Hudební výchova

VENKOVNÍ XYLOFON

Dne 10.5.2018 se nám po všech útrapách podařilo dokončit VENKOVNÍ XYLOFON, na jehož výrobu nám poskytla finance společnost Veolia nadace Minigranty. Na stavbě se podíleli žáci devátých ročníků i 8.B, dospěláci a hlavně náš skvělý pan Marcel....Velké poděkování všem.

20180502 091732

20180502 091658
xylo1   xylo2

Celou fotogalerii naleznete: ZDE


 

Oříšek hledá talent - 2017

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 pořádal spolek Oříšek při Základní škole speciální Těšínská talent show „Oříšek hledá talent“.  Naše škola se talentové soutěže účastnila již druhým rokem a to v kategorii zpěv.  Vendula Hillová všem zazpívala písničkou Červený šátečku. Žáci 8.A si připravili skupinové vystoupení pod vedením paní Andrejky Boogové. Sára Vránová, Nikol Cmorjaková, Julie Telnarová a Jan Funiok překonali trému a za doprovodu klávesisty pana Davida Savkoviče zazpívali dokonce písničky dvě.  Na stříbrném místě se v soutěži umístila Natálie Stočesová s písničkou z oblíbené pohádky Princezna za mlejna. Všechna vystoupení byla moc povedená. Děkujeme organizátorům soutěže a těšíme se na další ročník!

orisek1   orisek2
orisek3 orisek4 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA-BUBNY

I takto může vypadat Hudební výuka.............

dscn5115 dscn5113
dscn5114 dscn5112


 

Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Hudební výchova spadá spolu s Výtvarnou výchovou vzdělávací oblasti Člověk a umění. Navazuje na výuku hudební výchovy a výtvarné výchovy na prvním stupni. Z průřezových témat mají na hudební výchovu návaznost zejména osobnostní výchova, sociální výchova a multikulturní výchova. Hudební výchova umožňuje žákům rozvíjení hudebnosti, získání vztahů k hudbě a umění. Pomáhá také porozumět historii v hudebních souvislostech.Hudební výchova nabízí možnosti poznávání sebe sama v prožívání hudby tělem, svými city, dokáže probouzet v žácích přirozený rytmus a smysl pro hudbu. Žáci mohou zažít radost z vlastního pohybu, splynutí s hudbou formou poslechu, vyjádření hudby tělem, muziko terapeutickými disciplinami. Je kladen důraz na rozvíjení hudebnosti ve čtyřech směrech – zpěv, poslech, pohyb, a hra na jednoduché nástroje, zejména Orffovy.

Úkolem hudební výchovy je podporovat v dětech rytmus, cit pro hudbu, umět se citově uvolnit a vyjádřit. Žáci by měli zejména umět reagovat sami na sebe, své okolí pochopit složitost a komplexnost vztahů člověka člověku. Být tolerantní k projevům druhých. Cílem je umožnit žákům hlouběji porozumět zákonitostem hudebních jevů a umožnit v rámci výuky poznat hudbu jako komplex hudebních směrů, historických i současných jevů a proudů v hudbě. Dále také nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, spjaté s touto oblastí vědy. Žáci mohou zažít radost z vlastního objevování a poznatků.

Klademe důraz na praktické činnosti, vyjádření hudby pohybem, kresbou hlasem, hrou na hudební nástroj. Takto získané hodnoty, vědomosti a výsledky umět také vyhodnotit, vyvodit patřičný závěr. Volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující činnosti podporující samostatnost a tvořivost, realizují se pomocí skupinové práce, ale také samostatným projevem. Výchovně-vzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnosti žáků a jejich aktuální zdravotní stav.

