1.PROJEKTOVÝ DEN – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

název:  KULTURNÍ DIFERENCE

Za realizaci odpovídá: Ing.Petra Babincová

Datum realizace: 26.3.2012 od 8:00 do 12:35 hod.

Cíl projektu:  žáci budou umět vysvětlit pojem multikulturní výchova a objasnit, co je jejím cílem  

                    žáci získají povědomí o sobě samých, o svém původu, rodině, zájmech, pocitech

                    žáci budou zkoumat svůj původ a sestavovat svůj rodokmen

                    žáci si budou vědomi, že všichni lidé na zemi mají společné charakteristiky, dokáží je pojmenovat  

                    žáci budou procvičovat a zdokonalovat se v dovednosti spolupráce a komunikace s ostatními  

                    žáci budou schopni vyjmenovat, čím se člověk liší od jiných živočichů

mkv1   mkv1.2
mkv1.3 mkv1.4

  

2. PROJEKTOVÝ DEN – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

název: LIDSKÉ VZTAHY

Za realizaci odpovídá: Ing. Petra Babincová

Datum realizace: 23.4.2012

Cíl projektu:

 žáci dokáží  vzájemně poznávat a respektovat své pocity  

 žáci nácvikem vzájemné komunikace budou schopni řešit konflikty  

 žáci pomocí práce v týmu pochopí pojem „týmová práce“ a vzájemná spolupráce  

 žáci budou umět rozlišit, co je zdravé sebeprosazování, správná forma soutěživosti a hra fair play  

 žáci dokáží vyjmenovat kladné a záporné vlastnosti  

 žáci budou schopni rozlišit žádoucí a nežádoucí způsoby chování  

 žáci získají povědomí o sobě samých, o svých zájmech, pocitech

mkv2   mkv2.2
mkv2.3 mkv2.4

3.PROJEKTOVÝ DEN – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

název:  ETNICKÝ PŮVOD

Za realizaci odpovídá: Ing. Petra Babincová

Datum realizace: 28.5.2012 od 8:00 do 12:35 hod.

Cíl projektu:  

Žáci získají povědomí o problematice různorodosti života lidí z různých geografických oblastí, uvědomí si různorodost vzhledu lidí.  

Žáci získají motivaci ke kritickému přemýšlení o stereotypech a případných rasových předsudcích.  

Žáci získají povědomí o bydlení v různých koutech světa, o jídle, životním prostředí a přírodě, ale také o zvyklostech a tradicích různých národů.  

Žáci  se budou zamýšlet nad problematikou globální propojenosti v oblasti potravin, uvědomí si rozmanitost přírody a její význam pro zachování rovnováhy na Zemi, uvědomí  si nutnost přírodu chránit.  

Žáci budou procvičovat a zdokonalovat se v dovednosti spolupráce a komunikace  s ostatními.  

Žáci budou schopni vyjmenovat základní poznatky o zemi, jejichž etnikem se zabývali.

mkv3   mkv3.2
mkv3.3 mkv3.4

4.PROJEKTOVÝ DEN – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

název:  DEN V RYTMU AFRIKY, ASIE, AUSTRÁLIE, AMERICKÝCH INDIÁNŮ

Za realizaci odpovídá: Ing.Petra Babincová

datum realizace: 21.6.2012 od 8:00 do 12:35 hod.

Cíl projektu:  

žáci budou nenásilnou formou obeznámeni s kulturou jiných národů – afrických kmenů, amerických indiánů, asijských a australských národů 

žáci budou rozvíjet svou fantazii, obrazotvornost a to na základě čteného textu, reprodukované hudby, videoukázek a mluveného slova  

žáci budou vedeni k toleranci a citlivosti k jiným kulturám  

žáci budou netradiční formou bourat zábrany a jednat spontánně  

žáci budou procvičovat a zdokonalovat se v dovednosti spolupráce a komunikace  s ostatními  

