Charakteristika  vyučovacího předmětu  Anglický jazyk
 
 
1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
 
Cílem vzdělávání předmětu Anglický jazyk je zaujmout žáka mladšího školního věku a poskytnout mu zábavnou formou vstup do cizího jazyka. Dále pak použitím motivujících cvičení jako jsou např. rozhovory, příběhy, komiksy, hry, cvičení zaměřená na TPR (TotalPhysical Response), jednoduchá poslechová cvičení, básničky, písničky, kreslení, cvičení zahrnující rukodělní aktivity a další, která se zaměřují především na rozvoj poslechu a mluvení (od neverbální komunikace až k jednoduchým rozhovorů), čtení (jednoduchých textů v učebnicích, příběhů, pohádek, komiksů) a řízeného rozvíjení psaní od jednotlivých slov až k celým odstavcům dosáhnout toho, aby žáci získali základ komunikace v tomto cizím jazyce. Jedná se o osvojování jednoduchých či složitějších sdělení a základů pravidel komunikace v běžných každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat, při kontaktu nejen s lidmi jiných jazykových kultur, získání schopnosti napsat dopis příteli v tomto jazyce, vyplnění jednoduchého formuláře, možnosti porozumět jednodušším textům anglicky nazpívaných písní, či anglicky namluvených pohádek, textům v časopisech, v mediích, při práci s informačními technologiemi (především při využívání internetu).  Obsahem vzdělávacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  
 
 
2. Časové  a organizační vymezení
 
Anglický jazyk  je vyučován jako samostatný předmět na 1. stupni v 3. až 5. ročníku u žáků vzdělávaných podle ŚVP ZŚ  s časovou dotací 3 hodiny týdně, v 6.- 9. ročníku 3 hodiny týdně,  Výuka probíhá vždy v kmenových třídách jednotlivých ročníků. Důraz je kladen na individuální možnosti a schopnosti jednotlivých žáků při osvojování učiva, s  menší či větší dopomocí učitele, popřípadě s pomocí pedagogického asistenta či vychovatelky. Náročnost výuky je přizpůsobena  individuálním možnostem tělesně či mentálně handicapovaných žáků. 
 
Ve třetím až pátém ročníku je pozornost věnována především na porozumění mluvenému slovu, osvojení si zvukové a psané stránky jazyka a základních gramatických struktur, které již žáci zvládli v předmětu český jazyk a literatura. Žáci pracují s materiály v učebnicích, pracovních sešitech, s nahrávkami a filmy, ve kterých si osvojují nácvik výslovnosti dle rodilých mluvčích. V šestém až devátém ročníku si žáci postupně prohlubují a rozšiřují znalosti a dovednosti získané na prvním stupni. Pracují s delšími texty, nacvičují obsáhlejší dialogy a procvičují porozumění mluvenému slovu náslechy obsáhlejších rozhovorů. Průběžně si osvojují složitější gramatické struktury a seznamují se s kulturou zemí příslušné jazykové oblasti.
 
 
Předmět anglický jazyk je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti:
- Jazyk a jazyková komunikace:český jazyk – gramatika, slovní zásoba;
- Člověk a příroda:přírodopis – názvy a způsob života živočichů, názvy květin, stromů; zeměpis– zeměpisná poloha anglicky mluvících zemí;
- Člověk a společnost:dějepis – historie anglicky mluvících zemí;
- Umění a kultura:hudební výchova – písně, rytmy;
výtvarná výchova – kreslení, malování jako doprovodné  metody při výuce anglického jazyka;
- Matematika a její aplikace:matematika– počítání po jednotkách, stovkách,   sčítání, odčítání, násobení, dělení, čtení zlomků, základní jednotky aj.;
- Člověk a zdraví  - výchova ke zdraví, zdravý životní styl, sporty;
- Člověk a svět práce – pracovní činnosti - výrobky dětí jako součást výuky anglického jazyka
 
 
 
3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení:
Učitel:
- pochopit důležitost schopnosti komunikovat v anglickém jazyce pro praktický život a také další studium
- učí propojovat probrané jazykové jevy
- vyhledávat a třídit informace
- posoudit vlastní učení 
- pracovat s chybou 
 
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
- učí řešit jednoduché situace v cizojazyčném prostředí
- pomáhá ztratit ostych při komunikaci s cizím člověkem

Kompetence komunikativní:
Učitel:
- učí jednoduše anglicky zformulovat své potřeby a požadavky
- poslouchání a zapojení se do rozhovoru 
- porozumění a práci s psanými texty

Kompetence  sociální a personální:
Učitel:
- vede  žáky k zapojení se do skupin a práce ve dvojicích
- ke zdvořilosti a respektu a toleranci k druhým 
- k efektivní spolupráci
- k pozitivnímu náhledu na sebe sama

Kompetence občanské:
Učitel:
-  vede žáky k respektování tradic, kulturních hodnot
- ke zdravému životnímu stylu, pohybu

Kompetenci k práci:
Učitel:
- vyžaduje plnění svých povinností
- k používání abecedně řazeného slovníku s fonetickým přepisem a využívat slovníky on-line
 
 
4. Průřezová témata
 
Do předmětu anglický jazyk zařazena průřezová témata obsahově blízké učivu daného předmětu. Učivo doplňují především o konkrétní situace z běžného života a pomáhají k utváření postojů a hodnot.
 
