Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Součástí vyučování německému jazyku je nejen vyučovací hodina, ale i příležitostné akce jako výjezdy do zahraničí, projekty apod. Vyučovací hodiny jsou různého typu – frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová práce, partnerská práce, samostatná práce (procvičování a opakování učiva, práce se slovníkem a autentickými materiály, práce s počítačovými programy apod.). Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností, velký důraz je kladen na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev. Při výuce jsou využívány časopisy, jednoduché autentické texty, audio nahrávky, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací apod.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Německý jazyk je vyučován v 8. a 9. ročníku na druhém stupni s pevně stanovenou časovou dotací 3 vyučovací hodiny týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Německý jazyk stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. V předmětu Německý jazyk využíváme pro rozvoj a utváření klíčových kompetencí různé výchovné a vzdělávací strategie:

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

 zadává úkoly k získávání poznatků z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy ap.)

 motivuje žáky naučit se určité slovní zásobě

 rozvíjí jednotlivé dovedností v NJ (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní projev, …).

 společně s žáky vytýčí cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost, při řešení problému se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

 směruje žáka k orientace v cizím jazykovém prostředí: - umět se zeptat na cestu a porozumět odpovědi - vyhledat si dopravní spoj v cizině i doma - zakoupení jízdenky v automatu - telefonování - hotel, dovolená, lyžování, ...

 zadává úkoly k řešení v učebnici a PS

 využívá situační hry, Rollenspiele – reálné i nereálné situace

Kompetence komunikativní

Učitel:

 využívá praktické a efektivní způsoby komunikace v cizím jazyce

 rozšiřuje slovní zásobu

 začleňuje nonverbální komunikaci – Mimik, Gestik, Körpersprache

 zdůrazňuje intonaci, melodii hlasu

 vede žáky k sebevědomému vystupování při komunikaci, odbourává bariéry

Kompetence sociální a personální

Učitel:

 podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci

 povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí

 rozvíjí individuální schopnosti žáků k získávání a prohlubování vědomostí a dovedností v cizím jazyce

 uvádí zvyky a vztahy v cizích zemích (reálie)

Kompetence občanské

Učitel:

 vede k zodpovědnému plnění zadaných úkolů

 porovnává tradice české ve srovnání s jinými

 zdůrazňuje kulturní chování, oblékání, mluvu, zdvořilost

 zařazuje problémy v jiných zemích – rasismus, intolerance, násilí

Kompetence pracovní

Učitel:

 zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby

 zajistí studijní materiály a kompenzační pomůcky, jež jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství

 vede žáky k jejich budoucí profesní orientaci (při zohlednění jejich možností)

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova - OSV

 rozvoj schopností poznávání

 kreativita

 mezilidské vztahy

 komunikace

 kooperace a kompetice

Výchova demokratického občana - VDO

Průřezové téma má mezioborový a multikulturní charakter.

 Rozvíjí a podporuje komunikativní, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti

 Vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS

Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské sounáležitosti a zároveň vědomí vlastní národní identity. Poukazuje na nutnost dodržování morálky, uplatnění práva, prosazování humanismu.

 Evropa a svět nás zajímá

 Objevujeme Evropu a svět

Multikulturní výchova – MK

Průřezové téma učí žáky komunikovat a žít ve skupině lidí, řešit konflikty a spory, poznat různé úhly pohledu a pochopit, že všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazena jiné.

 Kulturní diference

 Lidské vztahy

 Etnický původ

 Multikulturalita

Environmentální výchova – EV

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 Vztah člověka k prostředí

Mediální výchova – MV

Průřezové téma má vytvořit kritický odstup od mediálních sdělení, schopnost vytvoření vlastního úsudku o událostech, zprávách, ale i selekci toho nejpodstatnějšího ve zpravodajství.

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 Fungování a vliv médií ve společnosti

 Práce v realizačním týmu

 

5. Práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 
- Výuka předmětu Německý jazyk u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními


V předmětu Německý jazyk využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody a pomůcky, které žákům umožní dosahovat podobných cílů bez překážek jako u jejich vrstevníků. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby dosáhl co nejlepších výsledků ve vzdělávání a zažíval pocit úspěchu.

- Žáci s PAS a ADHD

Učitel pracuje se strukturou vyučovací hodiny.  Práce s myšlenkovými mapami.  Žáci mají vytvořené individuální pracovní listy, které splňují hlavní zásady práce s dětmi s PAS.  Učitel využívá a tvoří výukové kartičky. Učitel vytváří výukové materiály vždy s názorným příkladem. Slovní zásoba je prezentována s vizuální podporou. Při hodinách jsou využívány výukové programy, pracuje se na interaktivní tabuli. Střídání činností v průběhu hodiny, zařazení pohybové aktivity.

- Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností

Žáci pracují s jednoduššími texty. Učitel využívá interaktivní tabuli a dotykový počítač. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány stejné metody jako u žáků s PAS. Poslechová cvičení jsou formou např. doplňování slyšených slov do předtištěného textu. Doplňování písmen ve slovech přes fólii. Procvičování na výukových programech. Nácvik mluveného slova v malých skupinách. Využívání pracovních kartiček. 

- Žáci s tělesným postižením

Učitel využívá práce na PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem. Na psaní využívají žáci psací pomůcky upravené pro lepší úchop. Procvičování slovní zásoby mohou žáci dělat pomocí kartiček, fyzických předmětů (pastelky apod.). Pracovní listy tvoří učitel s menším množstvím textu s větší velikostí písma a řádků pro jednodušší doplnění. Žáci pracují ve skupinách s žáky s jinými diagnózami, čímž se u nich vytváří schopnost říct si o fyzickou pomoc. Zároveň sami procvičují dovednost sebeprezentace. Zařazování relaxačních chvilek do hodin, střídání činností během hodiny. 
- Žáci s mentálním postižením

Těmto žákům připravuje učitel pracovní listy podle očekávaných výstupů žáků s přiznanými podpůrným opatřením. Volí menší množství textu.  Texty jsou podpořeny obrázky a tematicky jsou propojeny s názornými příklady, pro lepší porozumění.  Gramatické struktury jsou podpořeny barevným zvýrazněním. Žáci využívají výukové kartičky nebo fyzické předměty. Poslechová cvičení jsou formou doplňování osvojené slovní zásoby psaným textem nebo vizuálním obrázkem. Při práci s gramatickými pravidly je možné využívat programy a aplikace na PC nebo iPad, ve kterých má žák okamžitou zpětnou vazbu o správnosti svých odpovědí. Všechna probíraná témata jsou vyučována pomocí názorného příkladu ze života.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Německého jazyka si můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / NĚMECKÝ JAZYK / PROCVIČOVÁNÍ

logonemina                

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.