žáci budou relaxovat pomocí rytmických a řečových cvičení – zaklínadel a užitím řeči, pohybu, reprodukované hudby

mkv4   mkv4.2
mkv4.3 mkv4.4

5.PROJEKTOVÝ DEN – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

název:  SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ
Za realizaci odpovídá: Ing.Petra Babincová
Datum realizace: 24.9.2012 od 8:00 do 12:35 hod.
Cíl projektu:
 žáci budou umět vysvětlit pojem náboženství a objasnit, co je jeho podstatou
 žáci získají povědomí o různých světových náboženstvích, o jejich původu
 žáci získají představu o vzájemném prolínání náboženství a o jejich přínosu pro moderního člověka
 žáci si uvědomí, co je v životě skutečně důležité a vyjasní si žebříček hodnot pro život
 žáci budou procvičovat a zdokonalovat se v dovednosti spolupráce a komunikace  s ostatními

mkv5   mkv5.2
mkv5.3 mkv5.4

6.PROJEKTOVÝ DEN – DISKRIMINACE OSOB

název:  Diskriminace osob z různých příčin

Za realizaci odpovídá: Ing.Petra Babincová
Datum realizace: 22.10.2012 od 8:00 do 12:35 hod.
Cíl projektu:
 žáci budou nenásilnou formou obeznámeni s pojmem diskriminace, jejími formami a možnou obranou
 žáci budou rozvíjet svou fantazii, obrazotvornost a to na základě sehraných scének a mluveného slova, budou trénovat asertivní chování
 žáci budou vedeni k toleranci a citlivosti k jiným lidem a ke zdravému způsobu sebeprosazování
 žáci budou netradiční formou bourat zábrany a jednat spontánně
 žáci budou procvičovat a zdokonalovat se v dovednosti komunikace  s  ostatními
 žáci budou seznámeni s existencí institucí:  Česká obchodní inspekce, Sdružení obrany spotřebitelů , kanceláří ombudsmana a jejím rozsahem působnosti

mkv6   mkv6.2
mkv6.3 mkv6.4

7.PROJEKTOVÝ DEN – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

název:  Národnosti v ČR a jejich typická kuchyně

Za realizaci odpovídá: Ing. Petra Babincová
Datum realizace: 29.11.2012 od 8:00 do 12:35 hod.

Cíl projektu:
 žáci budou nenásilnou formou obeznámeni s kulturou jiných národů , do níž náleží i typická kuchyně různých etnik
 žáci budou přispívat teoretickou i praktickou výukou k minimalizaci negativních dopadů našeho jednání na svět kolem nás
 žáci budou vedeni k toleranci a citlivosti k jiným kulturám
 žáci budou vedeni k podpoře a zodpovědnému chování v osobním i profesním životě tím, že upřednostňují postupy, které k takovému jednání směřují.
 žáci budou procvičovat a zdokonalovat se v dovednosti spolupráce a komunikace  s ostatními
 žáci budou vedeni k podpoře vnímání světa v souvislostech, kterého jsme jako jednotlivci v nejrůznějších rolích součástí
 žáci budou klást důraz na zodpovědné chování v kuchyni, při nakupování i dalším nakládání s jídlem (tvorba odpadů aj.)
 žáci budou schopni popsat strukturu potravní pyramidy a dokáží do ní zařadit jednotlivé složky potravy;
 žáci dokáží posoudit potraviny z hlediska energetické a ekologické náročnosti a zdravé výživy;
 žáci připraví jídlo z mezinárodní kuchyně podle dostupných surovin;
 žáci budou při přípravě jídla postupovat šetrně a hospodárně, budou se snažit neplýtvat surovinami;
 žáci zjistí, odkud surovina pochází, jak byla vyrobena/vypěstována a na mapě světa vyhledají místo jejího původu;
 žáci vyhledají a interpretují informace o používaných surovinách.

mkv7   mkv7.2
mkv7.3 mkv7.4

8.PROJEKTOVÝ DEN – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

název Národnostní menšiny ČR

Za realizaci odpovídá: Ing. Petra Babincová

Datum realizace: 29.1.2013 od 8:00 do 12:35 hod.

