Chemie

Laboratorní práce - látkové množství

Dne 11.12.2020 devátá třída v hodině chemie provedla laboratorní práci na téma látkové množství. A jak nám to šlo?

lp1   lp2


 

Chemie - laboratorní práce - Héronova fontána

Dne 9.1.2020 proběhla netradiční hodina Chemie a současně Fyziky. Děti si stěžovaly, že by rády nějaký težší úkol jakožto laboratorní práci. A tak se také stalo. Výroba fontány byla poměrně složitá a zdlouhavá, ale děti za pomoci dospěláků vše zvládly... Děti si při té příležitosti zopakovaly Pascalův zákon, hydrostatický tlak, chemické složení vody, barviv apod.

 

hf1   hf2
hf3 hf4

 


 

 

Chemie v 9.A

Dne 27.11.2019 jsme v deváté třídě provedli laboratorní práci na téma Látkové množství NaCl a H2O...

9achem   9achem1
9achem2 9achem3

 


 

FILTRACE

Dne 18.10.2019 jsme uskutečnili v 8. třídě druhou laboratorní práci z chemie, tentokrát na téma filtrace.

chem1   chem2
chem3 chem4

 

8.třída - CHEMIE

Dne 4.10.2019 naše třída absolvovala první laboratorní práci z chemie na téma vlastnosti látek. A jak nám to šlo?

lab1   lab2
lab3 lab4


 

Voda – základ života

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 proběhl na naší škole projektový den ,,Voda – základ života“. Byl zaměřen na vodu, charakteristiku vody, koloběh vody v přírodě, rozdělení vody podle využití i obsahu minerálních látek. Nedílnou součástí bylo připomenutí důležitosti vody pro živý organismus, hlavně pro člověka. Žáci si uvědomili, jak je důležité dodržovat pitný režim, jaké nápoje jsou vhodné pro pitný režim a jaké naopak škodlivé. Vypočítali si kalorické hodnoty coca coly, džusu, minerálky. Pro tyto nápoje si ovšem museli zajít do obchodu a koupit si je. Tím si také zopakovali pravidla slušného chování. Zjištěné informace napsali a nalepili na papíry velkého formátu, které jsou vyvěšeny na chodbě naší školy.

voda1

„Voda – základ života“

Projektový den 17. 5. 2018

Na tento projektový den jsme se oba moc těšili. Ráno nám paní učitelka přinesla vodu, džus, Pepsi a sušenky. A pak se nám líbilo, jak jsme pili nápoje a jak jsme tančili na hudbu o vodě. Strašně se nám líbil projektový den, byl velice zajímavý. Dívali jsme se také na video O PRAZE a VLTAVĚ. Kreslili jsme obrázky a lepili je spolu s pracovními listy na malou nástěnku. Opravdu jsme se dobře bavili.

Natálie Stočesová, Denis Alexa, 9. C

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VODA - výuka ve škole

Žáci, kteří se neúčastnili rehabilitačního pobytu, zažili 19. - 23. 6. 2017 Školu v pohodě. Téma "Voda" jsme si užili v místních podmínkách - navštívili jsme oba porubské rybníky, Porubku, pramen v lese u Myslivny, sbírali přírodniny a tvořili herbář rostlin lužních lesů, vyráběli dešťové hole, opékali párky, skládali a pouštěli po vodě origami lodičky, seznámili se se základy záchrany tonoucích atd. V pátek jsme navštívili ostravskou ZOO s výukovým programem Les všemi smysly.
Fotogalerie: ZDE

u7


 

 

Projektový den: Pitný režim neboli ,,Voda základ života“

Skupiny: Žáci budou rozděleni po třídách se svým třídním učitelem, vychovatelem, asistentem.

