Dějepis

Výstava Giganti doby ledové

V pátek 6.12.2019 se třídy 9.A, 8. a 6.B vypravily na výstavu s názvem Giganti doby ledové, které probíhá v Trojhalí Nová Karolina. Žáci měli možnost prohlédnout si zvířata z dávných časů ve skutečné velikosti. Výstava se nám moc líbila.

 

gig1   gig2   gig3


 


 

Stověžatá Praha

leo1  

leo2   leo3

V úterý 24.9. se třídy 6.B, 8. a 9.A společně vydaly na dvoudenní výlet za krásami našeho hlavního města a to vlakem Leo Express, který nám poskytl jízdenky zdarma. Za odborného výklady paní dějepisářky Evy Čaplové navštívili žáci nejen Pražský hrad a Karlův most, ale také například Staroměstské náměstí, srdce historického města s barokními budovami, gotickými kostely a středověkým orlojem, který každou hodinu odbíjí za doprovodu pohyblivých figur apoštolů.


leo4   leo5   leo6

V rámci prohlídky nechyběla ani  zastávku u Lennonovy zdi, na které se s odkazem na zpěváka John a Lennona od 70. let 20. století objevují nápisy a malby.  


leo7   leo8   leo9 
 

Exkurze do Památníku 2. světové války v Hrabyni a Muzeum Moravských bratří

Muzeum Moravských bratří a Letecké muzeum

20190905 095945   20190905 100247

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 se vydali žáci 8. třídy a 9.A do městysu Suchdol nad Odrou. První zastávka patřila Muzeu Moravských bratří, kde měli žáci možnost vidět život na Kravařsku před sto lety. Poté se přesunuli do nedalekého Leteckého muzea, které je specializováno na největší leteckou bitvu nad Moravou, která proběhla 17.12.1944 a později byla nazvaná jako "Krvavá neděle".

20190905 100731   20190905 110807   20190905 112448

Návštěva památníku 2.světové války v Hrabyni

Dne 4.9.2019 jsme navštívili Národní památník 2.světové války v Hrabyni. Seznámili jsme se s historií regionu, shlédli jsme bojovou techniku apod....

8.1   8.2
8.3 8.4

 

Muzeum Moravských bratří

1.11. se žáci 8.B vydali na dějepisnou exkurzi do Suchdola nad Odrou. Dvacet minut jízdy vlakem od Ostravy nás čekala dvě muzea: jedno z nich se věnuje historii Moravských bratří v našem regionu a jejich celosvětovému působení, druhé pak letecké archeologii 2. světové války. Nejvíce nás zaujaly mučící nástroje používané na napravení nekatolických poddaných a rekonstruovaná havarovaná stíhačka Focke Wulf 190, poskládaná z nalezených fragmentů.

Fotogalerii z akce naleznete: ZDE

                                       muzeumkolaz

 

Poznávací vycházka do centra Ostravy.

Vydali jsme se na dobrodružnou výpravu do centra Ostravy, kde jsme pátrali po památkách ,stavbách a zajímavých místech.

Seznámili jsme se s nimi na obrázcích v prvouce a našim úkolem na vycházce bylo najít je v centru města.

Nejvíce se nám líbila vyhlídka z radniční věže.

ostrava 2   ostrava 1
ostrava 3 ostrava 4

 


 

Muzeum Moravských bratří

1.12. se žáci 8.B vydali na dějepisnou exkurzi do Suchdola nad Odrou. Dvacet minut jízdy vlakem od Ostravy nás čekala dvě muzea: jedno z nich se věnuje historii Moravských bratří v našem regionu a jejich celosvětovému působení, druhé pak letecké archeologii 2. světové války. Nejvíce nás zaujaly mučící nástroje používané na napravení nekatolických poddaných a rekonstruovaná havarovaná stíhačka Focke Wulf 190, poskládaná z nalezených fragmentů.

