Fyzika

Exkurze do Památníku 2. světové války v Hrabyni

I letos absolvovaly deváté ročníky již tradiční dějepisnou exkurzi do Památníku 2. světové války.

Nejprve jsme si prohlédli (a prolezli) vojenskou techniku vystavenou v areálu a pak jsme zamířili na edukační program. Ten byl věnován budování československé armády za 1. republiky a pomohl nám udělat si obrázek o tom, nakolik jsme byli na konflikt s Německem připraveni. Také jsme si mohli zblízka prohlédnout výzbroj a výstroj a vyzkoušet si helmy používané v tomto období. S překvapením jsme zjistili, že v nich vojáci museli mít dost těžkou hlavu.

Samotným památníkem nás provedl průvodce. Z některých částí expozice nám nebylo veselo, ale uvědomili jsme si spoustu věcí, o kterých jsme sice ve škole slyšeli, ale v prostředí památníku byly mnohem jasnější a silnější. 

collage-2018

 

MALÝ SVĚT TECHNIKY U6

Dne 14.6. navštívili žáci devátých tříd expozici Malého světa techniky v objektu U6. V prostředí starých Vítkovic měli příležitost si ověřit na exponátech mnoho fyzikálních jevů a zákonů, o kterých se v hodinách fyziky učili, seznámit se s historií průmyslu v regionu i si vyzkoušet simulátory řízení různých dopravních prostředků.

Fotogalerie: ZDE

u6


 
 

Návštěva Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic

Třídy 7.A, 7.B a 8. třída zúčastnily interaktivní výstavy Od parního stroje po současnost v Dolní oblasti Vítkovic.

1 2
mezera
3 4

 

 

 

 


 

 

 

 

 

UČIVO:

PROBÍRANÉ UČIVO:

Učivo bude probíráno v souladu se ŠVP Berlička, učivo LMP kopíruje učivo ZŠ , avšak je probíráno jednodušší formou a v menším rozsahu.

6.ROČNÍK

Těleso a látka

Vlastnosti látek – laboratorní práce

Gravitační pole

Síla, měření síly, práce se siloměrem

Měření siloměrem – laboratorní práce

Pohyb částic látky, částicová stavba látek, atomy a molekuly Veličiny a jejich měření

Elektrické vlastnosti látek

Magnetismus, magnetické pole Země

Délka, jednotky délky

Měření délky- laboratorní práce

Objem, jednotky objemu

Měření objemu pevného tělesa – laboratorní práce

Hmotnost, jednotky hmotnosti

Měření hmotnosti tělesa – laboratorní práce

Hustota, výpočet hustoty

Čas, jednotky času

7.ROČNÍK

Pohyb tělesa

Rychlost tělesa – laboratorní práce

Síla, skládání sil

Měření síly – laboratorní práce

Posuvné účinky síly

Newtonovy pohybové zákony

Otáčivé účinky síly

Rovnovážná poloha páky – laboratorní práce

Deformační účinky síly

Tření

Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův zákon, hydrostatický zákon, Archimedův zákon

Určení objemu pevného tělesa – laboratorní práce

Mechanické vlastnosti plynů, přetlak, podtlak, vývěva, kompresor

Světelné jevy, odraz a lom světla, čočky, vlastnosti oka

Zobrazení rozsvícené svíce rovinným zrcadlem- laboratorní práce

8.ROČNÍK

Práce, výkon

Výpočet výkonu – laboratorní práce

Polohová a pohybová energie

Vnitřní energie, teplo

Tepelná výměna – laboratorní práce

Změny skupenství

Elektromagnetické jevy

Elektrický náboj, elektrické pole

Zákony elektrického proudu v obvodech

Elektrický obvod, proud – laboratorní práce

Elektrické napětí, odpor

Sériové a paralelní zapojení spotřebičů – laboratorní práce

Elektrická práce, výkon

Reostat – laboratorní práce

Zvukové jevy

Meteorologie

9.ROČNÍK

Elektromagnetické jevy

Stejnosměrný elektromotor – laboratorní práce

Elektromagnetická indukce – laboratorní práce

Střídavý proud, alternátor,  transformátory

Alternátor – laboratorní práce

Rozvodná el. síť, elektrárny, vliv na životní prostředí

El. proud v kapalinách a plynech

Podstata vedení el. proudu v kapalinách – laboratorní práce

El. proud v polovodičích

Jaderná energie, štěpení a slučování jader, jaderná energie

Elektromagnetické vlny a světlo

Odraz světla, zrcadla – laboratorní práce

Země a vesmír

Sluneční soustava, pohyb planet, galaxie

Hvězdy


 