Vedoucí projektového dne: Pavla Kravčíková, Petra Babincová

Zaměření projektového dne: voda a pitný režim

Cíl projektového dne: připomenout žákům informace týkající se vody, zdůraznit nutnost

                                         dodržování pitného režimu, porovnat jednotlivé druhy nápojů

Výstupy: obrázky vody, informace o vodě – nalepit na výkres, informace o pitném režimu –

                 nalepit na výkres, tabulka kalorických hodnot různých druhů nápojů

Zadání:

Úkol č. 1 – kresba obrázku

Žáci nakreslí obrázek, kde bude hlavním tématem voda. Učitel blíže nespecifikuje, aby dal prostor fantazii dítěte. Pak společně všichni představí své obrázky, vysvětlí, co namalovali a proč. Obrázky se vystaví ve třídě na nástěnku.

Úkol č. 2 – informace o vodě

Na papír napsat všechny informace o vodě, na které si žáci vzpomenou. Možno vyhledávat na internetu, v knihách, v učebnicích. Lze doplnit kresbou, obrázkem, ústřižkem.

 • -          Koloběh vody
 • -          Skupenství vody
 • -          Přeměna skupenství, tání, vypařování, tuhnutí
 • -          Vlastnosti vody
 • -          Rozdělení vody – sladká, slaná, pitná, užitková
 • -          Čističky vod
 • -          Jezera, rybníky, řeky, moře, oceány
 • -          Voda v běžném životě – vaření, mytí, praní, koupání,
 • -          Voda jako způsob relaxace -  rybaření, potápění, plavání, surfování

Úkol č. 3 – důležitost vody pro lidský organismus

Žáci zjistí, proč je voda důležitá pro lidský organismus.

 • -          Rozřeďuje a rozpouští potravu.
 • -          Zabezpečuje rozvod živin, minerálních látek a vitamínů v těle.
 • -          Napomáhá při vylučování škodlivin.
 • -          Udržuje stálou tělesnou teplotu v těle ( pocení ).
 • -          Je důležitým zdrojem některých minerálních látek.
 • -          Zvlhčuje a chrání sliznici.
 • -          Umožňuje ochutnávat pokrmy.

Provedou experiment, který ověří tvrzení, že voda umožňuje vychutnávat pokrmy:

Žáci zkonzumují suché potraviny ( sušenky, keksy, tyčinky atd.) a pak hned další suché potraviny ( cereálie, krekry ). Pak tento pokus provedou ještě jednou, ale po první konzumaci se napijí, čímž zvlhčí sliznici. Sdělí své postřehy, zda dokázali chutě lépe rozeznat před napitím nebo po napití.

Úkol č. 4 – Pitný režim

Žáci řeknou, co se jim vybaví, když se řekne pojem pitný režim. Rozdíl mezi příjmem a výdejem. Co může nastat, když bude narušena rovnováha mezi příjmem a výdejem?

Příjem – nápoje, pokrmy, látková výměna

Výdej – dech, pot, moč, stolice

 

1/ Vysvětlit, co je to dehydratace, kdy nastává a jak se projevuje.

2/ Které potraviny obsahují větší množství vody, které méně.

3/ Jaké potraviny a nápoje konzumují žáci během dne, jaké množství. Každý žák si může napsat svůj seznam potravin a nápojů, které zkonzumuje za celý den. Pak si ho mohou žáci porovnat mezi sebou.

4/ Zásady správného pitného režimu. Co se do pitného režimu započítává, co ne.

5/ Porovnat kalorické hodnoty různých nápojů – Coca cola, minerálka, čistá voda, džus.

 

Informace o pitném režimu zpracovat a nalepit, napsat, nakreslit na výkres. Vystavit ve třídě.

 Před vypracováváním úkolů se doporučuje zajít do obchodu a koupit potraviny potřebné k experimentu v úkolu č. 3 a nápoje z úkolu č. 4. 

Fotky z Projektového dne naleznete na tomto odkaze: (uživatel: ukrajinska, heslo: ukrajinska)  KLIKNI


pitnrez

         Projektový den PITNÝ REŽIM neboli VODA ZÁKLAD ŽIVOTA


pitnyrezim1   pitnyrezim2
pitnyrezim3

pitnyrezim4

pitnyrezim5 pitnyrezim6

 

UČIVO:

8. ROČNÍK

Vymezení pojmu chemie

Látky a tělesa

Chemické děje

Chemická výroba

Vlastnosti látek - barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a elektrická vodivost, hustota, vliv teploty na vlastnosti a stav látky  