Fotogalerii z akce naleznete: ZDE

                                       muzeumkolaz

 

Můj vztah k dějepisu

 

 

Dějepis je velmi poučný a pro mne má velký význam. V hodinách dějepisu se vždy děje něco napínavého. Dějiny naší planety a lidí jsou moc vzrušující.Vynálezy, zemědělství, to všechno se musíme naučit, abychom věděli, že naši předkové byli velmi vynalézaví a bystří. Je zajímavé, jak uměli naložit s tím, co měli. Díky nim jsme dnes tady, a proto mám dějepis tak rád. Dozvěděl jsem se, že každá věc má svou historii - minulost. Naše planeta je nádherná a zajímavá, máme se pořád co učit.

 

Martin Krečmer, 6. tř.


 

 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Cílem předmětu je kultivování historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti, a které se promítly do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen zejména na moderní dějiny, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. K pochopení historických dějů a jevů je nutné rozvíjet časové a prostorové představy žáků. Je třeba vést žáky k poznání, že historie není uzavřenou minulostí, ale její důsledky nás provázejí v současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k dějinám regionu, znalost osobností i památek. Při práci s dětmi je důležitý individuální přístup a přiměřené tempo při probírání nové látky. Práce s mapou je pro žáky velmi obtížná, vyžaduje nápomoc pedagoga. Důležité je používání vizuálních, ale i prostorových pomůcek (kartičky, tabulky, obrázky). Vhodné jsou manipulace doplňováním, vyhledáváním, spojováním, zaškrtáváním jednotlivých pojmů. Opakování učiva je třeba naplánovat s náležitou přehledností požadavků a ověřením porozumění zadání. Alternativou zkoušení mohou být dějepisné soutěže a kvízy.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět Dějepis je vyučován na II. stupni Základní školy od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 2 vyučovací hodiny za týden. V 9. ročníku je využita 1 disponibilní hodina. Časová dotace předmětu Dějepis u dětí, které jsou vzdělávány podle vzdělávacího programu ZŠ LMP je na II. stupni od 7. do 9. ročníku 1 hodina týdně. Vyučovací hodina Dějepisu může být realizována v počítačové učebně za použití internetu, nebo i mimo areál školy návštěvou muzea, galerie či výstavy. Informace mohou být čerpány z různých zdrojů, např. promítání filmů s historickou tematikou.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

učitel:

- vyhledává a třídí informace o probíraných oblastech

- seznamuje žáky s běžně užívanými termíny a uvádí je do souvislostí

- vytváří pozitivní vztah k učení

- klade důraz na porozumění při práci s historickým materiálem

- rozvíjí zájem žáků o současnost a minulost vlastního národa

Kompetence k řešení problémů

učitel:

- vnímá nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji a přemýšlí o jejich příčinách

- získává orientaci v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních i ekonomických faktech tvořících rámec každodenního života

- při řešení problémů objevuje spojitosti s historií

- hledá paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnává je v evropském a celosvětovém měřítku

Kompetence komunikativní

učitel:

- uplatňuje vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a k přiměřenému obhajování práv

- vyjadřuje své názory na společenské dění

- vede žáky k odolnosti vůči myšlenkové manipulaci

- umí naslouchat a porozumět argumentaci druhých

- formuluje a vyjadřuje myšlenky v historicky logickém sledu

Kompetence sociální a personální

učitel:

- chápe potřebu spolupráce se spolužáky při řešení určitého úkolu

- je odpovědný za kvalitu společné práce

- uvědoměle přijímá určité role ve skupině

- vytváří příjemnou atmosféru v kolektivu

- má ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi

Kompetence občanské

učitel:

- přijímá základní principy na kterých spočívají zákony a společenské normy

- formuje úctu žáků k vlastnímu národu a rozvíjí respekt ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i společenství

- aktivně zapojuje žáky do kulturního dění

- má schopnost vcítit se do situace jiného člověka, příp. osobnosti známé z historie

Kompetence pracovní

učitel:

- využívá znalostí a zkušeností získaných při výuce historie v zájmu rozvoje každého žáka a v přípravě na budoucí povolání

