Matematika

Finanční gramotnost

Dne 18.12. a 19.12.2019 proběhla v naší třídě netradiční výuka matematiky. Žáci si připravili tři obchůdky (hračkářství, potraviny a spotřební zboží) a učili se kupovat, třídit peníze, správně vracet a také procvičovali odhad cen. Jejich tipování jsme poté ověřili skutečným nákupem v kamenném obchodě.

fg1   fg2
fg3 fg4


 

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY

Dne 19.2.2019 proběhlo v sedmé třídě projektové vyučování matematiky. Cílem bylo naučit žáky s minimálními výstupy správně odhadnout cenu vybraného sortimentu, ověření ceny výpočtem a překontrolování vrácených peněz. A jak nám to šlo???

fm1   fm2
fm3 fm4

Celou fotogalerii naleznete: ZDE


 

KULINÁŘ - FINANČNÍ GRAMOTNOST

Dne 2.května 2018 jsme se s dětmi z Kulináře vypravili do obchodu. Děti měly za úkol odhadnout a následně zjistit skutečnou cenu vybraných potravin. Dětem se činnost velmi líbila a ani nepoznaly, že se učí... Za odměnu si mohly vybrat jakoukoli sladkost do 20,-Kč. Důležité bylo ukázat dětem, jaká je skutečná hodnota potravin, s nimiž se dnes a denně setkávají a konzumují je.

kul1  

kul2

kul3 kul4

CELOU FOTOGALERII Z AKCE NALEZNETE: ZDE

 


 

 

Projektový den "Základy finanční gramotnosti"

Žáci v rámci projektového dne navštívili různé obchody v okolí školy. Zjišťovali, jaké druhy zboží se v těchto obchodech prodávají. Každý žák dostal peněžní částku, za kterou si musel vybrat zboží, samostatně zaplatit a vše překontrolovat.

Po návratu do školy plnili žáci další úkoly např.:

-zjišťovali a doplňovali cenu jednotlivého zboží

-zjišťovali a vypočítávali sumu peněz v peňežence

-vypočítávali sumu různých nákupů atd.....

fin gr1

fin gr

fin gr5  

fin gr6
fin gr2 fin gr3

 
 

Naše matematika a fyzika

 

Matematika je dobrá,

když nás to učí paní Petra.

Naučí nás nové věci,

nová čísla nám vysvětlí.

A my máme radost přeci.

 Přísná sice trochu je,

ale legraci s ní každý zažije.

Geometrii ovládá,

občas s námi trochu zamává.

 Fyziku nás má

a pokusy s námi dělá.

Nové věci nám vysvětlí,

pokusy děláme

a radost z toho máme.

Jirka Dudek a Marek Dojcsar

 


 

 

 

 

Projektový den - FINANČNÍ GRAMOTNOST

V pondělí  5. ledna 2015 proběhl na naší škole projektový den, který byl zaměřený na finanční gramotnost. Protože se jednalo o první projektové vyučování tohoto typu, zaměřili jsme se na základní informace o českých i zahraničních bankovkách a penězích všeobecně. Žáci se seznámili s podobou peněz, které si mohli prohlédnout i ve skutečnosti. Zjistili si základní informace o osobnostech, které jsou vyobrazeny na českých bankovkách. Starší žáci si vytvořili dokonce návrhy na vlastní bankovky. Podstatnou částí projektového dne bylo vyzkoušet si nákup v obchodě či v cukrárně. Ne všichni žáci tento úkol zvládli bez chybičky, ale příště už budou zase zkušenější.

fin1   fin2

FOTOGRAFIE Z PROJEKTOVÉHO DNE NALEZNETE ZDE: ( uživatel: ukrajinska, heslo: ukrajinska) KLIKNI

logfg       Projektový den - Finanční gramotnost 5.1.2015  

  

 

UČIVO:

PROBÍRANÉ UČIVO:

