PROJEKTY 2013

1. Etická výchova bez bariér

 

logo - msmt

Poskytovatel dotace:

Projekt je realizován v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013

Obsah projektu:

Etická výchova bez barier je projekt určený pro zvýšení kvality vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti etické výchovy.  Projekt zvyšuje kvalitu vzdělávání prostřednictvím vzdělávacího obsahu, organizačních forem vzdělávání a také změnou sociálního klimatu ve škole. V rámci projektu bude organizována výuka formou projektových dnů. Pro žáky budou dále připraveny speciální pracovní listy s tematikou etické výchovy pro využití v běžných vyučovacích hodinách. Na konci projektu žáci připraví divadelní představení s tematikou etické výchovy.

Cíle projektu:

V období od 01/09/13 do  20/12/13 realizovat 4 projektové dny s tématikou etické    výchovy pro I. stupeň školy. 
V období od  01/09/13 do  20/12/13  realizovat 5 projektových dnů  s tématikou etické výchovy pro II. stupeň školy.
Připravit 50 pracovních listů s tématikou etické výchovy. 
Realizovat 50 vyučovacích jednotek na základě připravených pracovních listů. 
Realizovat jedno divadelní vystoupení s tématikou etické výchovy

Doba realizace: Od 01/09/13  do 31/12/13

Celkový rozpočet projektu: 57 500 Kč

etika1   etika2
etika3 etika4

 


 

 

2. Nácvik sociálních a komunikativních dovedností pro žáky s SVP

           logo-esf-eu-msmt-opvk

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.2.25/01.0037 

Název projektu:   Nácvik sociálních a komunikativních dovedností pro žáky se SVP

Stručný obsah projektu:

Projekt podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se SVP). Podpora je realizována pro cílovou skupinu žáků s Poruchami autistického spektra /PAS/, poruchami komunikačních schopností, ADHD, s kombinovaným charakterem postižení následujícími programy: - Nácviky sociálních a komunikačních dovedností, -Aplikace projektového vyučování do vzdělávání, - Realizace zážitkových vzdělávacích aktivit. Důvodem realizace projektu je snaha organizace žadatele poskytnout svým žákům vzdělávací standarty s eliminací jejich sociálního handicapu. Projekt je určen pro žáky a pedagogické pracovníky organizace žadatele. Realizací projektu bude možno pozitivně ovlivnit a rozšířit vzdělávací aktivity organizace žadatele. Stávající výuka bude doplněna o skupinové a individuální nácviky sociálních a komunikačních dovedností. Užívané formy vzdělávání budou doplněny o vyučování v projektech a zážitkové formy vzdělávání.

INFORMACE O PROJEKTU: Program neformálního vzdělávání pro děti se SVP

svp1   svp2

 


 

 

3. ACES

 

      aces1logo         

                                           

Organizace ACES byla založena v roce 2006 nadací ERSTE Stiftung ve spolupráci s Interkulturním centrem (Vídeň, Rakousko). V roce 2009 se zapojil do partnerství Včelí DOM (Bratislava, Slovenská republika). Organizace ACES vytvořila síť škol a usiluje o posílení aktivní participace mladých lidí a učitelů prostřednictvím výměny a mezinárodní spolupráce.

alt

Od 30/09/13 do 04/10/13 se naše škola  účastnila setkání učitelů a žáků zapojených do projektu ACES. Setkání se uskutečnilo v Bukurešti (Rumunsko).

ACES nabízí příležitosti pro mladé lidi ze střední a jihovýchodní Evropy rozvíjet přátelství přes hranice a účastnit se aktivně mezinárodních školních projektů. Program podporuje vytvoření středoevropského sítě škol. Cílem je podporovat dialog a spolupráci mladých lidí a vytvořit udržitelnou síť sdílení znalostí, vzájemného učení a inovací. Účastníci patnácti partnerských zemí společně pracují na tématech společného zájmu a mohou rozvíjet nové pohledy na regionální a evropské úrovni. Tématem cyklu ACES  2013/14, je: "Já a ostatní: Objevování rozmanitosti kolem a ve mně." ACES je iniciativou nadace ERSTE Stiftung a je koordinován Interkulturního centra ve spolupráci s organizací:  Včelí DOM.

aces1   aces2

Ve školním roce 2013/2014 budou žáci 8.A, 8.B a 9.A naší školy spolupracovat s žáky naší partnerské školy ZŠ Sama Cambela ve Slovenské Lupči na ACES projektu – Life Throught Lenses – Život skrz čočku.

