4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství 
 
 
1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Obsahem vyučovacího předmětu Občanská výchova je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova k občanství stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané  výstupy průřezových témat.
Cílem Ov je vzdělávat a vychovávat žáky v uvědomělé, sebevědomé, samostatné jedince, vážící si svých rodičů a přátel, tolerantní, mravních kvalit, zbavené rasistických předsudků, dobré vlastence / znalé principů fungování státní správy a samosprávy/, euroobčany / obeznámené se základy fungování a významu mezinárodních organizací/. Cílem je seznámit žáky s odbornými termíny souvisejícími se základním probíraným učivem, jejich vysvětlení, které by mělo vyústit v pochopení problému. Prostřednictvím exkurzí, školních výletů, rehabilitačních pobytů, škol v přírodě seznámit žáky s památnými, zajímavými místy našeho státu.
 
 
2. Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Občanská výchova je vyučován na 2. stupni: ZŠ v  7., 8. 9. roč. s pevně stanovenou časovou dotací – 1 vyuč. hod. týdně, v 6. ročníku 1 hodina týdně – využita k naplnění učebních osnov vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.
 
3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků
 
Kompetence k učení

Učitel:

- vede žáky k získávání  informací z různých zdrojů (denní tisk, internet, časopisy, odborná literatura, jiné texty)

- učí žáky shromažďovat a třídit informace dle důležitosti

- učí žáky reflektovat úspěšnost dosažení cíle

- naučí žáky klást otázky (k věci)
- seznamuje žáky s odbornými termíny souvisejícími s probíraným učivem

Kompetence k řešení problémů

Učitel: - ukazuje žákům cesty (možnosti) k řešení problémových životních situací(modelové situace)

- bere v úvahu náměty a zkušenosti žáků

- umožňuje pracovat (při zadávání problémových úkolů) s materiály a zdroji, v nichž si mohou žáci ověřit správnost svého řešení
 
Kompetence komunikativní

Učitel: - vede žáky k práci v komunitním kruhu (sdělovat si své pocity a názory) - umožňuje pracovat v týmech - dává žákům prostor pro utváření vlastních názorů - vede žáky k sledování aktuálního dění ve světě i v ČR  (vyhledávat aktuality i kuriozity a diskutovat o nich ) - využívá aktivizačních her a soutěží v různých probíraných tématech
 
Kompetence sociální a personální

Učitel:

- naučí žáky základním pravidlům slušného chování ( situační scénky), rozpoznat nevhodné, netolerantní chování lidí

- vede žáky k zvládání sociálních problémů v rodině, mezi partnery, ve škole

- vštěpuje žákům osobní a duševní hygienu v denním  životě

- vede žáky k sebepoznání a sebeúctě

- naučí žáky zdravě se stravovat a základům správného stolování

- vede žáky k samostatnosti

- naučí je hospodařit s penězi
 
 
Kompetence občanské

Učitel:


- vede žáky k dodržování povinností a uplatňování práv, k pochopení demokracie

- umožňuje žákům spolupodílet se na plnění „ Školní preventivní strategie “, vede žáky k prevenci sociálně - patologických jevů

- naučí žáky uplatňovat kladný přístup k přírodě a životnímu prostředí - naučí je chovat se šetrně ke kulturním památkám

- vede žáky k vhodnému využití volného času, k aktivní účasti na společenských - kulturních akcích školy

- vede žáky k dodržování tradic svátků i školních tradic

- upozorňuje na kladné vzory /historie i současnost /
 
Kompetence pracovní  

Učitel:

- vede žáky k plánování úkolů a postupů a jejich aplikaci v praktickém životě                   

- umožňuje diferencované výkony dle individuálních schopností žáků (vzhledem k jejich zdravotnímu postižení )

- vede k profesní orientaci (dle schopností a možností jednotlivých žáků )

- seznamuje žáky s nabídkou studijních oborů a pracovních míst pro žáky se 
 
 
 
