Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Cílem předmětu Informatika je seznámení žáků se základními pojmy v oblasti výpočetní techniky a poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností, nezbytných pro práci s informacemi a počítačem jako takovým. Na práci, využívající informační technologie, je u našich žáků kladen velký důraz. Handicapované děti mohou díky dobré znalosti práce s počítači snáze získat zaměstnání, nakupovat na internetu, plnohodnotně se zapojit do společenského dění, mohou získávat nové přátele i nové koníčky a neustále se vyvíjet a sledovat novinky z domova i ze světa. Žáci se seznamují s přenosem, uchováváním a zpracováváním informací, s možnostmi komunikace a prezentací výsledků vlastní práce. Pomocí počítače vyhledávat, ukládat, třídit informace.

Prostřednictvím praktických cvičení si rozvíjí algoritmické myšlení a jsou vedeni k systematickému přístupu při řešení problémů. Obsah výuky je koncipován tak, aby vzbudil u žáků snahu orientovat se ve světě informací, a to jak digitálních, tak tištěných, zpracovaných na textových i grafických editorech, uložených v celosvětové síti. Snahou je, aby žáci získané informace dokázali smysluplně interpretovat, aplikovat v reálných situacích za přispění dostupných hardwarových a softwarových prostředků. Žáci by si měli uvědomit možná úskalí, která vnáší do života komunikace s celosvětovou sítí, kladen je důraz zejména na hodnocení informaci z hlediska jejich věrohodnosti a pravdivosti.Žáci se zdokonalují v dovednosti práce s textovým, tabulkovým i grafickým editorem, přičemž v popředí je snaha o zvládnutí estetických, typografických i stylistických a jiných pravidel.

Zejména v dnešní přetechnizované době je zapotřebí, aby žáci byli schopni elektronicky vyplnit například životopis, různé žádosti a formuláře. Taktéž tvorbou vlastních www stránek a prezentací žáci uplatní své již získané znalosti, smysl pro estetickou stránku věci a v neposlední řadě počítačovou a funkční gramotnost.

Obsah předmětu Informatika je propojen s obsahy prakticky všech předmětů, neboť přístup k informacím je nezbytný pro veškerou výuku na naší škole. 

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět Informatika je vyučován v ŠVP ZŠ v 5.,6. a 9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně, pouze v 7. a 8.ročníku 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučování předmětu Informatika u žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ LMP probíhá od 6.-9.tř. v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně, v 5. ročníku 2 hodiny týdně.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- zadává úkoly, při nichž žáci získávají a zpracovávají informace z Internetu

- vytýčí společně s žáky cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při řešení problému

- zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- zadává problémové úlohy, při jejichž řešení si žáci rozvíjejí tvořivost

- vede žáky k zamyšlení nad názory druhých

- pracuje s chybou žáka jako s možností ukázky cesty ke správnému řešení

Kompetence komunikativní

Učitel:

- se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek

- vede žáky ke sledování současného technického vývoje a následně s žáky diskutuje o jeho významu, důležitosti

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci

- povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí

- zohlední ve výuce aktuální společenské dění

Kompetence občanské

Učitel:

- klade důraz na řádné dokončení úlohy a dodržení termínu odevzdání

- vyžaduje dodržování pravidel

Kompetence pracovní

Učitel:

- umožní prezentaci výsledků práce žáka

- zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby

- zajistí, že studijní materiály a kompenzační pomůcky jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství

- vede žáky k jejich budoucí profesní orientaci (při zohlednění jejich možností)

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova – OSV

Průřezové téma formuje žáky k zvládání vlastního chování, ke komunikaci s ostatními, upevňuje jejich postoj k vlastní osobnosti a respekt k jiným. Zabývá se žebříčkem hodnot a mravními rozměry lidského chování..

- sebepoznání a sebepojetí

- kreativita

Výchova demokratického občana – VDO

Průřezové téma formuje žáky k pochopení nutnosti pravidel, zákonů, dodržování lidských práv a svobod, rozvíjí disciplínu, ale i sebeúctu. Prohlubuje empatii a schopnost naslouchání jiným.

- občan, občanská společnost a stát

- formy participace občanů v politickém životě

- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – VMEGS

Průřezové téma vede k porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy, k zamyšlení se nad globalizací, pomáhá překonávat stereotypy a předsudky a podporuje pozitivní postoj k tradičním evropským hodnotám.

- Evropa a svět nás zajímá

- Objevujeme Evropu a svět

- Jsme Evropané

Multikulturní výchova – MKV

Průřezové téma učí žáky komunikaci a soužití s příslušníky jiných sociokulturních skupin, přijímat jejich práva, respektovat jejich zájmy, názory i vyznání.

- lidské vztahy

Environmentální výchova – EV

Průřezové téma umožňuje poznání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých koutech světa, vede k odpovědnému chování vůči přírodě a jejím zdrojům.

- základní podmínky života

- lidské aktivity a problémy životního prostředí

- vztah člověka k prostředí

Mediální výchova – MV

Průřezové téma umožňuje žákům komunikovat pomocí médií, využívat zdroje informací, zábavy i naplnit volný čas, utváří názor na různá mediální sdělení. Přispívá ke schopnosti pracovat v týmu a podřídit se názorům většiny.

- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

- stavba mediálních sdělení

- fungování a vliv médií ve společnosti

- tvorba mediálního sdělení

- práce v realizačním týmu

 

5. Práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 
Výuka předmětu Informatika u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
V předmětu Informatika využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody, techniky, vybavení a pomůcky, které žákům umožní dosahovat v co největší míře stejných výstupů jako jejich intaktní vrstevníci. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby naplnil v maximální možné míře svůj potenciál, zažíval pocit úspěchu a byl co nejlépe připraven pro další vzdělávání i praktický život.
 
Žáci s PAS a ADHD 


Učitel pracuje se strukturou vyučovací hodiny, využívá schémata, přehledy, pracuje s myšlenkovými mapami. Zadání úkolů respektuje zásady práce s dětmi s PAS. Zvýšená pozornost vzhledem ke specifikům v rozvoji sociálních dovedností je věnována i bezpečnosti na internetu.

Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností

Učitel se snaží o maximální názornost, využívá interaktivní tabuli, přehledy postupů. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány obdobné metody jako u žáků s PAS. Forma zadání úkolů: jednodušší, konkrétně formulovaná zadání, kontrola po krocích s cílem ujistit žáky, že porozuměli zadání a postupují správně. 


Žáci s tělesným postižením


Žáci mají k dispozici PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem, speciální myš pro žáky s DMO, individuálně jsou nastavovány softwarové ovládací prvky (rozlišení, rychlost pohybu myši, velikost kurzoru, ovládání myši klávesnicí, ...).  Žáci při některých úkolech pracují ve dvojicích s žáky s jinými diagnózami, čímž se u nich vytváří schopnost požádat o dopomoc a rozvíjet tak své komunikační dovednosti. 

Žáci s mentálním postižením


Těmto žákům připravuje učitel výukové materiály a zadání úkolů podle očekávaných výstupů pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Úkoly jsou členěny na krátké sekvence, využívají se schematické či obrázkové přehledy postupů, názorné příklady, hojné opakování základních postupů. Důraz je kladen na praktické ovládnutí dovedností. Zvýšená pozornost je věnována zásadám bezpečnosti na internetu.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Informatiky můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / INFORMATIKA / PROCVIČOVÁNÍ

pocitac      

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.