ZLEPŠI SI TECHNIKU


Svět techniky v trochu jiném světle přiblížila žákům 8. a 9. třídy Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Pro všechny návštěvníky byly připraveny ukázky toho, čím se univerzita zajímá, žáci si mohli pod dohledem odborných pracovníků a studentů vyzkoušet některé technické postupy a experimenty.

V rámci tohoto programu se žáci zúčastnili science show známého popularizátora vědy britského původu Michaela Londesborougha, která svým zajímavým a zábavným pojetím zaujala všechny přítomné.

 


 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a zeměpisem do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na výuku matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy na prvním stupni. Z průřezových témat mají na fyziku návaznost zejména environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova. Fyzika umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních jevů a procesů, umožňuje v rámci výuky bádat a tím i nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, spjaté s touto oblastí vědy.

Fyzika nabízí dobrodružství poznávání, dokáže probouzet v žácích přirozenou zvídavost a to jak k přírodě samotné, tak i ke vědě a technice.Žáci mohou zažít radost z vlastního objevování a poznatků, které při tom sami odvodí. Klademe důraz na praktické činnosti, jež jsou prováděny metodou pozorování, experimentu a samotného měření různých veličin. Takto získané hodnoty, vědomosti a výsledky umět vyhodnotit, vyvodit patřičný závěr a ten pak propojit s podmínkami reálného života. Úkolem fyziky je podporovat samostatné a otevřené myšlení žáků, má umožnit kriticky se zamyslet nad zadanými problémy souvisejícími s přírodními jevy a zaujmout k nim vlastní stanovisko.

Žáci by měli zejména pochopit složitost a komplexnost vztahů člověka a životního prostředí, měli by si rozvíjet povědomí o environmentální problematice a v neposlední řadě by měli získat náhled na nové technologie, užívané v praxi a tudíž se lépe orientovat v běžném životě. Volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující činnosti podporující samostatnost a tvořivost, realizují se pomocí problémového vyučování, skupinové práci a laboratorních prací. Výchovně-vzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnosti žáků a jejich aktuální zdravotní stav.

V neposlední řadě směřujeme k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti zapojení se do aktivit směřujících k šetrnému chování se k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí. Klademe důraz na pochopení souvislostí mezi činností lidí a dopady na životní prostředí, na správné nakládání a využívání obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Chceme utvářet dovednosti jak se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí. Při tvorbě učebních osnov předmětu fyzika vycházíme z individuálních potřeb žáků a respektování jejich postižení.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Fyzika je u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ vyučován v 6. - 8. ročníku s pevně stanovenou časovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně, v 9. ročníku 1 vyučovací hodina týdně. Vyučování předmětu Fyzika u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP probíhá od 7. třídy v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a příroda stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- zadává úkoly, při kterých žáci získávají a zpracovávají informace z různých zdrojů ( např. Internet, časopisy, denní tisk, odborná literatura apod.)

- společně s žáky vytýčí cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při řešení problému

- se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- zařazuje do výuky úlohy, které rozvíjí u žáků tvořivost a žáci sami směřují k objevům,

- vede žáky k zamyšlení nad názory druhých

- umožní žákům pracovat s materiály a zdroji, aby si mohli ověřit správnost svého řešení

- napomáhá žákům při formulování hypotéz a jejich ověřování v praxi

- vede žáky k šetrnému a správnému užití materiálu, techniky a vybavení

Kompetence komunikativní

Učitel:

- se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek

- vede žáky ke sledování současného technického vývoje a následně s žáky diskutuje o jejich významu, důležitosti

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci

- povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí

Kompetence občanské

Učitel:

- vede žáky ke kladnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí

- osvětluje rozdíly mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji a vede žáky k jejich úspornému využívání

Kompetence pracovní

Učitel:

- zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby

- zajistí studijní materiály a kompenzační pomůcky, jež jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství

- vede žáky k jejich budoucí profesní orientaci (při zohlednění jejich možností)

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova - OSV

Průřezové téma se zabývá jedincem a jeho individualitou. Nabízí možnost rozvoje jeho emocionálních vztahů, osobních postojů a dobrých mezilidských vztahů. Nabádá ke spolupráci, vzájemné komunikaci a případnému řešení konfliktů.