Učivo 1.ročníku

Čísla a početní operace do 20

číselné řady, zápis čísel na číselné ose, rozklady čísel, porovnávání čísel

sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a prostoru

základní útvary v rovině

základní útvary v prostoru

Učivo 2.ročníku

Čísla a početní operace počítání do 20 s přechodem přes 10

přirozená čísla v oboru do 100 - numerace  

násobilka   

Závislosti,vztahy a práce s daty   

posloupnost přirozených čísel   

porovnávání přirozených čísel   

sčítání odčítání dvojciferných čísel   

práce s papírovými bankovkami a mincemi   

zaokrouhlování   

Geometrie v rovině a prostoru   

Úsečka, základní útvary v rovině, tělesa

Učivo 3.ročníku

Čísla a početní operace   

násobení a dělení do 100   

užívání závorek v příkladech se dvěma početními výkony   

přirozená čísla v oboru do 1000 - numerace   

určování stovek, desítek , jednotek   

orientace na číselné ose     

zaokrouhlování   

písemné sčítání a odčítání se zkouškou   

Závislosti, vztahy a práce s daty   

Hodiny – hodina, minuta, sekunda   

Geometrie v rovině a prostoru   

geometrické útvary   

geometrická tělesa   

osová souměrnost   

obvod, obsah   

Úsečka

Učivo 4.ročníku 

Závislosti, vztahy a práce s daty   

přirozená čísla v oboru do 10 000,numerace   

orientace na číselné ose   

Porovnávání a zaokrouhlování čísel   

písemné sčítání a odčítání se zkouškou   

slovní úlohy   

Čísla a početní operace   

násobení a dělení číslem 20,30 až 90 do 1000   

Násobení a dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným   

Geometrie v rovině a prostoru   

vrcholy, strany   

polopřímka   

Obvody   

Učivo 5.ročníku   

Číslo a početní operace   

obor přirozených čísel   

zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa   

násobilka   

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly   

písemné algoritmy početních operací   

přirozená čísla v oboru do 1 000 000     

čtení, psaní, porovnávání, zaokrouhlování   

početní operace čísel do 1 000 000   

využití vlastností početních výkonů   

odhady a kontroly výpočtů   

přirozená čísla přes milión - čtení, psaní, porovnávání čísel  

zlomky - čtení, psaní, porovnávání zlomků  

sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem  

desetinná čísla - psaní a čtení desetinných čísel, porovnávání, zaokrouhlování  

Závislosti, vztahy a práce s daty, diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády  

Geometrie v rovině a v prostoru  základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec; délka úsečky; jednotky délky a   jejich převody, číselné a obrazové řady  magické čtverce

Učivo 6.ročníku

Aritmetika 

Přirozená čísla  

Desetinná čísla řádu desetin a setin

Úhel a jeho velikost

Osová souměrnost

Trojúhelník

Objem a povrch kvádru a krychle

Učivo 7.ročníku

Zlomky a operace s nimi

Celá, racionální čísla

Procenta

Úroky

Shodnost trojúhelníku, středová souměrnost

Čtyřúhelníky, hranoly

Učivo 8.ročníku

Druhá mocnina a odmocnina

Pythagorova věta

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Výrazy

Lineární rovnice

Základy statistiky

Číselné a logické řady

Kruh, kružnice, válec

Konstrukční úlohy

Učivo 9.ročníku

Lomený výraz

Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli

Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

Funkce

Podobnost

Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku

Jehlan, kužel, koule

Základy finanční matematiky


 

 
Charakteristika předmětu Matematika 
 
1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
 
Vzdělávací oblast matematika a její aplikace prolíná celým základním vzděláváním od I. do 9. ročníku. Je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Rozvijí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť‘, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost.  Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě, umožňuje získávat matematickou gramotnost a logické myšlení a tím vytváří předpoklady pro další možné úspěšné studium. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů. 
 
Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 
1/ Číslo a proměnná 
2/ Závislosti, vztahy a práce s daty 
3/ Geometrie v rovině a v prostoru 
4/ Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
 
Tyto okruhy jsou zapracovány do tematických celků v jednotlivých ročnících. 
 
 
2. Časové a organizační vymezení předmětu
 
Předmět matematika je vyučován v 1. – 9. ročníku. V matematice bylo využito  5 disponibilních hodin.
 
          ZŠ – ročník   počet hodin   
1. ročník 5 hodin       6.ročník    4 hodiny 
2. ročník 5 hodin       7.ročník    4 hodiny 
3. ročník 5 hodin       8.ročník    4 hodiny 
4. ročník 5 hodin       9.ročník    4 hodiny 
5. ročník 5 hodin   
 
3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků
 
Kompetence k učení 
Učitel: 
- vybírá úlohy, které vedou k využívání vhodných způsobů, metod a strategií pro řešení úloh
-  zadává vícekrokových úloh, které vedou k plánování, diskusi a zdůvodňování
- vede žáky k používání a přiřazování pojmů a symbolů
- vede žáky k hledání, vysvětlování a nápravě chyb
- využívá práci s textem a dohlíží na čtení textu s porozuměním
- uplatňuje metody kritického myšlení
 
Kompetence k řešení problému 
Učitel: 
- uplatňuje zadávání problémových úloh, modelových situací vedoucích k hledání vlastního úsudku a odhadu
- podporuje hledání podstaty problému / analýza/, hledání příčin, logiky, dávání věcí do souvislosti / syntéza /
- vede žáky k objevování různých variant řešení 
- podporuje hledání a nápravy chyb, ověřování si správnosti výsledku
- uplatňuje kladení cílených otázek, odpovědi na zadané otázky, diskusi
 