Počet skupin: 12 (rozdělení dle tříd)

Cíl projektu:

 • žáci budou nenásilnou formou obeznámeni s etnickými skupinami žijícími na území ČR  s důrazem na jejich zemi původu
 • žáci budou přispívat teoretickou i praktickou výukou k minimalizaci negativních dopadů našeho jednání na svět kolem nás
 • žáci budou vedeni k toleranci a citlivosti k jiným kulturám
 • žáci budou vedeni k podpoře a zodpovědnému chování v osobním i profesním životě tím, že upřednostňují postupy, které k takovému jednání směřují
 • žáci budou procvičovat a zdokonalovat se v dovednosti spolupráce a komunikace  s ostatními
 • žáci budou vedeni k podpoře vnímání světa v souvislostech, kterého jsme jako jednotlivci v nejrůznějších rolích součástí
 • žáci budou schopni zmínit některé národnostní menšiny, žijící na území ČR
 • žáci dokáží stanovit země původu jednotlivých etnik (zaměří se na hlavní města států, orientační zjištění počtu obyvatelstva těchto států, úřední jazyk a vlajku těchto států)
 • žáci zjistí polohu hledaného státu na mapě světa
 • žáci vyhledají a interpretují informace o svém vybraném etniku ( např. historické mezníky, kulturní aspekty, nynější politickou situaci státu, turistické zajímavosti státu apod.)

mkv8   mkv8.2
mkv8.3 mkv8.4

9.PROJEKTOVÝ DEN – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 

názevHolocaust

Za realizaci odpovídá: Ing.Petra Babincová

Datum realizace: 25.2.2013 od 8:00 do 12:35 hod.

Počet skupin: 8 (rozdělení dle tříd) 

Cíl projektu:

 • žáci budou nenásilnou formou obeznámeni s pojmem diskriminace, její  formou zvanou holocaust
 • žáci budou seznámeni s osudy dětí jejich věku, které přežily pobyt v koncentračním táboře, se změnou jejich nazírání na svět, se změnou jejich priorit
 • žáci budou vedeni k toleranci a citlivosti k jiným lidem a k přemýšlení o dějinných událostech
 • žáci budou pracovat s texty, třídit a vyhledávat informace
 • žáci budou procvičovat a zdokonalovat se v dovednosti komunikace  s  ostatními
 • žáci budou seznámeni s dějinami našeho státu prostřednictvím příběhů dětí
 • žáci shlédnou naučné dokumentární filmy („Továrna na smrt – Hitler a holocaust“ „Síla lidskosti – Nicolas Winton)
 • žáci si zahrají hry k odhalení a eliminování diskriminace

mkv9   mkv9.2
mkv9.3 mkv9.4
  


10.PROJEKTOVÝ DEN – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

název:  Romové

Za realizaci odpovídá: Ing. Petra Babincová

Datum realizace: 25.3.2013 od 8:00 do 12:35 hod.

Počet skupin: 12 (rozdělení dle tříd)

Cíl projektu:

 • Žáci získají povědomí o problematice různorodosti života Romů.
 • Žáci získají motivaci ke kritickému přemýšlení o stereotypech a případných rasových předsudcích.
 • Žáci se seznámí se zvyklostmi a tradicemi romských dětí a jejich rodičů.
 • Žáci se budou snažit poznat rozdílné a shodné znaky ve sférách lidské činnosti.
 • Žáci budou procvičovat a zdokonalovat se v dovednosti spolupráce a komunikace  s ostatními.
 • Žáci se snaží o pěstování dovedností a návyků správného a přijatelného jednání a chování v rámci kolektivu.
 • Žáky vedeme k objevování rozličných kultur, budování úcty k menšinám, tolerování zvyků jednotlivých kultur (výchova k toleranci a boje proti rasismu), zároveň  budování společné evropské integrity

mkv10   mkv10.2
mkv10.3 mkv10.4


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.