Vlastnosti látek- laboratorní práce

Změny skupenství - tání, tuhnutí, vypařování, zkapalnění, sublimace

Bezpečnost práce při experimentální činnosti, zásady bezpečné práce při práci s chemickými látkami

První pomoc při poleptání, popálení, pořezání, R a S-věty

Mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek

Směsi, různorodé a stejnorodé směsi (roztoky), složky a složení

Hmotnostní zlomek, výpočet koncentrace látky

Vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění pevné látky

Oddělování složek směsi - usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace  

Filtrace – laboratorní práce

Voda a vzduch, voda - destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, čistota vody

Hořlaviny, hašení látek

Čistota ovzduší

Ozonová vrstva

Částicové složení látek, molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony

Leptání mědi jodovou tinkturou – laboratorní práce

Chemické prvky a chemické sloučeniny, názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků; protonové číslo

Chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a organických sloučenin

Klasifikace chemických reakcí - slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí - teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalyzátory

Absorpční účinky aktivního uhlí – laboratorní práce

Oxidy, kyseliny a hydroxidy – názvosloví a vlastnosti  

Stanovení pH- laboratorní práce

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté - vlastnosti, oxidační číslo, názvosloví významných solí

9.ROČNÍK

Chemické reakce redoxní

Elektrolýza – laboratorní práce

Zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice

Koroze – laboratorní práce

Látkové množství, molární hmotnost

Látkové množství – laboratorní práce

Faktory ovlivňující rychlost reakcí

Uhlovodíky - Alkany, alkeny, alkiny

Aromatické uhlovodíky

Paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva  

Absorpce vůně, barvy aktivním uhlím- laboratorní práce

Deriváty uhlovodíků, příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin

Přírodní látky- zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle

Chemická výroba; recyklace surovin; koroze; průmyslová hnojiva; tepelně zpracovávané materiály (cement, sádra, vápno, keramika); vlastnosti, použití a likvidace plastů a syntetických vláken; detergenty, pesticidy, insekticidy, hořlaviny; léčiva a návykové látky

Stanovení pH roztoku pomocí fenolftaleinu – laboratorní práce


 

CHEMIE

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Cílem je podchycení a rozvíjení zájmu o obor chemie. Seznamujeme žáky s chemickou terminologií, poznáváním chemickými látek, jejich vlastností a reakcí, které mezi nimi za daných okolností probíhají, učíme je porozumění základním chemickým pojmům a zákonitostem, schopnosti vysvětlit a zdůvodnit chemické jevy, přiblížit využití v chemickém průmyslu a uvědomit si každodenní setkávání s chemickými látkami v běžném životě a bezpečně s nimi manipulovat.Do předmětu Chemie je jsou zařazena některá témata z předmětu Výchova ke zdraví, který není vyučován jako samostatný předmět.

Zařazená témata: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (auto-destruktivní závislosti – návykové látky, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech).

2. Časové a organizační vymezení

Chemie je vyučována jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku u žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ , s časouvou dotací 2 hodiny týdně v obou uvedených ročnících, a v 8. a 9. ročníku u žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP s časovou dotací 1hodina týdně. Výuka probíhá v učebnách, laboratorní práce jsou prováděny pod přímým vedením učitele, s jeho menší či větší dopomocí, popřípadě s pomocí pedagogického asistenta či vychovatelky. Experimenty s rizikovými či zdraví nebezpečnými látkami provádí pouze učitel. Náročnost laboratorních prací je přizpůsobena individuálním možnostem tělesně či mentálně handicapovaných žáků.