- vede žáky k ochraně kulturních a společenských hodnot

- chápe podstatu, cíl a riziko povolání

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

Hodnoty, postoje, praktická etika - vlastní a cizí postoje a hodnoty, jejich projevy v chování lidí zejm. za 2. světové války (holocaust, …)

Výchova demokratického občana

Občan, občanská společnost a stát - stoletá válka, vznik USA – Listina základních práv a svobod, občanská práva, revoluční rok 1848, sjednocení Evropy, mezinárodní organizace, totalitní režimy, rasismus, holocaust, ideologie, občanská společnost

Formy participace občanů v politickém životě - volební systém, formy vlády, vznik Československa

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie, despocie, tyranie, řecký městský stát, Velká Francouzská revoluce, Napoleonova vojenská diktatura, politické změny po 1. světové válce, 2. světové válce, na přelomu 80. a 90. let, ústavy, zákony

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá - kulturní odkaz starověkých států, zvyky a tradice jednotlivých národů, objevné plavby

Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace, starověké státy, stěhování národů, formování evropských států, křížové výpravy, mírové poselství Jiřího z Poděbrad, osvícenství, uspořádání světa po jednotlivých válkách, vznik SN, integrační proces EU

Multikulturní výchova

Kulturní diference

- člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky

– kalokaghatia v Řecku

Lidské vztahy

- náboženství, sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, stereotypy katolické církve, husitství, poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita

Etnický původ

- rovnocennost etnických skupin, Islámský svět, rasová diskriminace, otrokářství, antisemitismus

Princip sociálního smíru a solidarity

- diskriminace, předsudky vůči etnickým skupinám za 2. světové války a otázka lidských práv

Environmentální výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

- průmyslová revoluce, demografický vývoj, vynálezy a objevy

Mediální výchova

Fungování a vliv médií ve společnosti

- vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy (propaganda, vliv politiky na média,..)

 

5. Práce s dětmi s podpůrnými opatřeními 

Výuka předmětu Dějepis u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
V předmětu Dějepis využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody práce, materiály a pomůcky, s cílem umožnit žákům dosahovat obdobných cílů jako jejich vrstevníci bez handicapu. Tato opatření by měla napomoci k tomu, aby žáci dosahovali co nejlepších výsledků ve vzdělávání, rozvíjeli také měkké dovednosti uplatnitelné v mnoha jiných oblastech a měli možnost zažívat úspěch a radost z práce.
 
Žáci s PAS a ADHD


Struktura pracovní hodiny respektuje specifické potřeby žáků s PAS. Jsou využívány myšlenkové mapy, přehledy, časové osy, filmový, mapový a obrazový materiál; pro větší názornost a aktivizaci žáků jsou využívány výukové materiály na interaktivní tabuli.  Pracovní listy, se kterými žáci pracují, splňují zásady práce s dětmi s PAS. 


Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností


U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány stejné metody jako u žáků s PAS. Ve zvýšené míře je využíván názorný materiál: přehledy, obrázky, mapový materiál a video ukázky k probíranému učivu. Texty, se kterými žáci pracují, jsou kratší, strukturované, s jednodušší slovní zásobou, jednoduše formulovanými dotazy.

Žáci s tělesným postižením


Pracovní listy jsou upraveny tak, aby měli žáci dostatečný prostor na psaní odpovědí (větší velikost písma, řádkování, ...); možno je využívat také práce na PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem. Na psaní využívají žáci psací pomůcky upravené pro lepší úchop. Žáci při některých úkolech pracují ve dvojicích či skupinkách s žáky s jinými diagnózami, čímž se u nich podporuje schopnost požádat o fyzickou dopomoc. 

Žáci s mentálním postižením


Těmto žákům připravuje učitel výukové materiály podle očekávaných výstupů žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Tyto materiály obsahují menší množství textu, jsou jasně strukturovány, doplněny obrázky, přehledy a jiným názorným materiálem. Jsou využívány materiály určené pro interaktivní tabuli pro větší aktivizaci žáků.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Dějepisu můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / DĚJEPIS / PROCVIČOVÁNÍ


pyramidy       

 


 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.