- rozvoj schopností poznávání

- kreativita

- mezilidské vztahy

- komunikace

- kooperace a kompetice

Výchova demokratického občana - VDO

Průřezové téma má žáka připravit k pozdějšímu řešení problémů, konfliktů a nenadálých situací, jež mohou nastat v otevřené demokratické společnosti. Smyslem je poznat a pochopit nutnost pravidel, s nimiž se denně setkáváme.

- občan, občanská společnost a stát

- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS

Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské sounáležitosti a zároveň vědomí vlastní národní identity. Poukazuje na nutnost dodržování morálky, uplatnění práva, prosazování humanismu.

- Evropa a svět nás zajímá

- objevujeme Evropu a svět

Multikulturní výchova – MK

Průřezové téma učí žáky komunikovat a žít ve skupině lidí, řešit konflikty a spory, poznat různé úhly pohledu a pochopit, že všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazena jiné.

- lidské vztahy

Environmentální výchova – EV

Průřezové téma nabádá žáky k lepšímu pochopení složitých dějů v přírodě, k nutnosti péče o životní prostředí a k zodpovědnosti za vlastní jednání i jednání jiných. - ekosystémy

- základní podmínky života

- lidské aktivity a problémy životního prostředí

- vztah člověka k prostředí

Mediální výchova – MV

Průřezové téma má vytvořit kritický odstup od mediálních sdělení, schopnost vytvoření vlastního úsudku o událostech, zprávách, ale i selekci toho nejpodstatnějšího ve zpravodajství.

- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

- práce v realizačním týmu

 

5. Práce s dětmi s podpůrnými opatřeními 


Výuka předmětu Fyzika u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
V předmětu Fyzika využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody a pomůcky, které žákům umožní dosahovat podobných cílů bez překážek jako u jejich vrstevníků. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby dosáhl co nejlepších výsledků ve vzdělávání, budou vyzdvihovány jeho kladné vlastnosti ve vztahu ke vzdělávání a bude slovně chválen, aby zažíval pocit úspěchu.
 
Žáci s PAS a ADHD


Učitel pracuje se strukturou vyučovací hodiny.  Práce je uzpůsobena schopnostem žáka, je zohledněno jeho pracovní tempo, jsou vyzdvihovány jeho kladné návyky. Žáci mají vytvořené individuální pracovní listy, které splňují hlavní zásady práce s dětmi s PAS.  Učitel využívá a tvoří výukové materiály žákovi na míru, zohledňuje individuální přístup k žákovi. Učitel využívá výukové materiály v digitální podobě a také práci na PC. 
 
 
Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností


Žáci pracují s pracovními listy s jednoduššími texty. Učitel využívá interaktivní tabuli a dotykový počítač. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány stejné metody jako u žáků s PAS. Výuka je přizpůsobena k doplňování slov do přetištěného textu, diktování kratších vět, diktování vět vytvořených žáky apod. Procvičování na výukových programech. Práce na PC.


Žáci se tělesným postižením


Učitel využívá práce na PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem, interaktivní tabuli a prezentace na ní. Na psaní využívají žáci psací pomůcky upravené pro lepší úchop, dopomoc a asistence druhé osoby. Pracovní listy tvoří učitel s menším množstvím textu s větší velikostí písma a řádků pro jednodušší doplnění. Žáci pracují ve skupinách s žáky s jinými diagnózami, čímž se u nich vytváří schopnost říct si o fyzickou pomoc. Současně sami procvičují dovednost sebeprezentace. 


Žáci s mentálním postižením


Těmto žákům připravuje učitel pracovní listy podle očekávaných výstupu žáků s přiznanými podpůrným opatřením. Volí menší množství textu.  Texty jsou podpořeny obrázky a tematicky jsou propojeny s názornými příklady, pro lepší porozumění.  Žáci využívají výukové pomůcky (např. převodní tabulky jednotek, Matematicko-fyzikální tabulky, kalkulátory apod.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Fyziky můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / FYZIKA / PROCVIČOVÁNÍ


fyzika    
 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.