Cílem projektu je podpora inkluze dětí s handicapem, poznání kultury a životního stylu žáků s odlišným pozadím žijících v jiné zemi a rozvoj komunikačních dovedností a sebepojetí žáků.

Žáci se podílí na projektu:

-          Přípravou fotografií na daná témata

-          Účastí v diskuzích a sebepoznávacích aktivitách

-          Účastí na videokonferencích

-          Někteří navštíví partnerskou školu ve Slovenské Lupče / budou provázet naše hosty po Ostravě

Bližší informace o aktivitách a výstupy projektu naleznete na blogu projektu.

Témata projektových fotografií:

Září – To jsem já

Říjen – To je moje ráno

Listopad – To je moje škola

Prosinec – Moje Vánoce

Leden – Nudím se…

Únor – To je můj víkend

Březen – Tak vidím svou budoucnost


Life Through Lenses: We Are Different but We Are All Equal


Sedmiměsíční mezinárodní projekt Life Through Lenses – We Are Different But We Are All Equal byl uskutečněn ve spolupráci se Základní školou Samuela Cambela ve Slovenské Lupči . Cílem projektu byla podpora inkluze dětí s různým typem znevýhodnění, rozvoj vnímání osobní identity žáků a rozvoj transverzálních kompetencí: ICT dovedností a soft skills žáků. Sdílení fotografií na témata jim blízká a další projektové aktivity vedly žáky k přemýšlení nad tím, kým jsou, a porovnávání svých životních zkušeností se zkušenostmi spolužáků i žáků partnerské školy. Žáci si sami plánovali a organizovali projektové aktivity a učili se zacházet s novými ICT nástroji – učitelé fungovali pouze v roli poradců a mediátorů. Výběr z pořízených fotografií publikovali žáci na blogu projektu. V rámci projektu proběhly kromě pravidelných Skype konferencí i tři osobní setkání žáků. Projekt byl financován prostřednictvím grantu ACES.


PREZENTACI O PROJEKTU NALEZNETE ZDE:

 


 

 

4. COMENIUS

 

logo naep

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci.

Cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách, poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály.

Obsah projektu:

Po dvou úspěšných mezinárodních projektech v rámci programu celoživotního učení Comenius jsme se rozhodli v souvislosti s projektem APA probíhajícím na škole další projekt Comenius úzce zaměřit na sportovní aktivity handicapovaných dětí a jejich inkluzi do mainstreamového prostředí a být jeho koordinátory. Z několika set evropských speciálních škol oslovených prostřednictvím platformy Etwinning vzešlo pět potenciálních partnerských škol z Německa, Francie, Polska, Švédska a Norska. Tři z nich se zúčastnily přípravné návštěvy, která se konala na naší škole 7. – 10. 2. 2012. Během této návštěvy byl projekt podrobněji rozpracován a byla připravena a podána společná žádost. Naši hosté měli také možnost seznámit se s naší školou a sportovními aktivitami, které jsou pro děti připravovány a zúčastnit se jednodenního lyžařského výcviku na monoski. Ostatní partneři se účastnili přípravné fáze prostřednictvím emailů a Skype konferencí. Společná žádost byla schválena a naše škola se pro následující dva školní roky stala koordinátorem projektu Comenius „Diversity and Inclusion in Sporting Activities“ – Diverzita a inkluze ve sportovních aktivitách, v rámci kterého budou moci žáci i učitelé nadále rozvíjet sportovní aktivity s důrazem na inkluzi a také se v průběhu mobilit seznámit s kulturou partnerských zemí, jejich systémem speciálního školství i organizací sportovních aktivit dětí se speciální vzdělávacími potřebami a také prezentovat své zkušenosti z této oblasti. Pro žáky představuje tento projekt jedinečnou příležitost vycestovat do zahraničí mimo klasické turistické destinace a využít v praxi oba cizí jazyky, které se ve škole učí. Zahajující schůzka projektu proběhla v listopadu 2012 v Balstě ve Švédsku, kde jsme se kromě plánování dalších aktivit mohli také seznámit s organizací vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve Švédsku. Další výjezd, tentokrát do Polska, bude už věnován přímo zimním sportům   a zúčastní se jej 10 žáků naší školy.


