PROJEKT RESTART

            logo-esf-eu-msmt-opvk
 • Cílem projektu je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integrací do základních a středních škol. A to zejména v regionu Moravskoslezského kraje  s možnou diseminací do dalších sousedních krajů. Projekt je tedy zaměřen na zvýšení kompetencí v efektivním využívání ICT ve výuce u vedoucích a pedagogických pracovníků  napříč školou, na integraci ICT do výuky a do života školy. Partnerské školy, nositele inovací, se zapojují do sítě ICeMSK metodicky podpořené Inovačním centrem škol MSK. Takto budou sdílet inovace a příklady dobré praxe v regionálním školství. Vzdělávací aktivity budou kombinací blended learningu, vzájemného učení a výměny zkušeností mezi pedagogickými pracovníky. Aktivita pedagogických pracovníků bude podpořena mentoringem a používáním tabletů a notebooků, které školy v projektu pořídí a předají pedagogickým pracovníkům k využívání v procesu edukace (a to i po skončení projektu). 


  Projekt spočívá v přípravě  expertů-mentorů. Aktivity zahájilo zmapování současného stavu škol (např. pomocí nástroje Profil Škola21), sestavením strategického plánu s detailněji rozpracovaným výhledem zavádění ICT do výuky pro aktuální školní rok se školním koordinátorem projektu. Následně si zapojené školy pořídily dotyková mobilní zařízení. V takto připraveném prostředí probíhá vzdělávání dle individuálních potřeb pedagogických pracovníků při současném  využití digitálních učebních materiálů školy a dalších validních zdrojů ze vzdělávacích online komunit. Paralelně jsou vzděláváni metodici ICT, aby po skončení projektu mohli realizovat podporu pedagogických pracovníků v zapojených školách. 

  Cílem projektu je: 
  -podpořit cca 700 VeP a PP ZŠ a SŠ; 
  -jako finanční partnery zapojit  ZŠ a SŠ; 
  -realizovat cca 300 VP; 
  -metodicky vést cca 40 stáží; 
  -připravit 2 krajské konference vč. online přenosu; 
  -posílít síť ICeMSK o min.15 inovativních škol; 
  -vytvořit Inovační centrum škol MSK v Ostravě; 
  -zpřístupnit online výstupy ke sdílení. 

 • skoleni1  

   

 • skoleni2
 • Dne 5.11.2014 proběhla Krajská konference věnovaná ICT ve výuce:

 • Konference byla zaměřena na seznámení se  školami MSK, které využívají ICT pro podporu různých procesů, a to včetně výukového. Byly provedeny inspirativní ukázky reálných řešení.
  Konference poukázala na smysluplné využití tabletů při výuce, seznámila účastníky se zkušenostmi z ročního pilotování tabletů ve výuce 5. třídy. 
  Představila aplikace pro podporu rozvoje kognitivních schopností žáků s dyslexií. Aplikace fungující na tabletu, jež jsou pro školy zdarma, doplněné o encyklopedii a rady na téma dyslexie.
 • Následovala soutěžní přehlídka ICT projektů škol TOPík 2014, kde naše škola obsadila krásné druhé místo s projektem vedeným paní Mgr. Evou Čaplovou s názvem: Life Through Lenses: We Are Different but We Are All Equal
 • Odkaz na výsledky soutěže:
  • Life Through Lenses: We Are Different but We Are All Equal

   Sedmiměsíční mezinárodní projekt Life Through Lenses – We Are Different But We Are All Equal byl uskutečněn ve spolupráci se Základnou školou Samuela Cambela ve Slovenské Lupči . Cílem projektu byla podpora inkluze dětí s různým typem znevýhodnění, rozvoj vnímání osobní identity žáků a rozvoj transverzálních kompetencí: ICT dovedností a soft skills žáků. Sdílení fotografií na témata jim blízká a další projektové aktivity vedly žáky k přemýšlení nad tím, kým jsou, a porovnávání svých životních zkušeností se zkušenostmi spolužáků i žáků partnerské školy. Žáci si sami plánovali a organizovali projektové aktivity a učili se zacházet s novými ICT nástroji – učitelé fungovali pouze v roli poradců a mediátorů. Výběr z pořízených fotografií publikovali žáci na blogu projektu. V rámci projektu proběhly kromě pravidelných Skype konferencí i tři osobní setkání žáků. Projekt byl financován prostřednictvím grantu ACES.

   PREZENTACI O PROJEKTU NALEZNETE ZDE:

  Ve dnech 14.11. - 27.11.2014 byla zveřejněna výzva na nákup 15.konvertibilních notebooků, následně proběhlo výběrové řízení a zde je jeho výsledek:
  llllllllllll
  kkkkkkkk 


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.