V neposlední řadě směřujeme k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti komunikace, řešení problémů, city, empatie. Vedeme žáka k šetrnému chování se k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí. Při tvorbě učebních osnov předmětu fyzika vycházíme z individuálních potřeb žáků a respektování jejich postižení.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Hudební výchova je u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ vyučován ve všech ročnících 1 a 2. stupně s pevně stanovenou časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. Vyučování předmětu Hudební výchova u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP probíhá také v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a umění stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- zadává úkoly, při kterých žáci získávají a zpracovávají informace z různých zdrojů ( např. Internet, časopisy, knihovna, odborná literatura apod.)

- společně s žáky vytýčí cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při řešení problému

- se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- zařazuje do výuky činnosti, které rozvíjí u žáků tvořivost empatii a cit k hudbě a žáci sami směřují k objevům,

- vede žáky k zamyšlení nad názory a projevy druhých - umožní žákům pracovat s informacemi a zdroji, aby si mohli ověřit správnost svého jednání

- napomáhá žákům při pohybových činnostech

- vede žáky k šetrnému a správnému poznávání sebe sama

Kompetence komunikativní

Učitel:

- se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek

- vede žáky ke sledování vývoji současných hudebních trendů a následně s žáky o těchto diskutuje

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při společných úkolech, řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci

- povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí

Kompetence občanské

Učitel:

- vede žáky ke kladnému vztahu k hudbě, umění a hudební historii

- osvětluje možnosti využití hudby v komunikaci a soukromém životě

Kompetence pracovní

Učitel:

- zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby

- zajistí studijní materiály a kompenzační pomůcky, jež jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství vede žáky k jejich seberealizaci (při zohlednění jejich možností)

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova - OSV

Průřezové téma se zabývá jedincem a jeho individualitou. Nabízí možnost rozvoje jeho emocionálních vztahů, osobních postojů a dobrých mezilidských vztahů. Nabádá ke spolupráci, vzájemné komunikaci a případnému řešení konfliktů.

- rozvoj schopností poznávání

- kreativita - mezilidské vztahy

- komunikace

- kooperace a kompetice

Multikulturní výchova – MK

Průřezové téma učí žáky komunikovat a žít ve skupině lidí, řešit konflikty a spory, poznat různé úhly pohledu a pochopit, že všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazena jiné.

- lidské vztahy

Mediální výchova – MV

Průřezové téma má vytvořit kritický odstup od mediálních sdělení, schopnost vytvoření vlastního úsudku o událostech v současném hudebním světě, ale i selekci toho nejpodstatnějšího ve zpravodajství.

- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

- práce v realizačním týmu

 

5. Práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 
Výuka předmětu Hudební výchova u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
V předmětu Hudební výchova využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody a pomůcky, které žákům umožní dosahovat podobných cílů bez překážek jako u jejich vrstevníků. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby dosáhl co nejlepších výsledků ve vzdělávání a zažíval pocit úspěchu.
 
Žáci s PAS a ADHD


V hodinách jsou používány postupy strukturované výuky. Na začátku hodiny učitel vizualizuje časový harmonogram hodiny. Zadané úkoly učitel podporuje vzorovým příkladem. Výuka probíhá ve společné místnosti s možností vytvoření samostatného pracovního místa. 
 
Specifické poruchy učení


U žáků jsou rozvíjeny kognitivní funkce – hrubá a jemná motorika, zraková percepce. Používány jsou pracovní listy různé náročnosti podle potřeb a schopností dítěte.   U žáků s poruchami dyspraxie vytvoří učitel nácvik pro hudební techniky. 
 
Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností


U těchto žáků úkol podpořen vizualizací.
 
Žáci se tělesným postižením


U těchto žáků se využívá různého způsobu uvazování hudebního nástroje na ruce.
Nebo se volí vhodný typ hudebních nástrojů. 
 
Žáci s mentálním postižením


Tito žáci nepotřebují větší podporu v hodinách, pouze učitel vymezí delší prostor pro vysvětlení zadání úkolu.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Hudební výchovy můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / HUDEBNÍ

VÝCHOVA/PROCVIČOVÁNÍ 

 

log2               
 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.