 
Kompetence komunikativní 
Učitel:  
- podporuje vyjadřování a formulace myšlenek a názorů v logickém sledu, stručné a jasné vyjadřování 
- vede žáky k obhajobě vlastního (žákova) názoru na základě věcných argumentů
- uplatňuje aktivity vedoucí k porozumění různým typům textu
- vede k tvorbě a formulaci vlastních úloh
- podporuje stručné a jasné zdůvodňování žákova  tvrzení a vysvětlování postupu či  hledání chyb
- uplatňuje kooperativní metody a metody kritického myšlení
 
Kompetence sociální a personální 
Učitel: 
- uplatňuje takové aktivity, které vedou k simulaci životních situací
- vede žáky k uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu
- vede žáky k sebehodnocení, přijímání kritiky a pochvaly
 
 
Kompetence občanské 
Učitel: 
- využívá úlohy, které řeší pracovní a společenské vztahy
- vede žáky k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti
 
Kompetence pracovní
Učitel: 
- zadává problémové úlohy ke cvičení vytrvalosti a systematičnosti
- vyžaduje dodržování pravidel, termínů, vede k výchově k zodpovědnosti
- zadává úlohy s podnikatelským zaměřením
- zadává úlohy zaměřené na volbu povolání
- uplatňuje takové aktivity, které vedou k plánování, hodnocení a sebehodnocení
- vede žáky k samostatnosti v práci
 
 
 
 
4. Průřezová témata
 
 Osobnostní a sociální výchova 
 
Charakteristika průřezového tématu ve vztahu k matematice
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v Matematice akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.
 
 
Přínos Matematiky k průřezovému tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma v matematice: 
 • vede žáky k porozumění sobě samému a druhým 
 • uplatňuje takové aktivity, které napomáhají k zvládání vlastního (žákova) chování
 • přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 
 • rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 
 • utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 
 • umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů) 

 

 • formuje studijní dovednosti 
 • podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny
 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma v matematice: 
 • pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým 
 • vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 
 • vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 
 • přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 
 • napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování
Tematické okruhy průřezového tématu v matematice: 
 
Osobnostní rozvoj  
Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium  Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 
Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení 
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 
Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
 
Sociální rozvoj  
Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a
organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
 
Morální rozvoj 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci 
 
 
 
 
5. Práce s žáky s podpůrnými opatřeními

Výuka předmětu Matematika u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
V předmětu Matematika využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody a pomůcky, které žákům umožní dosahovat podobných cílů bez překážek jako u jejich vrstevníků. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby dosáhl co nejlepších výsledků ve vzdělávání a zažíval pocit úspěchu.
 
 • Žáci s PAS a ADHD
Učitel pracuje se strukturou vyučovací hodiny.  Práce s myšlenkovými mapami.  Žáci mají vytvořené individuální pracovní listy, které splňují hlavní zásady práce s dětmi s PAS.  Učitel využívá a tvoří výukové kartičky. 
 • Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností
Žáci pracují s jednoduššími texty. Učitel využívá interaktivní tabuli a dotykový počítač. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány stejné metody jako u žáků s PAS. Forma zkoušení je přizpůsobena konkrétním potřebám dětí. Je více zaměřena na písemnou formu než na ústní. Zadané úkoly jsou podpořeny obrázky pro větší porozumění. Výuka bude také obohacena o výukové programy na PC.
 • Žáci s tělesným postižením
Učitel využívá práce na PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem. Na psaní využívají žáci psací pomůcky upravené pro lepší úchop. Při doplňování výsledků při sčítání, odčítání, násobení a dělení mohou žáci využívat kartičky s čísly. Učivo geometrie je individuálně řešeno podle diagnózy žáka. Při tvorbě pracovních listů používá učitel větší písmo a barevné rozlišení. Pracovní listy také obsahují menší množství textu. Žáci pracují ve skupinách s žáky s jinými diagnózami, čímž se
u nich vytváří schopnost říct si o fyzickou pomoc. Zároveň sami procvičují dovednost sebeprezentace. 
 • Žáci s mentálním postižením
Těmto žákům připravuje učitel pracovní listy podle očekávaných výstupu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Volí menší množství textu, větší písmo a barevné rozlišení pro lepší orientaci. Slovní úlohy jsou podpořeny obrázky pro větší srozumitelnost. Žáci pracují ve skupinách, aby se procvičili ve spolupráci a komunikaci. Při své práci využívají výukové pomůcky (násobkové řady, převody jednotek, vzorce do geometrie, prostorové útvary atd.).

Otestovat si své znalosti v oblasti Matematiky si můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / MATEMATIKA / PROCVIČOVÁNÍ


m1

 


 

 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.