikulturalita /2. st./

4. Mediální výchova /MV/

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií. Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, různých typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Osvojení základních pravidel komunikace, dialogu a argumentace.

1.Tematické okruhy receptivních činností: - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti /jen 1.st./ - kritické čtení a vnímání med. sdělení /jen 2.st./

2.Tematické okruhy produktivních činností:

 tvorba mediálního sdělení /zprávy a oznámení ze života školy pro školní časopis, příležitostně pro opublikování v denním tisku, pro internetové médium/

 práce v realizačním týmu /práce v redakční radě školního časopisu „Dětský sen“/

V učivu, zařazeném k naplňování očekávaných výstupů, vyučující respektují individuální možnosti žáků, vycházejí z jejich diagnóz, snaží se o dosažení co nejvyšší možné úrovně znalostí, dovedností a návyků. K rozvoji slovní zásoby, ke zdokonalování písemného projevu, k posilování sebevědomí žáků přispěje na 2. stupni projektové vyučování, při kterém budou uplatněny následující mezipředmětové vztahy : Čj, Vv, Hv, Dv, Kd, Pč. Projekt se uskuteční pod názvem: „Den plný pohádek “. Každoročně se budou obměňovat druhy pohádek a jejich témata. Děti pohádky vytvoří /almanach/, vystoupí před spolužáky a rodiči.

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 
 
1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
 
Obsahem vyučovacího předmětu Český jazyk  je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat.  Český jazyk má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení.                     Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech, jsou důležité pro každodenní praxi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Vzdělávací obsah má v osnovách ZŠ komplexní charakter, člení se do tří složek:  Jazyková výchova  Literární výchova  Komunikační a slohová výchova 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
 
1.stupeň
Na 1. stupni je prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Důraz se klade na čtení s porozuměním. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáka k rozvoji již získaných komunikačních dovedností, k obohacování slovní zásoby a seznamování se se spisovnou podobou českého jazyka, především hravou formou. 
 
Ve všech ročnících prvního stupně se v předmětu český jazyk prolínají komunikativní dovednosti. Přistupuje se individuálně ke každému žákovi s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti. Podle jednotlivých forem postižení jednotlivých žáků obsahují komunikativní dovednosti:  dechová, fonační a artikulační cvičení /žáci s řečovými obtížemi/,  speciální výcvik čtení /žáci s SVPU, poruchami jednotl. analyzátorů, autismem/,  grafomotorická cvičení, speciální výcvik psaní /žáci s SVPU, DMO/,  výuka psaní při jednotlivých tělesných a zrakových vadách,  komunikační a sociální trénink /žáci s PAS/.  PC ve třídách je využíváno jako kompenzační pomůcka pro žáky, kteří:  nejsou schopni komunikace,  nejsou schopni psát rukou ani s běžnými pomůckami či ortézami,  si nemohou osvojit učení obvyklým způsobem a mohou si své postižení kompenzovat pomocí PC. 
 
2. stupeň
Na 2. stupni je hlavním cílem zdokonalování srozumitelného vyjadřování, vést žáky k logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni vnímat umělecká díla a získávat vztah k umění. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. 
 
Ke způsobům naplňování cílů předmětu patří návštěvy knihoven, práce s knihou a práce s texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Žáci se učí komunikovat vlastním prožitkem.
 
 
2. Časové a organizační vymezení předmětu:
 
Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně ZŠ s pevně stanovenou časovou dotací:
 
1. stupeň                                                              2. stupeň
 
ZŠ - ročník       počet hodin                                   ZŠ –ročník    počet hodin         
1.ročník –     9 hodin                                             6.ročník    -    4 hodiny     
2.ročník –     9 hodin                                             7.ročník    -    4 hodiny     
3.ročník –     9 hodin                                             8.ročník    -    4 hodiny     
4.ročník –     8 hodin                                             9.ročník    -    4 hodiny     
5.ročník –     6 hodin                                            
celkem  -      16 hodin  celkem –         41 hodin                                           
 
 
Výuka probíhá v kmenových třídách, na 2. stupni také v počítačové učebně a v muzikoterapeutické místnosti, v letních měsících jsou využívány terasy školy. Na 1. stupni bude využito 8 disponibilních hodin, protože výuka českého jazyka  slouží k rozvoji komunikace a grafomotoriky. Na 2. st. bude využito 1 disponibilní hodiny ke zmírnění přechodu žáků k náročnějším požadavkům předmětu na 2. stupni.
 
