Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními samostatnými předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a to chemie, fyzika a přírodopis. Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, k osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod, k získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací, k respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí, rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka, k rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování a v neposlední řadě aplikování geografických poznatků v praktickém životě. Formy a metody práce se využívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Frontální výuka probíhá s demonstračními pomůckami a obrazovým materiálem. U skupinových prací se používají mapy, pracovní listy, odborná literatura a internet.

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí a nejen z oblasti Člověk a příroda. V matematice je to měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, … U ICT jsou to zdroje aktuálních informací a jejich zpracování. A dějepis se zmiňuje o kultuře národů, historií států,…

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět na 2. stupni základní školy – ŠVP ZŠ v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7., 9. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. ročníku 1 hodina týdně. Děti, které jsou vzdělávány podle ŠVP ZŠ LMP mají v 6., 7., 8. i 9.ročníku časovou dotaci 2 hodiny týdně. 421 V 7. ročníku ZŠ byl předmět rozšířen o 1 disponibilní hodinu. Důvodem je nejen rozsah učiva, ale také možnost zařadit do předmětu aktuální změny, týkající se geopolitické situace zejména v Evropě (EU aj.). Výuka předmětu zeměpis probíhá ve třídách žáků. Geografické pomůcky jsou z velké části uloženy v určeném kabinetu a zbývající část je žákům volně dostupná v jejich třídách, jako např. nástěnné mapy a knihy.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení:

Učitel:

- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění a porovnávání informací

- směruje žáky k používání odborné terminologie

- vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi

- vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- učí žáky vyhledávat a kombinovat informace z různých informačních zdrojů

- směruje žáky k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci

- vede žáky k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků

- vede žáky k odpovědím na otevřené otázky

Kompetence komunikativní

Učitel:

- vede žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace

- vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých

- vede žáky k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- vede žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání

- vede žáky k ochotě pomoci a o pomoc požádat

- vede žáky ke spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků

- vede žáky k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

- vede žáky k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním i globálním měřítku

Kompetence občanské

Učitel:

- vede žáky k dodržování pravidel slušného chování

- napomáhá žákům k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vede žáky k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí

Kompetence pracovní

Učitel:

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu

- vede žáky k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

4. Průřezová témata

Předmětem zeměpis se prolínají všechna průřezová témata, ale jen v některých tématických okruzích.

Osobnostní a sociální výchova (OSV), Výchova demokratického občana (VDO), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS), Multikulturní výchova (MKV), Environmentální výchova (EV) a Mediální výchova (MV).

- OSV: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, kreativita. Morální rozvoj – hodnoty, postoje, praktická etika.

- VDO: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, kreativita. Tématické okruhy - formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

- VMEGS: Tématické okruhy – Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané

- MKV: Tématické okruhy - etnický původ.

-EV: Tématické okruhy – ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí.

- MV: Tématické okruhy - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality.

 

5. Práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 
 
V předmětu Zeměpis využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody a pomůcky, které žákům umožní dosahovat podobných cílů bez překážek jako u jejich vrstevníků. Při vyučování jsou voleny adekvátní metody výuky a ke každému žáku je přistupováno tak, aby dosáhl co nejlepších výsledků ve vzdělávání a zažíval pocit úspěchu.


Žáci s PAS a ADHD


Učitel pracuje se strukturou vyučovací hodiny.  Práce s myšlenkovými mapami.  Žáci mají vytvořené individuální pracovní listy, které splňují hlavní zásady práce s dětmi s PAS.  Učitel využívá a tvoří výukové kartičky. 


Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností


Žáci pracují s jednoduššími texty. Učitel využívá interaktivní tabuli a dotykový počítač. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány stejné metody jako u žáků s PAS. Forma psaní je přizpůsobena konkrétním potřebám dětí (používání jednodušší formy písma, např. velké tiskací písmena nebo zvětšené řádkování). Je možno korigovat hlasité čtení a při zkoušení vhodně volit mezi ústní a písemnou formou.

Žáci s tělesným postižením


 Na psaní využívají žáci psací pomůcky upravené pro lepší úchop. Pracovní listy tvoří učitel s menším množstvím textu s větší velikostí písma a řádků pro jednodušší doplnění. Žáci pracují ve skupinách s žáky s jinými diagnózami, čímž se u nich vytváří schopnost říct si o fyzickou dopomoc. Zároveň sami procvičují dovednost sebeprezentace. 


Žáci s mentálním postižením


Těmto žákům připravuje učitel pracovní listy podle očekávaných výstupu žáků s přiznanými podpůrným opatřením. Volí menší množství textu.  Texty jsou podpořeny obrázky a tematicky jsou propojeny s názornými příklady, pro lepší porozumění.  V co největší míře se využívají názorné tematické videa a fotomateriály. 


Žáci se zrakovým postižením


Žáci mají zajištěno takové místo ve třídě, aby mohli sledovat výuku i se svým zrakovým znevýhodněním. Dle potřeby mohou používat kompenzační pomůcky- optické, elektronické či televizní lupy. Při psaní lze používat jednodušší formy písma i větší řádkování. Je omezena práce s vizuálními mapami, v určitých případech lze využít mapy plastické.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Zeměpisu můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / ZEMĚPIS / PROCVIČOVÁNÍ


glob                        

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.