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví,  fyzika – vlastnosti látek; a z části s matematikou – chemické výpočty.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení:

Učitel:

- vede žáky k vyhledávání, třídění, propojování a porovnávání informací, používání odborné terminologie a aplikaci poznatků v praxi

Kompetence k řešení problémů:

Učitel:

- zadává úlohy tak, aby bylo možno použít více postupů

- umožní řešit problémové situace, konfrontace výsledků, obhajobu stanoviska

- učí respektování názorů druhých

Kompetence komunikativní:

Učitel:

- umožňuje skupinovou spolupráci, konfrontaci názorů, stanovisek žáků

- volí témata blízká běžnému životu, která v žácích podněcují různé asociace vhodné k vzájemné diskusi

Kompetence sociální a personální:

Učitel:

- vede žáky k dodržování pravidel slušného chování

- pochopení nutnosti ochrany zdraví svého i druhých

Kompetence občanské:

Učitel:

- vyžaduje uplatňování pravidel ochrany ŽP, vede k uvědomění důležitosti čistoty ŽP pro tělesné i duševní zdraví každého jedince

- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a problémy životního prostředí

Kompetenci k práci:

Učitel:

- nabádá žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s chemickými látkami, laboratorními pomůckami a přístroji

 

4. Průřezová témata

Do předmětu chemie jsou zařazena průřezová témata obsahově blízké učivu daného předmětu. Učivo doplňují především o konkrétní situace z běžného života a pomáhají k utváření postojů a hodnot.

Osobnostní a sociální výchova  (OSV) v předmětu především pomáhá utvářet praktické životní dovednosti. Naplňovány jsou tyto okruhy:

 • Rozvoj schopnosti poznávání 
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Prostřednictvím Environmentální výchovy (EV) učitel přibližuje žákům složitost a závažnost vztahů člověka a životního prostředí, jeho závislost na životním prostředí, a proto také zodpovědnost za jednání společnosti i jedince v každodenním životě. V předmětu chemie jsou naplňovány tyto tématické okruhy:

 • Základní podmínky života (voda, ovzduší, půda, energie, přírodní zdroje);           
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava, průmysl  a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady).5. Práce s dětmi s podpůrnými opatřeními

Výuka předmětu Chemie u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními


V předmětu Chemie využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody a pomůcky, které žákům umožní dosahovat podobných cílů bez překážek jako u jejich vrstevníků. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby dosáhl co nejlepších výsledků ve vzdělávání, budou vyzdvihovány jeho kladné vlastnosti ve vztahu ke vzdělávání a bude slovně chválen, aby zažíval pocit úspěchu.


Žáci s PAS a ADHD


Učitel pracuje se strukturou vyučovací hodiny.  Práce je uzpůsobena schopnostem žáka, je zohledněno jeho pracovní tempo, jsou vyzdvihovány jeho kladné návyky. Žáci mají vytvořené individuální pracovní listy, které splňují hlavní zásady práce s dětmi s PAS.  Učitel využívá a tvoří výukové materiály žákovi na míru, zohledňuje individuální přístup k žákovi. Učitel využívá výukové materiály v digitální podobě a také práci na PC.

Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností


Žáci pracují s pracovními listy s jednoduššími texty. Učitel využívá interaktivní tabuli a dotykový počítač. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány stejné metody jako u žáků s PAS. Výuka je přizpůsobena k doplňování slov do přetištěného textu, diktování kratších vět, diktování vět vytvořených žáky apod. Procvičování na výukových programech. Práce na PC.


Žáci se tělesným postižením


Učitel využívá práce na PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem, interaktivní tabuli a prezentace na ní. Na psaní využívají žáci psací pomůcky upravené pro lepší úchop, dopomoc a asistence druhé osoby. Pracovní listy tvoří učitel s menším množstvím textu s větší velikostí písma a řádků pro jednodušší doplnění. Žáci pracují ve skupinách s žáky s jinými diagnózami, čímž se u nich vytváří schopnost říct si o fyzickou pomoc. Současně sami procvičují dovednost sebeprezentace. 


Žáci s mentálním postižením


Těmto žákům připravuje učitel pracovní listy podle očekávaných výstupu žáků s přiznanými podpůrným opatřením. Volí menší množství textu.  Texty jsou podpořeny obrázky a tematicky jsou propojeny s názornými příklady, pro lepší porozumění. Žáci využívají výukové pomůcky (např. převodní tabulky jednotek, Periodickou tabulku prvků ,kalkulátory apod.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Chemie můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / CHEMIE / PROCVIČOVÁNÍ


pokusssss          

 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.