Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis je podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu, seznámení s rozmanitostí živé a neživé přírody, porozumění přírodním faktům a vztahům, jimiž jsou veškeré součásti přírodního celku jako systému propojeny. Učíme žáky pozorovat, poznávat a porovnávat jednotlivá fakta a informace, vytvářet a ověřovat hypotézy. Vyústěním získaných znalostí, schopností a dovedností je pochopení důležitosti znalosti přírodních zákonitostí a jejich využití jak ku prospěchu člověka jako jedince, lidstva jako celku, ale i důležitosti zachování rozličných přírodních procesů, jejich předvídání či ovlivňování.

Do předmětu Přírodopis jsou začleněna některá témata předmětu Výchova ke zdraví, který není vyučován jako samostatný předmět.

Zařazená témata:

  • Změny v životě člověka a jejich reflexe; 

  • Zdravý způsob života a péče o zdraví (ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy); 

  • Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (civilizační choroby, auto-destruktivní závislosti –patologické hráčství, práce s počítačem, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví,ochrana člověka za mimořádných událostí – živelné pohromy); 

  • Hodnota a podpora zdraví. 

 

2. Časové a organizační vymezení

Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. U žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ je časová dotace 2 hodiny týdně v 6. 7. a 9. ročníku, 1 hodina týdně v 8. ročníku. Z celkového počtu disponibilních hodin byly využity 2.

Časová dotace předmětu Přírodopis u dětí, které jsou vzdělávány podle ŠVP ZŠ - LMP je v 6., 7., 8. i 9. ročníku 2 hodiny týdně.  

Výuka probíhá v učebnách, veškeré laboratorní práce, mikroskopování a pozorování přírodnin probíhá vzhledem k těžkým fyzickým handicapům dětí pod přímým vedením s menší či větší dopomocí učitele, popř. asistenta pedagoga či vychovatelky. Samostatná příprava mikroskopickým preparátů a provádění dalších experimentálních činností náročných na jemnou motoriku vzhledem k většinovému postižení horních končetin a také zraku není možná. Rovněž samostatný odběr vzorků přírodnin v terénu či zhotovení zápisu a nákresu z pozorování je pro děti příliš obtížný či nemožný.

Přesto se naše škola snaží v maximální míře zajistit bližší kontakt s přírodou, a to prostřednictvím vycházek, exkurzí, návštěv záchranných static, zoologických zahrad, návštěvami přednášek odborníků, které pravidelně nabízí KC v Ostravě – Porubě, kde promítáním filmů či vyprávěním vlastních zážitků a zkušeností z terénu dětem přiblíží pro ně jinak nedostupné oblasti přírody.

Další kontakt s přírodou a také náplň průřezového tématu Enviromentální výchova realizujeme na pravidelných týdenních rehabilitačních pobytech formou projektů, s využitím dramaterapie, kolektivních her a soutěží. EV je rovněž realizována v průběhu celého školního roku dle plánu EV pro daný školní rok, s důrazem na dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti. Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: chemie – ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy, organické látky jako stavební kameny živých organismů, základní biochemické procesy fyzika – fyzikální podstata některých procesů a jevů – fotosyntéza, světelná energie, sluchové a zrakové čití, zeměpis –výskyt živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, Národní parky.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel vede žáky :

 - k vyhledávání, třídění, propojování a porovnávání informací, používání odborné terminologie a aplikaci poznatků v praxi

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- zadává úlohy tak, aby bylo možno použít více postupů

- umožní řešit problémové situace, konfrontace výsledků, obhajobu stanoviska - učí respektování názorů druhých

Kompetence komunikativní

Učitel:

- umožňuje skupinovou spolupráci, konfrontaci názorů, stanovisek žáků

- volí témata blízká běžnému životu, která v žácích podněcují různé asociace vhodné k vzájemné diskusi

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- vede k dodržování pravidel slušného chování

- pochopení nutnosti ochrany zdraví svého i druhých

Kompetence občanské

Učitel: - vyžaduje uplatňování pravidel ochrany ŽP, uvědomění si důležitosti čistoty ŽP pro tělesné i duševní zdraví každého jedince

 - předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a problémy životního prostředí

Kompetenci k práci

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s laboratorními pomůckami, přístroji a živými přírodninami

4. Průřezová témata
 
Ve vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – Přírodověda se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují tematické okruhy průřezových témat:
 
1. Osobnostní a sociální výchova - OSV - osobnostní rozvoj – rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a     sebepojetí. OSV má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Vztah OSV ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – Přírodověda je založen zejména na zdokonalování dovedností, týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých životních situacích, vztazích k lidem , světu a přírodě. Lze jej naplňovat prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, zdravému sebepojetí, seberegulaci a k udržení psychického zdraví – psychohygieně, komunikaci, mezilidským vztahům.
 
   2. Multikulturní výchova - MkV - kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita – umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Dotýká se mezilidských vztahů a zejména vzájemné tolerance mezi příslušníky různých národů a etnických skupin.
 
   3. Environmentální výchova -  EV - ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí – vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Propojení tématu se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět – Přírodověda poskytuje ucelený pohled na okolní prostředí. Učí se pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, utváří si vztah k životnímu prostředí, využívá přímých kontaktů 
s okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivńováním emocionální stránky osobnosti jedince.
 
   4.Mediální výchova -  MV - receptivní činnosti – vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti  - produktivní činnosti – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu. MV má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Propojení se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět – Přírodověda – je zejména na úrovni získávání informací o vlivu médií na každodenní život jednotlivce.
 
 
5. Práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 
Výuka předmětu Přírodověda u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
 
V předmětu Přírodověda učitel využívá u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami metody a pomůcky, které žákům umožní dosáhnout požadovaných vzdělávacích cílů. 
 
Žáci s PAS a ADHD

U těchto žáků se pracuje formou strukturovaného vyučování. Žáci mají vytvořeny individuální pracovní listy, které splňují hlavní zásady práce s žáky PAS a ADHD. Pracovní listy jsou doplněny názorným obrazovým materiálem a kartičkami.
 
Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností

U těchto žáků učitel využívá interaktivní tabuli spolu s individuálními pracovními listy, do kterých žáci vpisují klíčová slova a krátké věty. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány stejné metody a pomůcky jako u žáků s PAS.

 Žáci s tělesným postižením

U těchto žáků učitel využívá práci na PC s upravenou klávesnicí, ke psaní žáci používají psací pomůcky pro lepší uchop. Žáci vpisují klíčová slova do pracovních listů v elektronické nebo tištěné podobě. Pracovní listy jsou přizpůsobeny komfortu psaní (větší písmo, širší řádky).
 

Žáci s mentálním postižením 

Žáci pracují s individuálními pracovními listy, které obsahují menší množství textu. Texty a výuka je doplněna obrazovým materiálem a modely pro lepší názornost a porozumění.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Přírodopisu si můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / PŘÍRODOPIS / PROCVIČOVÁNÍ


obr     

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.