ŠVÉDSKO

V rámci nově schváleného projektu Comenius: Diverzita a inkluze ve sportovních aktivitách se skupina čtyř pedagogů naší školy ve dnech 13. – 17.  října 2012 zúčastnila zahajovacího setkání projektu v Balstě ve Švédsku. Kromě seznámení se s prací našeho partnera Aspen – jednotky pro děti s Aspergerovým syndromem, která je součástí základní školy v Balstě, jsme měli možnost navštívit také Fyrisskolan – střední odbornou školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Uppsale a Datatek poskytující podporu dětem s dyslexií a tak lépe poznat systém práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Švédsku.Neméně významnou náplní setkání byla také společná práce na podrobném plánování projektopvých aktivit.

comen1   comen2
comen3 comen4

POLSKO

Ve dnech 21.-25. 1. 2012 jsme se v rámci projektu Comenius „Diversity and inclusion in sporting activities“ zúčastnili setkání partnerů v Rybniku v Polsku. Naše výprava byla největší – 10 dětí a 9 pedagogických pracovníků – partnerské školy ze vzdálenějšího Norska, Švédska, Německa, a Francie vyslaly menší skupinky. Kolegyně z hostitelské školy připravily bohatý nejen sportovní program: děti si užily bruslení, lyžování v různých horských střediscích, sáňkování, plavání, soutěže, diskotéku, kulečník, jízdu na saních tažených koňmi i výbornou polskou kuchyni…  Během aktivit měly (a využívaly) příležitost komunikovat s žáky z partnerských škol. Pro některé to byla první příležitost využít angličtinu v praxi. Dospělí měli možnost se seznámit s organizací speciálního školství v Polsku a v rozhovorech s učiteli z partnerských škol získali mnoho podnětů pro svou další práci.
Postřehy dětí (některé přeložené z cizích jazyků):
„Zamiloval jsem se.“
„Oni mluví anglicky jenom někdy.“ (o Švédech)
„Myslíte, že mi rozuměli, když jsem nadával?“
„Jsem si poprvé zkusil lyže.“
„Na saních jezdí hodně rychle, protože je hodně těžký.“
„Paní učitelko, takové obrovské koblihy!“
„Do trychtýřéééé!“

polsko

 

comen5   comen6

NĚMECKO

Projektového setkání zaměřeného na letní sporty v německém Osnabrücku se ve dnech 7-12. června 2013 zúčastnila skupina čtyř žáků a čtyř pedagogů. Děti měly příležitost si vyzkoušet mnoho sportů a sportovních aktivit: rafty, lezení, plavání, vodní lyže, lukostřelbu, geocaching a také řadu míčových her. Společné ubytování s dětmi z partnerských zemí jim umožnilo prohloubit již dříve navázané kontakty a navázat nové a pokusit se využít své znalosti cizích jazyků. Své zážitky naši žáci sdíleli na blogu projektu.  Seznámili jsme se také se systémem vzdělávání žáků se speciálními potřebami v Dolním Sasku, navštívili jsme  naši partnerskou školu (zařízení pro děti s poruchami chování), speciální základní školu a druhý stupeň základní školy, kde jsou integrováni žáci se specifickými poruchami učení s podporou speciálních pedagogů přímo v hodinách. Jako vždy proběhla také schůzka koordinátorů projektu.
comen7   comen8
comen9 comen10

FRANCIE

Další setkání v rámci Comenius projektu se konalo ve dnech 15.-20.9. 2013 ve francouzském Bordeaux. Hostitelem byla Ecole Saint-Gabriel,  běžná základní škola, v jejímž rámci funguje jednotka Capucine pro žáky s mentálním postižením. Program připravený partnerskou školou byl zaměřen nejen na sportovní aktivity (míčové hry, pohybové hry, zumba, jízda na koni…) a na seznámení se se specifiky francouzské péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i na poznání regionu Bordeaux – navštívili jsme vinice a záliv Arcachon s chovem ústřic. Většina dětí cestujících v rámci projektů se již z předchozích mobilit znala a přátelské vztahy mezi nimi se přes rozdílnost jazyka, kultury i typu handicapu nadále rozvíjely . Na schůzce koordinátorů byly projednávány organizační záležitosti .
comen11   comen12
comen13 comen14

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.