4. Průřezová témata
 
Osobnostní a sociální výchova /OSV/

Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, žákovská skupina a stávají se jím běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na drobných vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Úzká je vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost, a to k Výchově k občanství. Konkrétně k tématům lidská setkání, vztahy  mezi lidmi, zásady lidského soužití  (Člověk ve společnosti) a podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj (Člověk jako jedinec). Všechna tato témata jsou v Osobnostní a sociální výchově vnímána jako samostatná. Osobnostní a sociální výchova klade důraz na získávání praktických dovedností spjatých s uvedenými tématy. Propojení se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví, která byla částečně integrována do předmětu Ov, je vhodné v tématech reflektujících sociální vztahy, komunikaci a rozhodování v běžných i vypjatých situacích. Osobnostní a sociální výchova tak může nápomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu i sociálnímu životu. Tematické okruhy průřezového tématu Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj žáků.                                                                                                                                                                      

Osobnostní rozvoj :

- sebepoznání a sebepojetí

- seberegulace a sebeorganizace

- kreativita

Sociální rozvoj:

- poznávání lidí

- mezilidské vztahy

- komunikace

- kooperace a kompetice

Morální rozvoj:

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti

- hodnoty, postoje, praktická etika
 
Výchova demokratického občana /VDO/

Průřezové téma Výchova demokratického občana má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci občanů na společenském a politickém životě demokratické společnosti.
 
Tematické okruhy průřezového tématu Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/

Důležitým prostorem pro realizaci daného průřezového tématu se stává obor Výchova k občanství, v jehož vzdělávacím obsahu se zdůrazňují sociální, ekonomické, právní a kulturní souvislosti v evropské a globální dimenzi.
 
Tematické okruhy průřezového tématu Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané
 
Multikulturní výchova /MV/

Kulturní diferenciace

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Environmentální výchova /EV/
 
Enviromentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k jeho aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technologickými a sociálními jevy s důrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. 
 
Tematické okruhy průřezového tématu Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí
 
 
Mediální výchova /MV/
 
Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality / věrohodnost zpráv a událostí – komunikativní reklamy/.
 
Tematické okruhy průřezového tématu Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality / receptivní činnosti/

K posílení globálního myšlení žáků a rozvoje evropské identity při respektování identity národní bude uskutečněno projektové vyučování, při kterém budou uplatněny následující mezipředmětové vztahy : Čj, Kd, Dv, D, Z, Př, Vv, Hv, Pč.  Projekt se uskuteční pod názvem : „Evropa a svět “.
 
 
 
5 Práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 
V předmětu Výchova k občanství využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody, techniky, vybavení a pomůcky, které žákům umožní dosahovat v co největší míře stejných výstupů jako jejich intaktní vrstevníci. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby naplnil v maximální možné míře svůj potenciál, zažíval pocit úspěchu a byl co nejlépe připraven pro další vzdělávání i praktický život.


Žáci s PAS a ADHD
Učitel pracuje se strukturou vyučovací hodiny, využívá schémata, přehledy, pracuje s myšlenkovými mapami. Zadání úkolů respektuje zásady práce s dětmi s PAS. Hodina má svou strukturu a dílčí úkoly jsou vizualizovány. Učitel se zaměřuje na co nejčastější  pozitivní hodnocení.

Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností
Učitel se snaží o maximální názornost, využívá interaktivní tabuli, přehledy postupů. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány obdobné metody jako u žáků s PAS. Kontrola po krocích s cílem ujistit žáky, že porozuměli zadání a postupují správně.

Žáci s tělesným postižením
Žáci mají k dispozici PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem, speciální myš pro žáky s DMO, individuálně jsou nastavovány softwarové ovládací prvky (rozlišení, rychlost pohybu myši, velikost kurzoru, ovládání myši klávesnicí, ...).  Žáci při některých úkolech pracují ve dvojicích s žáky s jinými diagnózami,

Žáci s mentálním postižením
Těmto žákům připravuje učitel výukové materiály. Úkoly jsou členěny na krátké sekvence, , názorné příklady, hojné opakování základních postupů. Důraz je kladen na praktické ovládnutí dovedností. Zvýšená pozornost je věnována zásadám bezpečnosti na internetu.

 

 Otestovat si své znalosti v oblasti Občanské výchovy můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / OBČANSKÁ VÝCHOVA / PROCVIČOVÁNÍ


vlajka                          znaky

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.