Osobnostní a sociální výchova(OSV)v předmětu především pomáhá utvářet praktické životní dovednosti. Naplňovány jsou tyto okruhy:
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 
 
Prostřednictvím Environmentální výchovy (EV) učitel přibližuje žákům složitost a závažnost vztahů člověka a životního prostředí, jeho závislost na životním prostředí,  a proto také zodpovědnost za jednání společnosti i jedince v každodenním životě. V předmětu anglický jazyk :
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava, průmysl  a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady).
 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech(VMEGS)
Podněcuje zájem žáků o Evropu a pomocí anglického jazyka jim zprostředkovává poznání Evropy a svět jako uspořádaného prostředí, měnícího se v čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší obdobné problémy jako máme my, utvářejí svůj život: 
- Evropa a svět nás zajímá ( pozitivní vztah k  jinakosti, srovnání zvyků atradic, život dětí v jiných zemích).
 
 
Multikulturní výchova(MkV)navozuje význam angličtiny jako prostředku nadnárodní komunikace a studia:
-    Multikulturalita
 
 
 
5. Práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 
- Výuka předmětu Anglický jazyk u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

V předmětu Anglický jazyk využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody a pomůcky, které žákům umožní dosahovat podobných cílů bez překážek jako u jejich vrstevníků. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby dosáhl co nejlepších výsledků ve vzdělávání a zažíval pocit úspěchu.

- Žáci s PAS a ADHD

Učitel pracuje se strukturou vyučovací hodiny.  Práce s myšlenkovými mapami.  Žáci mají vytvořené individuální pracovní listy, které splňují hlavní zásady práce s dětmi s PAS.  Učitel využívá a tvoří výukové kartičky. Učitel vytváří výukové materiály vždy s názorným příkladem. Slovní zásoba je prezentována s vizuální podporou. Při hodinách jsou využívány výukové programy, pracuje se na interaktivní tabuli. Střídání činností v průběhu hodiny, zařazení pohybové aktivity.

- Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností

Žáci pracují s jednoduššími texty. Učitel využívá interaktivní tabuli a dotykový počítač. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány stejné metody jako u žáků s PAS. Poslechová cvičení jsou formou např. doplňování slyšených slov do předtištěného textu. Doplňování písmen ve slovech přes fólii. Procvičování na výukových programech. Nácvik mluveného slova v malých skupinách. Využívání pracovních kartiček. 

- Žáci s tělesným postižením

Učitel využívá práce na PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem. Na psaní využívají žáci psací pomůcky upravené pro lepší úchop. Procvičování slovní zásoby mohou žáci dělat pomocí kartiček, fyzických předmětů (pastelky apod.). Pracovní listy tvoří učitel s menším množstvím textu s větší velikostí písma a řádků pro jednodušší doplnění. Žáci pracují ve skupinách s žáky s jinými diagnózami, čímž se u nich vytváří schopnost říct si o fyzickou pomoc. Zároveň sami procvičují dovednost sebeprezentace. Zařazování relaxačních chvilek do hodin, střídání činností během hodiny. 
- Žáci s mentálním postižením

Těmto žákům připravuje učitel pracovní listy podle očekávaných výstupů žáků s přiznanými podpůrným opatřením. Volí menší množství textu.  Texty jsou podpořeny obrázky a tematicky jsou propojeny s názornými příklady, pro lepší porozumění.  Gramatické struktury jsou podpořeny barevným zvýrazněním. Žáci využívají výukové kartičky nebo fyzické předměty. Poslechová cvičení jsou formou doplňování osvojené slovní zásoby psaným textem nebo vizuálním obrázkem. Při práci s gramatickými pravidly je možné využívat programy a aplikace na PC nebo iPad, ve kterých má žák okamžitou zpětnou vazbu o správnosti svých odpovědí. Všechna probíraná témata jsou vyučována pomocí názorného příkladu ze života.
 

Otestovat si své znalosti v oblasti Anglického jazyka  můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / ANGLICKÝ JAZYK / PROCVIČOVÁNÍ

              anglina

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.