 
 
3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků:
 
Kompetence k učení
Učitel : 
 • motivuje žáky ke kooperativnímu učení  
 • rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva 
 • předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech  
 • vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací  
 • vede žáky k aplikaci naučených pravidel českého pravopisu a jejich vzájemnému propojování  
 • seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem  
 • naučí žáky pracovat s textem, dělat výpisky a referáty
 
 Kompetence k řešení problémů
Učitel: 
 • vede žáky k tomu, aby samostatně  nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy  
 • vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení  
 • zadává problémové úkoly, a tak rozvíjí jejich tvořivost a kreativnost  
 • učí žáky pracovat s chybou /příležitost k ukázání cesty ke správnému řešení/
 
Kompetence komunikativní
Učitel: 
 • nabízí žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů  
 • pomocí literárního, gramatického učiva i slohového výcviku rozšiřuje  slovní zásobu žáků  
 • zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků  
 • vede žáky ke správné stavbě větných celků  
 • vede žáky ke správné formulaci věcných otázek   
 • umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity   
 • zapojuje co nejvíce žáků do publikační činnosti (školní časopis)  

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

 • vytváří  příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat ve dvojicích, v malých skupinkách i v rámci celé třídy  
 • vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc  
 • umožňuje žákům reflexi dosažených úspěchů i neúspěchů 
 
Kompetence občanské
Učitel: 
 • seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětluje jim jeho význam  
 • podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby  
 • učí žáky formulovat vlastní názory, směruje žáky ke správnému rozhodování v krizových situacích 
 • vede žáky k tomu, aby se nebáli vystoupit na veřejnosti a předvedli své komunikativní, recitační a herecké schopnosti 
 
Kompetence pracovní
Učitel: 
 • vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní  
 • sleduje dílčí úspěšnost jednotlivých žáků, dovede ocenit jejich pokrok  
 • učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků, podle druhu postižení  
 • studijní materiály a zdroje / i kompenzační pomůcky / zpřístupňuje ve výuce žákům v dostatečném počtu  
 • učitel se zajímá o to, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky  
 • umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce / výstupní hodnocení, sebehodnocení, dále výstavy, soutěže, publikování – časopisy, almanachy /
 
 
 
4. Průřezová témata
 
Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují tematické okruhy průřezových témat:
 
Osobnostní a sociální výchova 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / jen 2. stupeň/ 
Multikulturní výchova 
Mediální výchova
 
 
4.1. Osobnostní a sociální výchova /OSV/
 
OSV má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka, prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace, rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti.
 
Tematické okruhy průřezového tématu:
A) Osobnostní rozvoj: 
 • rozvoj schopností poznávání  
 • sebepoznání a sebepojetí  
 • psychohygiena / jen1. st./  
 • kreativita

 

 B) Sociální rozvoj:
 • poznávání lidí / jen 2.st./ 
 • mezilidské vztahy 
 • komunikace  
 • kooperace a kompetice 
 
C)  Morální rozvoj:
 • řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 • hodnoty, postoje, praktická etika
 
 
 
4.2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/
 
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Rozvíjí vědomí evropské identity, při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů.
 
 
 
Tematické okruhy průřezového tématu: Evropa a svět nás zajímá
 
 
4.3. Multikulturní výchova /MkV/
 
Umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Žáci si uvědomují svou kulturní identitu, rozvíjejí si smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů /žák-žák,  žák-učitel, škola-rodina,…/ a zejména vzájemné tolerance. 
 
Tematické okruhy průřezového tématu:
A)  Kulturní diference: 
 • jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti 
 • poznávání vlastního kulturního zakotvení
 
B)  Lidské vztahy:     
 • mezilidské vztahy a vzájemná spolupráce  
 • základní morální normy  
 • empatie
 
C)  Multikulturalita 
 
 
 
4.4. Mediální výchova /MV/        
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií. Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, různých typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Osvojení základních pravidel komunikace, dialogu a argumentace.

