Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Hudební výchova spadá spolu s Výtvarnou výchovou vzdělávací oblasti Člověk a umění. Navazuje na výuku hudební výchovy a výtvarné výchovy na prvním stupni. Z průřezových témat mají na hudební výchovu návaznost zejména osobnostní výchova, sociální výchova a multikulturní výchova. Hudební výchova umožňuje žákům rozvíjení hudebnosti, získání vztahů k hudbě a umění. Pomáhá také porozumět historii v hudebních souvislostech.Hudební výchova nabízí možnosti poznávání sebe sama v prožívání hudby tělem, svými city, dokáže probouzet v žácích přirozený rytmus a smysl pro hudbu. Žáci mohou zažít radost z vlastního pohybu, splynutí s hudbou formou poslechu, vyjádření hudby tělem, muziko terapeutickými disciplinami. Je kladen důraz na rozvíjení hudebnosti ve čtyřech směrech – zpěv, poslech, pohyb, a hra na jednoduché nástroje, zejména Orffovy.

Úkolem hudební výchovy je podporovat v dětech rytmus, cit pro hudbu, umět se citově uvolnit a vyjádřit. Žáci by měli zejména umět reagovat sami na sebe, své okolí pochopit složitost a komplexnost vztahů člověka člověku. Být tolerantní k projevům druhých. Cílem je umožnit žákům hlouběji porozumět zákonitostem hudebních jevů a umožnit v rámci výuky poznat hudbu jako komplex hudebních směrů, historických i současných jevů a proudů v hudbě. Dále také nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, spjaté s touto oblastí vědy. Žáci mohou zažít radost z vlastního objevování a poznatků.

Klademe důraz na praktické činnosti, vyjádření hudby pohybem, kresbou hlasem, hrou na hudební nástroj. Takto získané hodnoty, vědomosti a výsledky umět také vyhodnotit, vyvodit patřičný závěr. Volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující činnosti podporující samostatnost a tvořivost, realizují se pomocí skupinové práce, ale také samostatným projevem. Výchovně-vzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnosti žáků a jejich aktuální zdravotní stav.

V neposlední řadě směřujeme k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti komunikace, řešení problémů, city, empatie. Vedeme žáka k šetrnému chování se k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí. Při tvorbě učebních osnov předmětu fyzika vycházíme z individuálních potřeb žáků a respektování jejich postižení.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Hudební výchova je u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ vyučován ve všech ročnících 1 a 2. stupně s pevně stanovenou časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. Vyučování předmětu Hudební výchova u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP probíhá také v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a umění stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- zadává úkoly, při kterých žáci získávají a zpracovávají informace z různých zdrojů ( např. Internet, časopisy, knihovna, odborná literatura apod.)

- společně s žáky vytýčí cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při řešení problému

- se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- zařazuje do výuky činnosti, které rozvíjí u žáků tvořivost empatii a cit k hudbě a žáci sami směřují k objevům,

- vede žáky k zamyšlení nad názory a projevy druhých - umožní žákům pracovat s informacemi a zdroji, aby si mohli ověřit správnost svého jednání

- napomáhá žákům při pohybových činnostech

- vede žáky k šetrnému a správnému poznávání sebe sama

Kompetence komunikativní

Učitel:

- se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek

- vede žáky ke sledování vývoji současných hudebních trendů a následně s žáky o těchto diskutuje

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při společných úkolech, řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci

- povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí

Kompetence občanské

Učitel:

- vede žáky ke kladnému vztahu k hudbě, umění a hudební historii

- osvětluje možnosti využití hudby v komunikaci a soukromém životě

Kompetence pracovní

Učitel:

- zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby

- zajistí studijní materiály a kompenzační pomůcky, jež jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství vede žáky k jejich seberealizaci (při zohlednění jejich možností)

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova - OSV

Průřezové téma se zabývá jedincem a jeho individualitou. Nabízí možnost rozvoje jeho emocionálních vztahů, osobních postojů a dobrých mezilidských vztahů. Nabádá ke spolupráci, vzájemné komunikaci a případnému řešení konfliktů.

- rozvoj schopností poznávání

- kreativita - mezilidské vztahy

- komunikace

- kooperace a kompetice

Multikulturní výchova – MK

Průřezové téma učí žáky komunikovat a žít ve skupině lidí, řešit konflikty a spory, poznat různé úhly pohledu a pochopit, že všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazena jiné.

- lidské vztahy

Mediální výchova – MV

Průřezové téma má vytvořit kritický odstup od mediálních sdělení, schopnost vytvoření vlastního úsudku o událostech v současném hudebním světě, ale i selekci toho nejpodstatnějšího ve zpravodajství.

- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

- práce v realizačním týmu

 

5. Práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 
Výuka předmětu Hudební výchova u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
V předmětu Hudební výchova využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody a pomůcky, které žákům umožní dosahovat podobných cílů bez překážek jako u jejich vrstevníků. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby dosáhl co nejlepších výsledků ve vzdělávání a zažíval pocit úspěchu.
 
Žáci s PAS a ADHD


V hodinách jsou používány postupy strukturované výuky. Na začátku hodiny učitel vizualizuje časový harmonogram hodiny. Zadané úkoly učitel podporuje vzorovým příkladem. Výuka probíhá ve společné místnosti s možností vytvoření samostatného pracovního místa. 
 
Specifické poruchy učení


U žáků jsou rozvíjeny kognitivní funkce – hrubá a jemná motorika, zraková percepce. Používány jsou pracovní listy různé náročnosti podle potřeb a schopností dítěte.   U žáků s poruchami dyspraxie vytvoří učitel nácvik pro hudební techniky. 
 
Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností


U těchto žáků úkol podpořen vizualizací.
 
Žáci se tělesným postižením


U těchto žáků se využívá různého způsobu uvazování hudebního nástroje na ruce.
Nebo se volí vhodný typ hudebních nástrojů. 
 
Žáci s mentálním postižením


Tito žáci nepotřebují větší podporu v hodinách, pouze učitel vymezí delší prostor pro vysvětlení zadání úkolu.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Hudební výchovy můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / HUDEBNÍ

VÝCHOVA/PROCVIČOVÁNÍ 

 

log2               

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.