Tematické okruhy receptivních činností:
 • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
 • vnímání autora mediálních sdělení 
 • fungování a vliv médií ve společnosti /jen 1.st./ 
 • kritické čtení a vnímání med. sdělení /jen 2.st./ 
 
Tematické okruhy produktivních činností: 
 • tvorba mediálního sdělení /zprávy a oznámení ze života školy pro školní časopis, příležitostně pro opublikování v denním tisku, pro internetové médium/ 
 • práce v realizačním týmu /práce v redakční radě školního časopisu „Dětský sen“/
 
 
V učivu, zařazeném k naplňování očekávaných výstupů, vyučující respektují individuální možnosti žáků, vycházejí z jejich diagnóz, snaží se o dosažení co nejvyšší možné úrovně znalostí, dovedností a návyků.
 
K rozvoji slovní zásoby, ke zdokonalování písemného projevu, k posilování sebevědomí žáků přispěje na 2. stupni projektové vyučování, při kterém budou uplatněny následující  mezipředmětové vztahy : Čj, Vv, Hv, Dv, Kd, Pč.
 Projekt se uskuteční pod názvem: „Den plný pohádek “. Každoročně se budou obměňovat druhy pohádek a jejich témata. Děti pohádky vytvoří /almanach/, vystoupí před spolužáky a rodiči.
 
 
 
5. Práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 
Výuka předmětu Český jazyk a literatura u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
V předmětu Český jazyk a literatura využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody a pomůcky, které žákům umožní dosahovat podobných cílů bez překážek jako u jejich vrstevníků. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby dosáhl co nejlepších výsledků ve vzdělávání a zažíval pocit úspěchu.
 
Žáci s PAS a ADHD

Učitel pracuje se strukturou vyučovací hodiny.  Práce s myšlenkovými mapami.  Žáci mají vytvořené individuální pracovní listy, které splňují hlavní zásady práce s dětmi s PAS.  Učitel využívá a tvoří výukové kartičky. Učitel vytváří výukové materiály vždy s názorným příkladem. 
 
Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností

Žáci pracují s jednoduššími texty. Učitel využívá interaktivní tabuli a dotykový počítač. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány stejné metody jako u žáků s PAS. Forma diktátů je přizpůsobena konkrétním potřebám dětí. (např. doplňování slyšených slov do přetištěného textu, diktování kratších vět, diktování vět vytvořených žáky apod.  Doplňování slov přes fólii. Procvičování na výukových programech. Nácvik hlasitého čtení v malých skupinách. V rámci komunikační a slohové výchovy jsou žákům předkládány nedokončené věty, které žáci dokončují dle vlastních schopností, dle vlastní fantazie; využívá se práce s osnovami (heslovitými nebo obrázkovými). 
 
Žáci se tělesným postižením

Učitel využívá práce na PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem. Na psaní využívají žáci psací pomůcky upravené pro lepší úchop. Doplňování písmen (-i, -í, -y, -ý) mohou žáci dělat pomocí kartiček. Pracovní listy tvoří učitel s menším množstvím textu s větší velikostí písma a řádků pro jednodušší doplnění. V rámci komunikační a slohové výchovy jsou žákům předkládány nedokončené věty, které žáci doplňují dle vlastních schopností, dle vlastní fantazie jednoslovným nebo víceslovným zakončením. Žáci pracují ve skupinách s žáky s jinými diagnózami, čímž se u nich vytváří schopnost říct si o fyzickou pomoc. Zároveň  sami procvičují dovednost sebeprezentace. 
 
Žáci s mentálním postižením

Těmto žákům připravuje učitel pracovní listy podle očekávaných výstupu žáků s přiznanými podpůrným opatřením. Volí menší množství textu.  Texty jsou podpořeny obrázky a tematicky jsou propojeny s názornými příklady, pro lepší porozumění.  Žáci využívají výukové  pomůcky (vyjmenovaná slova, pádové otázky atd.). V komunikační a slohové výchově využívají obrázkové osnovy, nedokončené texty, doplnění vynechaných slov do textu, nahrazování obrázků slovy apod. Při práci s gramatickými pravidly je možné využívat programy a aplikace na PC nebo iPad, ve kterých má žák okamžitou zpětnou vazbu o správnosti sv

Otestovat si své znalosti v oblasti Českého jazyka si můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / ČESKÝ JAZYK / PROCVIČOVÁNÍ


cestina

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.